Skip to Content

Za zarządzanie programem regionalnym odpowiada Zarząd Województwa Lubuskiego. Jednostki, którym powierzone zostały funkcje Instytucji Zarządzającej umiejscowione są w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Są to Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (w zakresie zarządzania programem), Departament Programów Regionalnych (w zakresie wdrażania programu w części dotyczącej EFRR) oraz Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (w zakresie wdrażania programu w części dotyczącej EFS).

IZ odpowiada za sprawną i poprawną realizację programu. Wydaje też wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania informacyjno-promocyjne.

Kompetencje w zakresie zarządzania programem są bardzo szerokie – począwszy od jego opracowania, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.

Główne zadania Instytucji Zarządzającej RPO – Lubuskie 2020:

  • przygotowanie procedur realizacji RPO – Lubuskie 2020 (w zakresie wyboru projektów, monitorowania programu, prowadzenia kontroli, rozliczania finansowego, prowadzenia działań informacyjno-komunikacyjnych itd.),

  • powołanie Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020,

  • ewaluacja RPO – Lubuskie 2020 (prowadzona na podstawie opracowanego Planu Ewaluacji zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący RPO – Lubuskie 2020),

  • certyfikacja wydatków do KE (m.in. składanie poświadczeń finansowych, wniosków o płatność, rocznych sprawozdań finansowych, poświadczanie kompletności, dokładności i prawdziwości przedłożonych rocznych sprawozdań finansowych),

  • przygotowanie systemu zarządzania i kontroli dla RPO – Lubuskie 2020,

  • stworzenie Lokalnego Systemu Informatycznego komplementarnego wobec Krajowego Systemu Informatycznego SL 2014 (w celu zbierania i przechowywania danych dotyczących realizowanych projektów, niezbędnych do monitorowania, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu,

  • przygotowywanie rocznych oraz okresowych sprawozdań z realizacji RPO – Lubuskie 2020 po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO-L2020.

Instytucja Zarządzająca  może przekazać wykonywanie części swoich zadań do realizacji Instytucji Pośredniczącej. Ciągle jednak zachowuje pełną odpowiedzialność za całość realizacji programu.

Zasady działania i obowiązki Instytucji Zarządzającej zostały określone w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Kontakt do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020.