Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Zakończony 28.02.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

I typ projektu – Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości,

II typ projektu - Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB

w ramach następujących kategorii interwencji:

66 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania),

67 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)

72 - Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty).

Wyniki naboru 28.02.2017

09-05-2017 r.

Informujemy, iż w dniu 9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, I Typ projektu - Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości oraz  II Typ projektu – Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

Dofinansowanie otrzymały 4 projekty (w tym 2 wnioski uzyskały status pozytywny uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełniania/korekty), które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały wystarczającą liczbę punktów. Wartość wnioskowanego dofinansowania dla tych projektów wynosi 2 049 524,92 PLN.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

                                                                                                                                             

05-05-2017 r.

Informujemy, iż 4 maja 2017 r. zakończyła się  ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości.

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 4 projekty (w tym 2 wnioski, uzyskały status „pozytywny uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełniania/korekty”) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 2 049 521,92 PLN.

Projekty te zostaną rekomendowane Zarządowi Województwa Lubuskiego do dofinansowania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, iż 6 kwietnia 2017 roku zakończyła się ocena formalna 9 wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16– Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości dla Typu I – Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości oraz Typu II - Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywnie oceniono 7 wniosków.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 22 259 440,08 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 11 364 445,17 PLN.

Negatywnie oceniono 2 wnioski.

Całkowita wartość negatywnie ocenionych wniosków wynosi 7 487 605,63PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 4 422 922,77 PLN.

                                                                                                                                          

Uprzejmie informujemy, iż 28 lutego 2017r. został zakończony nabór w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, I Typ projektu - Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości oraz  II Typ projektu – Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 9 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania o wartości  17 734 181,93 zł.

lista_po_ZWL.pdf (pdf 113 KB )
sklad_KOP_1.2_www.pdf (pdf 96 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 23 stycznia 2017 r. i zakończy się 28 lutego 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.
 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć wniosków, tj.:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)
lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13
66-400 Gorzów Wlkp.
(sekretariat)

UWAGA!
Nie ma możliwości składania poprawionej/uzupełnionej dokumentacji (na etapie oceny formalnej) w Wydziale Zamiejscowym Urzędu.

 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz ze Studium Wykonalności /Informacją uzupełniająca o projekcie w wersji papierowej (w 1 egzemplarzu) i w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020). Natomiast pozostałe załączniki/oświadczenia składające się na komplet załączników należy złożyć wyłącznie elektronicznie - za pośrednictwem systemu LSI2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie zostanie zamieszczony w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.


Uwaga!
Wnioskodawcy, którzy składają Studium Wykonalności (dotyczy tylko projektów o charakterze infrastrukturalnym) składają w wersji papierowej Studium Wykonalności bez wydruku arkusza obliczeniowego.
Arkusze obliczeniowe do Studium Wykonalności należy dołączyć w LSI2020 w formacie xls lub ods (arkusz kalkulacyjny nie może być chroniony i powinien zawierać aktywne formuły obliczeniowe) – nie jest wymagane dostarczenie wydruku tego arkusza w wersji papierowej. Ponadto arkusz powinien zawierać wydzieloną część zawierającą założenia będące podstawą wyliczeń. Nie jest zasadne umieszczanie w formułach wyliczeń wartości liczbowych „dopisywanych” do treści formuł (np. odręczne „dopisywanie” stawki VAT itp.).


Wersja elektroniczna
Wniosek w wersji elektronicznej wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Systemu LSI20206 (w przypadku Studium Wykonalności/Informacji uzupełniającej o projekcie obowiązują zasady opisane powyżej).
W każdym momencie pracy nad wnioskiem aplikacyjnym w Systemie LSI2020 można zapisać dokument w formacie PDF poprzez kliknięcie przycisku Utwórz PDF. Jest to wówczas wersja próbna wniosku aplikacyjnego (na wydruku pojawia się znak wodny: Wydruk próbny). Przed wysłaniem wniosku do instytucji dobrą praktyką jest utworzenie próbnego pliku PDF i zweryfikowanie go pod względem poprawności. Gdy wersja próbna uznana zostanie za poprawną należy:

• załączyć do wniosku wszystkie elektroniczne wersje załączników, wymaganych zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, poprzez ich dodanie w zakładce Załączniki;
• wysłać wniosek do IZ RPO – L2020 poprzez kliknięcie przycisku: Prześlij wniosek do Instytucji;
Wniosek zostanie przesłany do Systemu LSI2020, który nadaje automatycznie nr referencyjny
wniosku oraz generuje i przesyła do Wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku wraz
z załącznikami;
• ponownie utworzyć PDF. Zapisany w ten sposób wniosek, który jest wersją ostateczną dokumentu, należy wydrukować, podpisać i wraz z pozostałymi podpisanymi załącznikami złożyć jeden egzemplarz papierowej wersji dokumentacji do IZ RPO – L2020.


