Informacja o ogłoszeniu wezwania dla projektu pozakonkursowego nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zakończony 28.01.2016

Wyniki naboru 21.01.2016

 W związku ze skierowaną przez Konwent Kierowników i Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Lubuskiego deklaracją braku możliwości osiągnięcia wskaźników rezultatu zgodnych z Planami Działań oraz weryfikacją danych przekazanych w załącznikach do pisma KKiD PCPR, nabór wniosków nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie dla PCPR ogłoszony dnia 30.12.2015 r. został unieważniony decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dniem 21.01.2016 r.

W razie ewentualnych pytań, proszę kontaktować się z p. Ewą Kęsek - e-mail: e.kesek@efs.lubuskie.pl lub z p. Bogumiłem Hoder - e-mail: b.hoder@efs.lubuskie.pl, tel. 68 45 65 347.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku o dofinansowanie rozpoczął się 30 grudnia 2015 r. i zakończy się
28 stycznia 2016 r.
(Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach wyboru projektów pozakonkursowych).

 

Cel szczegółowy, w który wpisuje się dany projekt: Wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 dostępnego pod adresem www.lsi.rpo.lubuskie.pl. Możliwość wypełnienia wniosku w LSI2020 będzie możliwa w dniu ogłoszenia naboru.

Wniosek w wersji papierowej należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7,

65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 6).

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

  • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
  • przesyłką kurierską,
  • osobiście,
  • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące projektów pozakonkursowych oraz formy składania wniosków
o dofinansowanie w odpowiedzi na wezwanie zostały szczegółowo opisane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
w dokumentach programowych.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku w ramach naboru w terminie od 30 grudnia 2015 r.
do 28 stycznia 2016 r. uprawnione są Powiaty
/ Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z obszaru województwa lubuskiego.

Projekt może być realizowany również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów Działania 7.2 RPO-L2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt pozakonkursowy obejmuje następujące typy (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020:

 

Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

a) kontrakt socjalny lub równoważny,

b) program aktywności lokalnej,

c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Grupę docelową projektu stanowią:

Osoby i/lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym[1] zgodnie z definicją zawartą
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawiania wolności), a także osoby w ich otoczeniu[2].

- środowiska lub lokalne społeczności zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności lokalne społeczności na obszarach zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją.

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

 

[1]Za zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uznaje się :

1) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

3) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

4) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);

5) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

6) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);

7) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

8) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);

9) osoby niesamodzielne;

10) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

11) osoby odbywające kary pozbawienia wolności (wsparcie nie jest udzielane w ramach RPO);

12) osoby korzystające z PO PŻ.

 

[2]Wsparcie kierowane jest do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o ile odbywa się ono wraz ze wsparciem dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz jest niezbędne dla skutecznego wsparcia tych osób.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu pozakonkursowego:

Kryterium nr 1.

Posiadanie aktualnie obowiązującej Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Kryterium nr 2.

Posiadanie pisemnego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie osób uczestniczących w PAI i objętych jednocześnie IPD.

Kryterium nr 3.

Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia następujących poziomów efektywności społeczno-zatrudnieniowej:

- w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 56%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%;

- w odniesieniu do osób o umiarkowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%.

Kryterium nr 4.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wnoszą do projektu wkład własny w wysokości 15% wartości dofinansowania projektu. Niedopuszczalne jest wykazanie innej wartości wkładu własnego.

Kryterium nr 5.

Wnioskodawca zobowiązany jest do objęcia wsparciem minimalnej liczby uczestników projektu, która wskazana zostanie przez Instytucję Zarządzającą wraz z podziałem środków dla poszczególnych powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Kryterium nr 6.

Grupę docelową projektu w co najmniej 60% stanowią osoby należące do III profilu pomocy, których aktywizacja zawodowa odbywa się we współpracy z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy.

Kryterium nr 7.

Wnioskodawca zapewni ciągłość wsparcia finansowania  pracowników socjalnych zatrudnionych
w ramach projektu (kryterium premiujące).

Kryterium nr 8.

50% uczestników projektu nie mających określonego III profilu pomocy i pozostających bez pracy jest zobowiązanych do rejestracji w PUP po ukończeniu udziału w projekcie (kryterium premiujące).

Kryterium nr 9.

Każdy uczestnik projektu  realizuje kontrakt socjalny lub równoważny.

Kryterium nr 10.

Projektodawca zapewnia komplementarność działań w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej
z działaniami towarzyszącymi w ramach POPŻ finansowanego z funduszu FEAD dla uczestników objętych wsparciem w tym programie.

Kryterium nr 11.

Projekt przewiduje wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, bez możliwości realizacji powyższych instrumentów przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w ustawie
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kryterium nr 12.

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu musi być objęty ścieżką reintegracji.

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

  • środków UE – 85 %,
  • krajowy wkład publiczny – 15% (wkład własny Beneficjenta). 

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu. W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 7.2  Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodziniena lata 2015-2018 zgodnie z Planem Działania zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 22.12.2015 r. wynosi:

 

PCPR

Szacowana wartość projektu oraz koszty kwalifikowalne

w roku 2015-2018

(w tym krajowy wkład publiczny)

PCPR Gorzów Wielkopolski

2 882 717,78 PLN

432 407,67 PLN

PCPR Zielona Góra

2 206 468,69 PLN

330 970,30 PLN

PCPR Krosno Odrzańskie

2 859 967,04 PLN

428 995,06 PLN

PCPR Międzyrzecz

1 881 186,43 PLN

282 177,96 PLN

PCPR Nowa Sól

2 247 473,74 PLN

337 121,06 PLN

PCPR Słubice

1 515 580,27 PLN

227 337,04 PLN

PCPR Strzelce-Drezdenko

1 533 563,48 PLN

230 034,52 PLN

PCPR Sulęcin

1 341 138,93 PLN

201 170,84 PLN

PCPR Świebodzin

2 398 785,62 PLN

359 817,84 PLN

PCPR Wschowa

1 441 987,49 PLN

216 298,12 PLN

PCPR Żagań

2 535 222,46 PLN

380 283,37 PLN

PCPR Żary

2 144 784,12 PLN

321 717,62 PLN

 

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inne ważne informacje

Z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej  początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r. W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione od tej daty. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku kwalifikowalnego. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.

Okres kwalifikowalności wydatków w ramach danego projektu określony jest w umowie o dofinansowanie, przy czym okres ten nie może wykraczać poza ww. daty graniczne.

 

Pytania i odpowiedzi

Kto udziela informacji

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110, 111, 119

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 488, 535, 454

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 739 03 86, 377, 378

  • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 03)

lub w: siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 6).