Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego jest dokumentem skierowanym na wyzwania okresu programowania 2014-2020  oraz kolejnej perspektywy 2021-2027, związanej z realizacją polityki innowacyjnej, w oparciu o identyfikację inteligentnych specjalizacji regionu w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania, stawiane zarówno przed przedsiębiorcami, sektorem nauki i instytucjami otoczenia biznesu oraz samorządem regionalnym. Program został przyjęty Uchwałą Nr 91/1051/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2016 r. oraz uzupełniony o Ocenę Oddziaływania na Środowisko Uchwałą nr 120/1551/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 lipca 2016 r. Proces jego tworzenia rozpoczął się wyznaczeniem obszarów inteligentnej specjalizacji regionu. Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, poprzez rozwój nowych przewag w ramach wybranych obszarów inteligentnej specjalizacji regionu, stanowi jeden z celów wdrożenia PRI WL. Przewagi konkurencyjne będą uzyskiwane zarówno poprzez zwiększanie wartości dodanej w obszarach już funkcjonujących w regionie oraz poprzez inwestycje ukierunkowane do nowych, innowacyjnych i dynamicznie się rozwijających branż. Ponadto PRI WL jest dokumentem spełniającym warunek wstępny ex-ante dla Celu Tematycznego 1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2014-2020.

Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

pdf 3.37 MB

Załączniki (1)