Przejdź do komentarzy

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej programem i przez nią jest powoływany. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe).  Ponadto w pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.

Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych oraz świata nauki stanowią nie mniej niż jedną trzecią składu osobowego KM, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu.

Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa Instytucja Zarządzająca  programem, przy której funkcjonuje również sekretariat zapewniający obsługę komitetu.

W dniu 17 marca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Kompetencje

Do zadań Komitetu Monitorującego należy m.in.:

  • rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach programu oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,
  • okresowe badanie postępu w zakresie osiągania celów programu, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą,
  • analizowanie rezultatów realizacji programu oraz wyników oceny realizacji programu,
  • analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z wdrażania programu,
  • zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz z komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów,
  • przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian lub analiz programu ułatwiających realizację celów Polityki Spójności.

Komitet Monitorujący może podjąć decyzję o powołaniu podkomitetu monitorującego dla wybranych części programu. Deleguje mu wówczas część swoich zadań związanych z prowadzeniem monitoringu. Komitet może też powoływać stałe grupy robocze, w szczególności dla właściwej oceny złożonych wniosków oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym (takich jak równość szans, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne). Może także korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określa Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020

oraz

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014 – 2020.

1. Skład Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego nr 312/4309/23 z dnia 17.01.2023 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

UCHWAŁA NR 292/4026/22 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 18 października 2022 roku zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego nr 264/3573/22 z dnia 10.05.2022 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego nr 223/3042/21 z dnia 23.11.2021 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego nr 217/2988/21 z dnia 2.11.2021 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego nr 213/2924/21 z dnia 12.10.2021 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego nr 211/2891/21 z dnia 28.09.2021 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego nr 159/2104/20 z dnia 29.12.2020 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała nr 108/1467/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19.05.2020 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020.

Uchwała nr 104/1406/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28.04.2020 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 100/1364/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7.04.2020 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 81/1233/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10.02.2020 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 69/1050/19  Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10.12.2019 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 45/692/19  Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23.07.2019 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 39/563/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11.06.2019 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 28/412/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10.04.2019 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 17/244/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12.02.2019 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

UCHWAŁA NR 7/123/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała nr 288/4090/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15.10.2018 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 287/4771/18  Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2.10.2018 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała nr 272/3833/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17.07.2018 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała Nr 265/3695/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Uchwała nr 245/3431/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6.03.2018 r., zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 237/3282/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16.01.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 229/3177/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5.12.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 223/4031/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2.11.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 212/2906/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 września 2017 roku, zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

UCHWAŁA NR 194/2634/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 19 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała Nr 190/2571/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 czerwca 2017 roku, zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała Nr 175/2372/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 marca 2017 roku, zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała Nr 168/2209/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 lutego 2017 roku, zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała Nr 160/2110/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 3 stycznia 2017 roku, zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała Nr 143/1852/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 listopada 2016 roku, zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała NR 139/1801/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 października 2016 roku, zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała nr 134/1708/16 z dnia  21 września 2016 roku, zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała Nr 122/1580/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała Nr 117/1511/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 lipca 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 104/1270/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 maja 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 99/1208/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 95/1139/16 Zarządu Wojewóztwa Lubuskiego z dnia 15 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała nr 88/1028/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 lutego 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Uchwała nr 80/954/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 57/684/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 września 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 20/599/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 lipca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Uchwała nr 37/371/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Uchwała nr 32/340/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Uchwała nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Uchwała NR 331/4624/23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 4 maja 2023 roku zmieniającej uchwałę Nr 23/275/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Załącznik do uchwały nr 331/4624/23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Regulamin Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020

Uchwała Nr 1/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 22.05.2015 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Uchwała Nr 23/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 1/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała Nr 44/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 1/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO-L2020

Uchwała Nr 59/KM RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 1/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO-L2020;

Uchwała Nr 66/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 1/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO-L2020

Uchwała Nr 74/KM RPO-L2020/2017 z dnia 10 października 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 1/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO-L2020

Uchwała Nr 87/KM RPO-L2020/2018 z dnia 9.04.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 1/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO-L2020.

Uchwała nr 115/KM RPO-L2020/2018 z dnia 11.10.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 1/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO-L2020.

3. Uchwały Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020

Uchwała Nr 1/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 22.05.2015 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Uchwała Nr 2/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej X

Uchwała Nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie 2020 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9)

Uchwała Nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie 2020 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9)

Uchwała nr 6/KM-RPO-L2020/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 7/KM-RPO-L2020/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 8/KM-RPO-L2020/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r., zmieniająca uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9)

Uchwała nr 9/KM-RPO-L2020/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r., zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)

Uchwała nr 10/KM-RPO-L2020/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

Uchwała nr 11/KM-RPO-L2020/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry

Uchwała nr 12/KM-RPO-L2020?2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie powołania stałej grupy roboczej "Gospodarka i innowacje", działającej w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Uchwała nr 13/KM RPO-L2020/2015 z dnia 6 listopada 2015 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała Nr 14/KM RPO-L2020/2015 zmieniająca uchwałę nr 10/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp  

Uchwała Nr 15/KM RPO-L2020/2015 zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała Nr 16/KM RPO-L2020/2015 zmieniająca uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)

Uchwała Nr 17/KM RPO-L2020/2015 zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)

Uchwała Nr 18/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Uchwała Nr 19/KM RPO-L2020/2015 zmieniająca uchwałę nr 12/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 25 września 2015 r., w sprawie powołania stałej grupy roboczej „Gospodarka i innowacje”, działającej w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała Nr 20/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Momitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 31 grudnia 2015 r.  zmieniająca uchwałę nr 12/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 25 września 2015 r., w sprawie powołania stałej grupy roboczej „Gospodarka i innowacje”, działającej w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała Nr 22/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie powołania stałej grupy roboczej do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie – 2020

Uchwała Nr 23/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 1/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała Nr 24/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała Nr 25/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9)

Uchwała Nr 26/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)

Uchwała Nr 27/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry

Uchwała Nr 28/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania stałej grupy roboczej „Wspólne Lubuskie – infrastruktura, środowisko, edukacja”, działającej w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Uchwała nr 29/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitoprującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała Nr 30/KM RPO-L2020/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)

Uchwała nr 31/KM RPO-L2020/2016 z dnia  4 maja 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała nr 32/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9).

