Skip to Content

 

Instytucja Zarządzająca programem może przekazać wykonywanie części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym (IP), a te dalej – Instytucjom Wdrażającym (IW). Każda z nich ponosi odpowiedzialność za przypisany sobie zakres obowiązków, bez względu na to, kto je faktycznie wykonuje. Oznacza to, że Instytucja Zarządzająca, powołując Instytucję Pośredniczącą, przekazuje jej część zadań i odpowiedzialności za ich realizację. Nadal jednak pozostaje odpowiedzialna za całość programu. Podobna sytuacja dotyczy powołania Instytucji Wdrażającej przez Instytucję Pośredniczącą. Warto także zaznaczyć, że zgodę na ustanowienie IW musi wyrazić także Instytucja Zarządzająca, jako odpowiedzialna za całość systemu w ramach właściwego programu.

Instytucja Pośrednicząca

Rolę Instytucji Pośredniczącej mogą pełnić wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych. Do realizacji RPO-Lubuskie 2020 Instytucja Zarządzająca planuje włączyć jako Instytucję Pośredniczącą Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze na mocy stosownego porozumienia, które ureguluje zakres powierzonych zadań. Planowane jest powierzenie Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Zielonej Górze realizacji zadań z zakresu wdrażania Osi Priorytetowej 6 – PI 8.i. (Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50+, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach).

Dla realizacji założeń RPO – Lubuskie 2020 nie powołano Instytucji Wdrażającej.

Zasady powoływania i funkcjonowania instytucji w programie określa Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.