Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 tzw. "wdrożeniowa"

Dokument

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 tzw. "wdrożeniowa"

pdf 1.01 MB

Ustawa dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020. Znalazły się w niej zapisy dotyczące m.in.:

  • mechanizmów koordynacji programów operacyjnych wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
  • zasad wdrażania środków polityki spójności oraz zadań i trybu współpracy podmiotów zaangażowanych w ten proces ,
  • rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów,
  • kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych,
  • pomocy publicznej,
  • zasad wdrażania instrumentów zwrotnych,
  • systemu wyboru projektów,
  • procedury odwoławczej.