Uchwała nr 33/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).

Uchwała nr 34/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała nr 35/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 za okres sprawozdawczy 2014-2015.

Uchwała nr 36/KM-RPO-L2020/2016 zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).

Uchwała nr 37/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania stałej grupy roboczej do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Uchwała nr 38/KM RPO-L2020/2016 zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015,
w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 39/KM RPO-L2020/2016 zmieniająca uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015,
w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9)

Uchwała nr 40/KM RPO-L2020/2016 zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015,
w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)

Uchwała nr 41/KM-RPO-L2020/2016 z dnia 8 września 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).

UCHWAŁA NR 42/KM RPO-L2020/2016 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi  Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)

Uchwała NR 43/KM-RPO-L2020/2016 zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).

Uchwała Nr 44/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 1/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO-L2020.

Uchwała Nr 45/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 28/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w sprawie powołania stałej grupy roboczej „Wspólne Lubuskie – infrastruktura, środowisko, edukacja” działającej w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Uchwała Nr 46/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała Nr 47/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru operacji w zakresie instrumentów finansowych RPO- L2020.

Uchwała Nr 48/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe RPO - L2020.

Uchwała Nr 49/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).

Uchwała Nr 50/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).

Uchwała Nr 51/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia propozycji zmian w RPO - L2020.

Uchwała NR 52/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry

Uchwała nr 53/KM RPO-L2020/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).

Uchwała nr 54/KM-RPO-L2020/2016 z dnia 30.12.2016 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS;

Uchwała nr 55/KM RPO-L2020/2016 z dnia 30.12.2016 r., zmieniająca uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9).

Uchwała nr 56/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS;

Uchwała nr 57/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9);

Uchwała nr 58/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9);

Uchwała Nr 59/KM RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 1/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO-L2020;

Uchwała Nr 60/KM RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 47/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 9 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru operacji w zakresie instrumentów finansowych RPO- L2020;

Uchwała Nr 61/KM RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 48/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 9 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru podmiotów wdrażających Instrumenty Finansowe RPO- L2020.

Uchwała NR 62/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 17.03.2017 r., zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).

Uchwała nr 63/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 64/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).

Uchwała nr 65/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 17 maja 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała Nr 66/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 1/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO-L2020;

Uchwała nr 67/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS;

Uchwała nr 68/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, w sprawie przyjęcia Kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, współfinansowanych ze środków EFRR;

Uchwała nr 69/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków EFRR (OP: 1-5, 9);

Uchwała Nr 70/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 za 2016 rok;

Uchwała Nr 71/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, w sprawie indywidualnego trybu odstąpienia od zatwierdzonego kryterium dostępu nr 5 grupę docelową projektu w co najmniej 50% stanowią osoby  należące  do III  profilu  pomocy,  których aktywizacja  zawodowa  odbywa  się  we  współpracy  z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy, dla projektu nr RPLB.07.04.02-08-0001/16 pt. Lepsze jutro.

Uchwała nr 72/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała nr 73/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 22 września 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała Nr 74/KM RPO-L2020/2017 z dnia 10 października 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 1/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO-L2020

Uchwała nr 75/KM-RPO-L2020/2017 z dnia10 października 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 76/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 10 października 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9)

Uchwała nr 77/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 10 października 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków EFRR (OP: 1-5, 9)

Uchwała Nr 78/KM RPO-L2020/2017 z dnia 10 października 2017 r., zmieniająca uchwałę nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry

Uchwała nr 79/KM-RPO-L2020/2017 z dnia 7.11.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 2/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej X.

Uchwała Nr 80/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych RPO – L2020 współfinansowanych ze środków EFRR (OP: 1-5, 9).

Uchwała Nr 81/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) RPO – L2020 współfinansowanych ze środków EFRR.

Uchwała Nr 82/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 18/KM RPO-L2020/2017 z dnia 30 grudnia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Uchwała Nr 83/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała nr 84/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 2.02.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).

Uchwała nr 85/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 16 lutego 2018 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała nr 86/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 9.03.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała Nr 87/KM RPO-L2020/2018 z dnia 9.04.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 1/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO-L2020.

Uchwała Nr 88/KM RPO-L2020/2018 z dnia 9.04.2018 r., Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w sprawie przyjęcia projektu zmian w RPO - L2020.

Uchwała Nr 89/KM RPO-L2020/2018 z dnia 9.04.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).

Uchwała Nr 90/KM RPO-L2020/2018 z dnia 9.04.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała nr 91/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 30.05.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych  dla Działania 1.1 Badania i innowacje Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 92/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 28.05.2018 r., w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 za 2017 rok.

Uchwała nr 93/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 22.06.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych horyzontalnych i specyficznych  dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii RPO-L2020;

Uchwała Nr 94/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 22.06.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych  dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Typ I – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE
w modernizowanych energetycznie budynkach RPO-L2020;

Uchwała Nr 95/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 22.06.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach RPO-L2020;

Uchwała Nr 96/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 22.06.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.4 Kogeneracja Nr 97/KM-RPO-L2020/2018 RPO-L2020;

Uchwała Nr 97/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 22.06.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu RPO-L2020;

Uchwała Nr 98/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 22.06.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 5.1 Transport drogowy RPO-L2020;

Uchwała Nr 99/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 22.06.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT III typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego tryb pozakonkursowy RPO-L2020;

Uchwała Nr 100/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 22.06.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. oraz dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra RPO-L2020;

Uchwała Nr 101/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 22.06.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 5.2 Transport kolejowy Typ II Zakup taboru tryb pozakonkursowy RPO-L2020.

