Dostępna strona

Strona RPO - Lubuskie 2020 to kompleksowe źródło informacji na temat możliwości uzyskania Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. Treści, architektura informacji oraz grafika serwisu zostały specjalnie dostosowane do celów i potrzeb użytkowników. Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwisy były zgodne z

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

oraz międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0).

Każdego dnia staramy się, aby nasza strona była dostępna. Jeżeli mają Państwo sugestie, które pozwolą nam usprawnić jej działanie lub znajdą błąd, prosimy o kontakt: portal@rpo.lubuskie.pl