Zaleca się, by elektroniczne wersje załączników były plikami np. *.pdf utworzonymi wprost z plików *.doc lub innego edytowalnego formatu, w którym utworzono załącznik (czyli *.pdf bez skanów stron zawierających podpisy i pieczęcie).
Dokumenty wydane przez właściwe urzędy lub instytucje, których edytowalnej wersji wnioskodawca nie posiada (np. zaświadczenia, odpisy, decyzje) należy natomiast dołączyć w formie skanu pełnego dokumentu.
W żadnym wypadku nie należy natomiast dołączać w LSI 2020 podwójnych wersji elektronicznych jednego załącznika (np. skan z podpisami i skan bez podpisów) ani dostarczać do IZ RPO -L2020 wersji elektronicznych na płycie CD lub innym nośniku.
Załączniki nie będą opatrzone przez LSI2020 sumą kontrolną. Wnioskodawca odpowiada za przedłożenie tożsamych wersji załączników: elektronicznej i papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach I typu projektu są:

 • Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), które rozpoczynają lub prowadzą działalność polegającą
  na świadczeniu przedsiębiorcom usług w zakresie udostępniania pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz zgodnie ze statusem lub innym aktem równoważnym, nie prowadzą działalności w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają osiągnięty zysk na cele statutowe.
 • partnerstwa[1] /zrzeszenia MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, status przedsiębiorstwa badany jest podczas oceny projektu oraz poddawany jest ponownej weryfikacji przed podpisaniem umowy
  o dofinansowanie).
 • uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe - w rozumieniu ustawy 27 lipca 2005 r. prawo
  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
 • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia - w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445
  z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.).

 

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach I typu projektu są wyłącznie podmioty prowadzące inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić inkubator przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu.

Podmioty te są zobowiązane, na dzień złożenia wniosku, przedłożyć dokumenty potwierdzające fakt wykorzystywania, w procesie świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw, dostępnych standardów świadczenia usług wypracowanych na poziomie co najmniej krajowym np. akredytacja Ośrodków Innowacji prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju, akredytacja KSU / KSI w zakresie usług proinnowacyjnych, certyfikat standardów ISO lub Oświadczenie, w którym zobowiążą się do uzyskania i przedłożenia do IZ RPO – L2020 takich dokumentów, maksymalnie w terminie 1 roku od zakończenia realizacji projektu.

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach II typu projektu są wyłącznie podmioty spełniające niżej podaną definicję Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Dodatkowo IOB są zobowiązane, na dzień złożenia wniosku, przedłożyć dokumenty potwierdzające fakt wykorzystywania, w procesie świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw, dostępnych standardów świadczenia usług wypracowanych na poziomie co najmniej krajowym np. akredytacja Ośrodków Innowacji prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju, akredytacja KSU / KSI w zakresie usług proinnowacyjnych, certyfikat standardów ISO lub Oświadczenie, w którym zobowiążą się do uzyskania i przedłożenia do IZ RPO – L2020 takich dokumentów, maksymalnie w terminie 1 roku od zakończenia realizacji projektu.


[1] W rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej. UWAGA: Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą również być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L. 187 z 26.06 2014, str. 1).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

I typ projektu – Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości,

II typ projektu - Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB

w ramach następujących kategorii interwencji:

66 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania),

67 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)

72 - Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 49/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPOL2020/ 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą NR 53/KM RPO-L2020/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:
- 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
- 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
- 35% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw/podmiotów innych niż MŚP (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, czy uczelni/szkół wyższych, IOB niespełniających definicji MŚP).

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 w ramach pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Pozostała część kosztów projektu powinna być uzupełniona wkładem własnym.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość alokacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi

16 000 000,00 PLN

w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 600 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

OGŁOSZENIE konkursu 1.2

24 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16 dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Typ I Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości oraz Typ II Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB, z 30 stycznia 2017 r. na 28 lutego 2017 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16  trwa od 23 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE konkursu 1.2

REGULAMIN konkursu 1.2

24 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16 dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Typ I Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości oraz Typ II Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB, z 30 stycznia 2017 r. na 28 lutego 2017 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16  trwa od 23 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

Zaktualizowany Regulamin konkursu

REGULAMIN konkursu 1.2

Załączniki do Regulaminu

Załączniki do Regulaminu

Załączniki i oświadczenia

Załączniki i oświadczenia

Akty prawne, wytyczne i inne dokumenty

Akty prawne, wytyczne i inne dokumenty

Dokumenty strategiczne i branzowe

Dokumenty strategiczne i branżowe

Dokumenty wymagane do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/16

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi cz.1

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi cz.2

dodatkowe informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53), tel. 68 45 65 132, 138, 139, 149, 153,
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:

- e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl

- telefoniczny:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 4565 535, 499, 488, 480, 454;

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 7390 386, 380, 378, 377.

 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).