Uchwała Nr 102/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 17.07.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO - Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała nr 103/KM RPO-L2020/2018 z dnia 21.08.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała nr 104/KM RPO-L2020/2018 z dnia 21.08.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 5.2 Transport kolejowy Typ I Rewitalizacja linii kolejowych tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 105/KM RPO-L2020/2018 z dnia 21.08.2018 r .,w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych  dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ II Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 106/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 107/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna  - projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, Tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 108/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 109/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 5.2 Transport kolejowy Typ IV Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla inwestycji dotyczących infrastruktury kolejowej (projekty przygotowawcze) tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 110/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna  i usług społecznych  – projekty realizowane poza formułą ZIT Typ I Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, geriatryczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 111/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom Typ I  Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 112/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Uchwała nr 114/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 11.09.2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała Nr 115/KM RPO-L2020/2018 z dnia 11.10.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 1/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO-L2020

Uchwała Nr 116/KM RPO-L2020/2018 z dnia 11.10.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała Nr 117/KM RPO-L2020/2018 z dnia 11.10.2018 r.,  w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała Nr 118/KM RPO-L2020/2018 z dnia 11.10.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 93/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała Nr 119/KM RPO-L2020/2018  z dnia 11.10.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa TYP I – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 120/KM RPO-L2020/2018 z dnia 30.11.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I - Promocja gospodarcza regionu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 121/KM RPO-L2020/2018 z dnia 30.11.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 98/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych –horyzontalnych i specyficznych dla Działania 5.1 Transport drogowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 122/KM RPO-L2020/2018 z dnia 30.11.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 123/KM RPO-L2020/2018 z dnia 19.12.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 18/KM RPO-L2020/2017 z dnia 30 grudnia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 124/KM-RPO-L2020/2019 z dnia 8.01.2019 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp., Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 125/KM-RPO-L2020/2019 z dnia 20.02.2019 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 126/KM RPO-L2020/2019 z dnia 10.04.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 127/KM RPO-L2020/2019 z dnia 10.04.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 108/KM RPO L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 128/KM RPO-L2020/2019 z dnia 10.04.2019 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 129/KM RPO-L2020/2019 z dnia 10.04.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 119/KM RPO-L2020/2018 z dnia 11.10.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa TYP I – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 131/KM RPO-L2020/2019 z dnia 12.06.2019 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 132/KM RPO-L2020/2019 z dnia 12.06.2019 r., zmieniająca uchwałę nr 91/KM RPO-L2020/2019 z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych  dla Działania 1.1 Badania i innowacje Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 133/KM RPO-L2020/2019 z dnia 25.06.2019 r., w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 za 2018 rok.

Uchwała nr 134/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11.07.2019 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała nr 135/KM-RPO-L2020/2019 z dnia 24.07.2019 r., zmieniająca uchwałę nr 108/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 4 września 2018 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych RPO – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 136/KM RPO-L2020/2019 z dnia 21.08.2019 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ I Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

Uchwała nr 137/KM RPO-L2020/2019 z dnia 21.08.2019 r., zmieniająca uchwałę nr 105/KM RPO-L2020/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ II – Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

Uchwała nr 138/KM RPO-L2020/2019 z dnia 21.08.2019 r., zmieniająca uchwałę nr 117/KM RPO-L2020/2018 z dnia 11 października 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

Uchwała nr 139/KM RPO-L2020/2019 z dnia 21.08.2019 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała nr 140/KM-RPO-L2020/2019 z dnia 12.11.2019 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 141/KM RPO-L2020/2019 z dnia 29.10.2019 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 142/KM RPO-L2020/2019 z dnia 29.10.2019 r., zmieniająca uchwałę nr 98/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 5.1 Transport drogowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 143/KM RPO-L2020/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w RPO - L2020

Uchwała nr 144/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11.12.2019 r., zmieniająca uchwałę nr 18/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 145/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11.12.2019 r. zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 146/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ III Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 147/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11.12.2019 r., zmieniająca uchwałę nr 94/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna Typ I – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 148/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11.12.2019 r., zmieniająca uchwałę nr 119/KM RPO-L2020/2018 z dnia 11 października 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa TYP I – kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 149/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11.12.2019 r., zmieniająca uchwałę nr 140/KM RPO-L2020/2019 z dnia 12 listopada 2019 r w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 150/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11.12.2019 r., zmieniająca uchwałę nr 97/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 151/KM-RPO-L2020/2020 z dnia 6.02.2020 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 152/KM RPO-L2020/2020 z dnia 2.04.2020 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 153/KM RPO-L2020/2020 z dnia 27.03.2020 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych dla Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ V Inwestycje związane z ograniczaniem skutków epidemii choroby COVID-19 tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 154/KM-RPO-L2020/2020 z dnia 14.04.2020 r., w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 155/KM-RPO-L2020/2020 z dnia 27.04.2020 r., w sprawie zastosowania odstępstwa od obowiązku spełniania przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w celu złagodzenia negatywnego wpływu pandemii COVID- 19 na realizację projektów.

Uchwała nr 156/KM-RPO-L2020/2020 z dnia 27.04.2020 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała nr 157/KM-RPO-L2020/2020 z dnia 30.04.2020 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała nr 158/KM RPO-L2020/2020 z dnia 6.05.2020 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych  dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Typ IV Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 159/KM-RPO-L2020/2020 z dnia 18.06.2020 r. w sprawie wydłużenia terminu zastosowania odstępstwa od obowiązku spełniania przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w celu złagodzenia negatywnego wpływu pandemii COVID- 19 na realizację projektów.

Uchwała nr 160/KM RPO-L2020/2020 z dnia 9.07.2020 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała nr 161/KM-RPO-L2020/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020  z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 za 2019 rok

Uchwała nr 162/KM-RPO-L2020/2020 z dnia 13.08.2020 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna  i usług społecznych  – projekty realizowane poza formułą ZIT Typ I Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, geriatryczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 163/KM-RPO-L2020/2020 z dnia 13.08.2020 r. zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 164/KM-RPO-L2020/2020 z dnia 13.08.2020 r. zmieniająca uchwałę nr 98/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 5.1 Transport drogowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 165/KM-RPO-L2020/2020 z dnia 13.08.2020 r. zmieniająca uchwałę nr 100/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. oraz dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 166/KM RPO-L2020/2020 z dnia 9.09.2020 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 167/KM-RPO-L2020/2020 z dnia 9.09.2020 r., zmieniająca uchwałę nr 95/KM RPO-L2020/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 168/KM RPO-L2020/2020 z dnia 23.10.2020 r., w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 169/KM RPO-L2020/2020 z dnia 16.11.2020 r., zmieniająca uchwałę nr 18/KM RPO-L2020/2017 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 170/KM RPO-L2020/2020 z dnia 24.11.2020 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 171/KM RPO-L2020/2021 Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020 z dnia 19.01.2021 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna  i usług społecznych  – projekty realizowane poza formułą ZIT Typ I Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, geriatryczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 172/KM RPO-L2020/2020 z dnia 15.12.2020 r. zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 173/KM RPO-L2020/2021 z dnia 12.01.2021 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 174/KM RPO-L2020/2021 z dnia 26.01.2021 r., zmieniająca uchwałę nr 95/KM RPO-L2020/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 175/KM RPO-L2020/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 26.01.2021 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 176/KM RPO-L2020/2021 z dnia 26.01.2021 r., zmieniająca uchwałę nr 136/KM RPO-L2020/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2019 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ I Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 177/KM RPO-L2020/2021 z dnia 26.01.2021 r., zmieniająca uchwałę nr 105/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ II – Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 178/KM-RPO-L2020/2021 Komitetu Monitorującego RPO - Lubuskie 2020 z dnia 15.03.2021 r., w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 179/KM-RPO-L2020/2021 z dnia 8.04.2021 r., zmieniająca uchwałę nr 117/KM RPO-L2020/2018 z dnia 11 października 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 180/KM-RPO-L2020/2021 z dnia 5.05.2021 r. zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała nr 181/KM-RPO-L2020/2021 z dnia 27.05.2021 r., w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 za 2020 rok.

Uchwała nr 182/KM RPO-L2020/2021 z dnia 23.06.2021 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała nr 183/KM RPO-L2020/2021 z dnia 12.07.2021 r. zmieniająca uchwałę nr 100/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. oraz dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 184/KM RPO-L2020/2021 z dnia 12.07.2021 r. zmieniająca uchwałę nr 175/KM RPO-L2020/2021 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia 26 stycznia 2021 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 185/KM RPO-L2020/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku, w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 186/KM RPO-L2020/2021 z dnia 4.08.2021 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała nr 187/KM-RPO-L2020/2021 Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020 z dnia 25.08.2021 r., w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 188/KM-RPO-L2020/2021 z dnia 13.09.2021 r., zmieniająca uchwałę nr 146/KM RPO-L2020/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 11 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ III Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 189/KM RPO-L2020/2021 z dnia 13.09.2021 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 190/KM RPO-L2020/2021 z dnia 13.10.2021 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 191/KM RPO-L2020/2021 z dnia 13.10.2021 r.,  zmieniająca uchwałę nr 120/KM RPO-L2020/2018 z dnia 30.11.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I - Promocja gospodarcza regionu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 192/KM RPO-L2020/2021 z dnia 13.10.2021 r., zmieniająca uchwałę nr 98/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 5.1 Transport drogowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 193/KM RPO-L2020/2021 z dnia 13.10.2021 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna  i usług społecznych  – projekty realizowane poza formułą ZIT Typ I Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, geriatryczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 194/KM RPO-L2020/2021 z dnia 13.10.2021 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych dla Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT Typ IV Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 195/KM RPO-L2020/2021 z dnia 9.11.2021 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała nr 196/KM RPO-L2020/2021 z dnia 1.12.2021 r., zmieniająca uchwałę Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020 nr 18/KM RPO-L2020/2017 z dnia 30 grudnia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 197/KM RPO-L2020/2021 z dnia 3.01.2022 r. zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 198/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 10.01.2022 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 199/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 10.01.2022 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania dla REACT-UE Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 200/KM RPO-L2020/2022 z dnia 7.02.2022 r.  w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 tryb pozakonkursowy

Uchwała nr 201/KM RPO-L2020/2022 z dnia 7.02.2022 r.  zmieniająca uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 202/KM RPO-L2020/2022 z dnia 7.02.2022 r.  zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 203/KM RPO-L2020/2022 z dnia 21.02.2022 r., zmieniająca uchwałę Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020 nr 198/KM RPO-L2020/2022 z dnia 10.01.2022 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 204/KM-RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 26.05.2022 r., w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 za 2021 rok

Uchwała nr 205/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020  z dnia 13.06.2022 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego  – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 tryb pozakonkursowy e-zdrowie

Uchwała nr 206/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020 z dnia 7 lipca 2022 r.,  w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 207/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego z dnia 3.08.2022 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 208/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego z dnia 3.08.2022 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 11.2 Infrastruktura zdrowotna – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tryb pozakonkursowy, dla projektu pozakonkursowego pn. Rozbudowa LCO o Pawilon Rehabilitacyjny

Uchwała nr 209/KM RPO-L2020/2022 z dnia 4.10.2022 r. zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała nr 210/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020 z dnia 3 listopada 2022 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, tryb pozakonkursowy.

Uchwała nr 211/KM RPO-L2020/2022 z dnia 23.11.2022 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS.

Uchwała nr 212/KM RPO-L2020/2022 z dnia 20.12.2022 r., zmieniająca uchwałę nr 200/KM RPO-L2020/2022 z dnia 7.02.2022 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, tryb pozakonkursowy.

Uchwała Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020 nr 213/KM RPO-L2020/2023 z dnia 11.01.2023 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Uchwała nr 214/KM RPO-L2020/2023 z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę nr 99/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22.06.2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT III typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 215/KM RPO-L2020/2023 z dnia 13.04.2023 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

Uchwała nr 216/KM RPO-L2020/2023 z dnia 30.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 za 2022 rok

Uchwała nr 217/KM RPO-L2020/2023 z dnia 27.06.2023 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała nr 218/KM RPO-L2020/2023 z dnia 3.08.2023 r., zmieniająca uchwałę nr 101/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22.06.2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 5.2 Transport kolejowy, Typ II Zakup taboru, tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Uchwała Nr 219/KM RPO-L2020/2023 z dnia 11.12.2023 r., zmieniająca uchwałę nr 18/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

4. I Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020 (22.05.2015 r.)

obrazek22 maja br. odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, na którym przegłosowano przyjęcie następujących uchwał:

- uchwała nr 1/KM RPO-L2020/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego RPO-L2020;

- uchwała nr 2/KM RPO-L2020/2015 w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Osi Priorytetowej X;

- uchwała nr 3/KM RPO-L2020/2015 w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS;

- uchwała nr 4/KM RPO-L2020/2015 w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9);

- uchwała nr 5/KM RPO-L2020/2015 w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9).

Wszystkie uchwały Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020 są dostępne w zakładce "Uchwały Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020".

Protokół z I posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020

5. II Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020 (21.08.2015 r.)

obrazek21 sierpnia 2015 r. Komitet Monitorujący RPO jednogłośnie przyjął kryteria oceny strategicznej projektów w ramach poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla miejskich obszarów funkcjonalnych Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry. Przyjęto również kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych w ramach RPO, zarówno finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i Europejskiego Funduszu Społecznego. Obradom przewodniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Było to II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Lubuskie 2020, w skład którego wczodzą przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, instytucji okołobiznesowych i innych. Na czele Komitetu stoi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dyrektorka Departamentu Zarządzania RPO Sylwia Pędzińska poinformowała, że wszystkie warunki ogólne dotyczące RPO, tzw. warunki ex-ante zostały wypełnione. Również większość warunków tematycznych została wypełniona całkowicie lub częściowo. S. Pędzińska przedstawiła także zmiany w szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO.

Podczas posiedzenia omówione zostały kryteria wyboru projektów w ramach RPO dla poszczególnych osi priorytetowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (tzw. twarde projekty, infrastrukturalne) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (tzw. miękkie projekty, związane z rozwoju kapitału ludzkiego). Wszytskie uchwały przyjmujące kryteria, zostały podjęte większością głosów.
Jednogłośnie przeszły natomiast uchwały przyjmujące kryteria oceny projektów w ramach ZIT-ów dla miejskich obszarów funkcjonalnych Gorzowa i Zielonej Góry. Wiceprezydent Gorzowa Łukasz Marcinkiewicz gratulował marszałek Polak sprawnego i profesjonalnego zespołu urzędników, pracujących nad Regionalnym Programem Operacyjnym.

- W przypadku ZIT-ów chodzi o oddziaływanie projektów na jak największy obszar - podkreśliła marszałek Polak. - Prowadzimy jednocześnie negocjacje z partnerstwami gmin w sprawie tzw. małych ZIT-ów, żeby jak najlepiej wykorzystać tę formułę. Tak właśnie rozumiem decentralizację, żeby jak najwięcej kompetencji przekazać samorządom gmin, bo one najlepiej wiedzą czego potrzeba w ich małych ojczyznach. Marszałek zaprosiła też członków Komitetu na spotkanie negocjacyjne w sprawie małych ZIT-ów, które odbędzie się 28 sierpnia w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego.

Protokół z II posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020

 

6. III Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020 (20.11.2015 r.)

obrazek20 listopada 2015 r. odbyło się trzecie spotkanie Komitetu Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, któremu przewodniczyła Alicja Makarska - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. Dzięki, decyzjom podjętym w trakcie posiedzenia, jeszcze w tym roku mają być ogłoszone kolejne konkursy w ramach RPO. O 100 mln zł unijnej dotacji będzie można się starać na projekty związane m.in. ze zdrowiem i samozatrudnieniem.

Posiedzenie rozpoczęło się od debaty nad programem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotyczących Gorzowa Wlkp. W dokumencie zmieniono kryteria oceny projektów, które będą zgłaszane do ZIT-u. Przypomnijmy, że Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków unijnych. Miasta wojewódzkie, razem z otaczającymi je gminami, ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co ma zwiększyć teren oddziaływania realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Najwięcej miejsca, członkowie Komitetu, poświęcili jednak ustalaniu i poprawie kryteriów dotyczących konkursów, które jeszcze w tym roku mają zostać ogłoszone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. RPO to regionalne programy powstałe we wszystkich województwach w Polsce, a stworzone przez Urzędy Marszałkowskie. Finansowane są one z budżetu Komisji Europejskiej i mają służyć zmniejszaniu dysproporcji w rozwoju regionów należących do UE. Wysokość środków, które w ramach programu RPO – Lubuskie 2020 trafią do naszego regionu to blisko 907 mln euro. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na konkursy związane z gospodarką i innowacjami, transportem, a także gospodarką niskoemisyjną. Zmiany uchwalone przez Komitet sprawią, że jeszcze w tym roku powinny ruszyć konkursy związane z edukacją, zdrowiem, efektywnością energetyczną, ekonomią społeczną i samozatrudnieniem, w ramach których do Lubuskiego trafi ok. 100 mln zł.

Podczas posiedzenia poruszono także temat rozszerzenia grupy roboczej „Gospodarka i Innowacje” działającej w ramach Komitetu.

Protokół z III posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020

7. IV Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO - L2020 (18.02.2016 r.)

obrazekW urzędzie marszałkowskim odbyły się 18 lutego IV obrady Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020, którym przewodniczyła Alicja Makarska – Członek Zarządu Województwa. Dzięki decyzjom podjętym podczas posiedzenia, w najbliższym czasie będą mogły zostać ogłoszone kolejne nabory wniosków, umożliwiające dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu m.in. badań i innowacji, przedsiębiorczości, rynku pracy oraz edukacji.

Najwięcej miejsca podczas spotkania, poświęcono omówieniu kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (tzw. projekty miękkie, związane z rozwojem kapitału ludzkiego) oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (tzw. projekty twarde, infrastrukturalne). Wszystkie uchwały przyjmujące kryteria, zostały podjęte większością głosów.

Na zakończenie obrad Komitetu, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Sylwia Pędzińska poinformowała o stanie wypełnienia warunków ogólnych dotyczących RPO, tzw. warunków ex-ante.

KOMITET MONITORUJĄCY

W skład Komitetu Monitorującego RPO Lubuskie 2020 wchodzą przedstawiciele: samorządów, instytucji publicznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, instytucji okołobiznesowych i innych. Na jego czele stoi marszałek Elżbieta Anna Polak. Zadania Komitetu obejmują:

a) systematyczny przegląd wdrażania Programu i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania,

b) analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie Programu,

c) konsultowanie i akceptowanie zmian Programu proponowanych przez Instytucję Zarzadzającą,

d) przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

 

Protokół z IV posiedzenia KM RPO-Lubuskie 2020obrazek

 

8. V Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO - L2020 (19.05.2016 r.)

obrazek19 maja br. w urzędzie marszałkowskim odbyło się V posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020. Dzięki decyzjom podjętym w trakcie spotkanie, jeszcze w maju, będzie możliwe ogłoszenie unijnych konkursów m.in. z zakresu promocji gospodarczej, kultury, edukacji i ekonomii społecznej. Uczestnicy przyjęli także sprawozdanie dotyczące realizacji RPO-L2020.

W trakcie dzisiejszego spotkania członkowie Komitetu przyjęli trzy uchwały dotyczące zmiany lub aktualizacji kryteriów, według których będą ocenianie projekty aplikujące w konkursach o dotacje.

Uczestnicy posiedzenia przyjrzeli się również sprawozdaniu związanemu z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w latach 2014 – 2015. W tym czasie ogłoszono 17 konkursów na kwotę ponad 60,2 mln euro i 3 nabory w trybie pozakonkursowym o wartości 6,2 mln euro. W ramach tych działań wpłynęło blisko 150 wniosków o dofinansowanie. Najwięcej konkursów, czyli 5 na kwotę  blisko 13,2 mln euro, ogłoszono w ramach Osi Priorytetowej Równowaga Społeczna.

Ponadto, we wspomnianym okresie m.in. zatwierdzono procedury RPO-L2020 i Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, a także zawarto porozumienia np. w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Dodatkowo czerwcu 2015 r. powierzono rolę Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Zielonej Górze.

Najistotniejsze kwestie mające wpływ na realizację RPO-L2020

Tempo wdrażania programu w najbliższym czasie powinno znacznie wzrosnąć m.in. dzięki Programowi Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Lubuskiego 23 lutego, co pozwoli na ogłoszenie konkursów w ramach Osi Priorytetowej Gospodarka i Innowacje. Ku końcowi mają się również prace nad Programem Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego. Zatwierdzenie dokumentu, planowane na czerwiec, otworzy drogę do ogłoszenia naborów w ramach Osi Priorytetowej Transport.

Komitet Monitorujący

W skład Komitetu Monitorującego RPO Lubuskie 2020 wchodzą przedstawiciele: samorządów, instytucji publicznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, instytucji okołobiznesowych i innych. Na jego czele stoi marszałek Elżbieta Anna Polak. Zadania Komitetu obejmują:

a) systematyczny przegląd wdrażania Programu i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania,

b) analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie Programu,

c) konsultowanie i akceptowanie zmian Programu proponowanych przez Instytucję Zarzadzającą,

d) przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

Protokół z V posiedzenia KM RPO-Lubuskie 2020

 

9. VI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO - L2020 (11.08.2016 r.)

obrazekPowołanie Grupy Roboczej do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcie kryteriów wyboru projektów finansowanych zarówno w ramach EFS jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - to efekty VI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, które odbyło się w urzędzie marszałkowskim. Omówiono także przeprowadzone nabory wniosków w trybie konkursowym. Obradom przewodniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dzięki decyzjom podjętym podczas posiedzenia, w najbliższym czasie będą mogły zostać ogłoszone kolejne nabory wniosków, umożliwiające dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu m.in. usług rozwojowych dla MMŚP, projektów dotyczących transportu drogowego, realizowanych w formule ZIT oraz gospodarki wodno-ściekowej. Przedmiotem obrad komitetu były ponadto kryteria stosowane podczas oceny inwestycji w infrastrukturę społeczną służącą aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, np. w zakresie infrastruktury rehabilitacyjnej, projekty infrastrukturalne sprzyjające aktywizacji społeczno-zawodowej, projekty związane z zapewnieniem usług opiekuńczych i wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej. Przedmiotem obrad były także kwestie związane z inwestycjami dotyczącymi rewitalizacji linii kolejowych, które będą realizowane w trybie pozakonkursowym. Członkowie Komitetu Monitorującego powołali także stałą grupę roboczą ds. EFS.
Podsumowując obrady, marszałek Elżbieta Anna Polak nawiązała do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zielonej Góry i Gorzowa, które obejmują łączną pulę 107 mln euro w ramach RPO Lubuskie 2020: - 58 mln euro na ZIT zielonogórski, na gorzowski 49 mln euro. To są duże pieniądze, dlatego powinny one już płynąć do mieszkańców województwa lubuskiego - stwierdziła marszałek. - Stąd właśnie tryb pozakonkursowy, by stało się to szybciej, a nie później. Liczę na to, że obydwa ZIT-y jeszcze w tym miesiącu zakontraktują konkretne duże pieniądze, co na pewno wpłynie na lepszą ocenę regionu lubuskiego we wdrażaniu całego programu.
Odnieśli się do tego przedstawiciele obu stolic woj. lubuskiego: sekretarz miasta Gorzowa Łukasz Marcinkiewicz oraz wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk, którzy są członkami Komitetu Monitorującego.
- W wielkim skrócie mogę powiedzieć, że konkursy, które zostały zaplanowane na 2016 r. w MOF-ie gorzowskim są prowadzone zgodnie z planem - stwierdził Ł. Marcinkiewicz. - Co więcej, nie anulowaliśmy żadnego konkursu. Słysząc wszystkie te informacje, przyśpieszamy. Już teraz chcielibyśmy uruchomić dodatkowe nabory na termomodernizację. W 2016 r. mamy zamiar i to na pewno zrobimy, uruchomić 45 proc. środków całej alokacji na ZIT-u gorzowskiego - zadeklarował na koniec.
- Pomimo wstępnych zawirowań związanych głównie z projektami, które składaliśmy do EFS, to stan realizacji jest taki, że mamy zapewnione certyfikowanie do końca 2018 r. w ok. 80 proc. całej alokacji - poinformował z kolei K. Kaliszuk. - Jesteśmy na to przygotowani. Tak samo jak pani marszałek uważamy, że trzeba te środki jak najszybciej zaangażować. Dlatego, jako pierwsze miasto w województwie, jesteśmy po gminnym programie rewitalizacji. Jako pierwsi w Polsce skorzystaliśmy ze środków unijnych na służbę zdrowia, chodzi o umowę dotyczącą hospicjum. Jako pierwsze miasto w Polsce złożymy do Brukseli projekt transportu niskoemisyjnego - dodał.

Protokół z VI posiedzenia KM RPO-Lubuskie 2020

10. VII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO - L2020 (09.11.2016 r.)

Dnia 9 listopada 2016 r. odbyło się VII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020. Podczas spotkania przyjęto uchwały dotyczące kryteriów stosowanych przy ocenie projektów finansowanych w ramach EFRR i EFS m.in. dla Działań związanych z ochroną zdrowia, podnoszeniem jakości kształcenia, a także dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i kogeneracji. Omówione zostały również kryteria dla projektów umożliwiających zakup taboru kolejowego oraz wspierających rozwój przedsiębiorczości. Pod głosowanie poddane zostały kryteria wyboru operacji i podmiotów w ramach instrumentów finansowych RPO-L2020. Ponadto Komitet Monitorujący zaakceptował wprowadzenie zmian w Programie oraz przyjął korektę w Regulaminie KM, dotyczącą źródła refundacji kosztów związanych z uczestnictwem w posiedzeniach.

Protokół z VII posiedzenia KM RPO-Lubuskie 2020

11. VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020 (15.02.2017 r.)

W dniu 15 lutego 2017. odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego  RPO-Lubuskie 2020. Spotkaniu przewodniczyła Pani Alicja Makarska – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. Tematem spotkania było przyjęcie kryteriów stosowanych przy ocenie projektów finansowanych w ramach EFRR i EFS m.in. dla Działań, dla których dotychczas nie były one przyjmowane - dotyczących odnawialnych źródeł energii, modernizacji infrastruktury dworcowej oraz szkolnictwa zawodowego. Ponadto zaktualizowano kryteria wcześniej przyjęte, zarówno w zakresie EFS, jak i EFRR, a także w ramach instrumentów finansowych RPO-L2020. Przedstawiono Plany działania na rok 2017 dla poszczególnych Działań i Poddziałań finansowanych z EFS oraz bieżący stan wdrażania RPO-L2020.

Protokół z VIII posiedzenia KM RPO-L2020 

12. IX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020 (21.06.2017 r.)

21 czerwca br. odbyło się IX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020. Komitet Monitorujący powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą, a jego zadaniem jest monitorowanie wszystkich kwestii mających wpływ na realizację programu operacyjnego. W składzie KM RPO-L2020 obecni są przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społecznych. Przedstawiciele KE pełnią w komitecie funkcję doradczą.

Gościem spotkania był Pan Benoit Nadler, przedstawiciel Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej UE). Głównym celem posiedzenia była aktualizacja wcześniej przyjętych kryteriów wyboru projektów, stosowanych przy ocenie wniosków finansowanych zarówno w ramach EFRR jak i EFS, a także przyjęcie Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 za 2016 rok. Przyjęto również zmiany w zapisach Regulaminu KM. Podczas spotkania, przedstawione zostały informacje nt. aktualnego stan wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji i certyfikacji oraz przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym.

Protokół z IX posiedzenia KM RPO-L2020 

13. X Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020 (10.10.2017 r.)

W dniu 10 października odbyło się X posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020. Tematem spotkania była aktualizacja wcześniej przyjętych kryteriów wyboru projektów, stosowanych przy ocenie wniosków finansowanych zarówno w ramach EFRR i EFS, a także kryteriów oceny strategicznej projektów realizowanych w obszarze zielonogórskiego ZIT. Rozmowom przewodniczyła członek zarządu Alicja Makarska.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej), zgodnie z którą określone zostały definicje kryteriów wyboru projektów oraz warunków formalnych nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w zakresie przyjętych wcześniej kryteriów.
Z uwagi na to, a także mając na uwadze zmiany wytycznych horyzontalnych, aktualizacji uległy ogólne kryteria oceny formalno-merytorycznej, jak również kryteria oceny dla Działań/Poddziałań, dla których zaplanowano nabory jeszcze w 2017 roku.

Ponadto, na spotkaniu przedstawione zostały informacje nt. aktualnego stanu wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji i certyfikacji oraz przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym.

Protokół z X posiedzenia KM RPO-L2020 

14. XI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020 (7.12.2017)

W dniu 7 grudnia br. w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się XI posiedzenie Komitetu Monitorującego  RPO-Lubuskie 2020.

Tematem spotkania była aktualizacja wcześniej przyjętych kryteriów wyboru projektów, stosowanych przy ocenie wniosków finansowanych w ramach EFRR, a także kryteriów dostępu dla projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach naboru przeprowadzanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Przyjęto również zmiany w Planie ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego, który co najmniej raz w roku podlega przeglądom i ewentualnym aktualizacjom.

Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE, którzy przedstawili prezentację pt. Rezultaty i transfer projektów pilotażowych w Polsce.

Ponadto przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO – Lubuskie 2020 przedstawili informacje nt. aktualnego stanu wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji i certyfikacji oraz przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym

protokoł z XI posiedzenia KM RPO-Lubuskie 2020 7.12.2017 r.

15. XII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020 (9.04.2018)

W dniu 9 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie 2020.

Tematem spotkania było m.in. przyjęcie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020, a także aktualizacja wcześniej przyjętych kryteriów wyboru projektów, stosowanych przy ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania przedstawiona została informacja nt. aktualnego stanu wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji i certyfikacji, przeprowadzonych naborów wniosków w trybie konkursowym oraz stopnia realizacji ram wykonania, a także przedstawiono prezentację dotyczącą wyników badania w zakresie obciążeń beneficjentów RPO-L2020. Obradom przewodniczyła Marszałek Województwa Lubuskiego, Pani Elżbieta Anna Polak.

Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele Komisji Europejskiej:

- Wolfgang Munch - Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej,

- Krzysztof Wójcik - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej,

- Aneta Sobotka - Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL) Komisji Europejskiej.

Protokoł z XII posiedzenia KM RPO-Lubuskie

16. XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020 (11.10.2018)

W dniu 11 października br. o godzinie 9.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Podgórnej 7 odbyło się XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020.

Wśród uczestników spotkania obecni byli przedstawiciele Komisji Europejskiej – Pan Christopher Todd  - Dyrektor Wydziału ds. Polski - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) oraz Pan Krzysztof Wójcik – przedstawiciel wydziału ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

Głównym celem spotkania była aktualizacja kryteriów wyboru projektów, umożliwiająca ogłoszenie kolejnych konkursów, m.in. w zakresie badań profilaktycznych, ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie niektórym nowotworom oraz dotyczących odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodno-ściekowej i wsparcia sektora MŚP.

Ponadto na posiedzeniu przedstawione zostały informacje nt. aktualnego stanu wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji i certyfikacji oraz przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym, a także informacje o stopniu realizacji ram wykonania.

Protokoł z XIII posiedzenia KM RPO-Lubuskie

17. XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020 (10.04.2019)

W dniu 10 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze odbyło się XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020. Obradom przewodniczył Pan Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Podczas spotkania komitet monitorujący przyjął kryteria wyboru projektów, których spełnienie umożliwi wnioskodawcom pozyskanie Funduszy Europejskich na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia, edukacji i kształcenia zawodowego, a także efektywności energetycznej, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.

Ponadto obecni na posiedzeniu przedstawiciele KM oraz goście zostali zapoznani z aktualnym stanem wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji i certyfikacji oraz ram wykonania.

Protokół z XIV posiedzenia KM RPO-Lubuskie

18. XV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020 (11.12.2019)

W dniu 11 grudnia br. odbyło się XV posiedzenie Komitetu Monitorującego  RPO-Lubuskie 2020. Jednym z tematów spotkania było przyjęcie projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Omówione zostały również zmiany w przyjętych już wcześniej kryteriach wyboru projektów, zarówno w zakresie EFS, jak i EFRR. Ponadto członkom KM oraz gościom przedstawiono Plany działania na rok 2019 dla poszczególnych Działań i Poddziałań finansowanych z EFS, Plan Ewaluacji RPO-L2020 oraz aktualny stan wdrażania Programu. Obradom Przewodniczył Pan Marcin Jabłoński, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Protokół z XV posiedzenia KM RPO-Lubuskie

19. XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020 (13.10.2021)

13 października br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020. Obradom przewodniczył członek zarządu Marcin Jabłoński.  

Podczas spotkania Komitet Monitorujący przyjął kryteria wyboru projektów, których spełnienie umożliwi wnioskodawcom pozyskanie Funduszy Europejskich na wsparcie działań z zakresu promocji gospodarczej regionu, transportu drogowego, inwestycji w infrastrukturę zdrowotną w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej. Przyjęto również kryteria formalne oraz merytoryczno – horyzontalne i specyficzne dla projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu brachyterapii HDR do kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentami Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.”. Komitet uchwalił również kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Spełnienie zawartych w nich wymogów umożliwi wnioskodawcom pozyskanie funduszy z zakresu poprawy dostępności i jakości edukacji przedszkolnej oraz realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w zakresie tworzenia nowoczesnych usług opiekuńczych, integracyjnych i terapeutycznych.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele KM oraz goście zostali zapoznani z aktualnym stanem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w zakresie  wartości dotychczas podpisanych umów, rozliczonych środków, które zostały certyfikowane do KE oraz osiągniętych rezultatów w wyniku zrealizowanych inwestycji , a także w zakresie przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym.

Uczestnikom spotkania zaprezentowano również założenia programu regionalnego Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027, które konsultacje społeczne są aktualnie w toku.

Protokół z XVI posiedzenia KM RPO-Lubuskie

20. XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020 (03.11.2022)

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 odbyło się 3 listopada 2022 roku w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 oraz za pośrednictwem aplikacji do komunikacji on-line. Obradom przewodniczył Pan Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego,
z-ca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego RPO-L2020. Zgodnie z porządkiem obrad przyjęto uchwałę nr 210/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 tryb pozakonkursowy. Ponadto przedstawiono informację nt. aktualnego stanu wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji, certyfikacji i stopnia realizacji ram wykonania oraz informację w zakresie przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym. Przedstawiono również stan prac nad przygotowaniem nowej perspektywy 2021-2027.

Protokół z XVII posiedzenia KM RPO-lubuskie

21. XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-L2020 (11.12.2023)

XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 11.12.2023 roku, o godz. 11:00. Obradom przewodniczył Pan Marcin Jabłoński – Marszałek Województwa Lubuskiego, Przewodniczący Komitetu Monitorującego Regionalny Programu Operacyjny – Lubuskie 2020. Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę nr 219/KM RPO-L2020/2023 zmieniającą uchwałę nr 18/KM RPO-L2020/2017 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ponadto przedstawiono informację nt. stanu wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji, certyfikacji i stopnia realizacji wskaźników (w tym stanu realizacji REACT-EU

Protokół z XVIII posiedzenia KM RPO-lubuskie