Ogłoszenie konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-L2020 dla Działania 1.1 Badania i innowacje

Zakończony 01.07.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.1  Badania i innowacje

Wyniki naboru 07.09.2016

2019-03-26-------------------------------------

W związku z omyłką pisarską informujemy, że negatywnie oceniono 7 wniosków i przedstawiamy zaktualizowane zestawienie wniosków, które uzyskały negatywny wynik oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje.

Załącznik:

Lista projektów negatywnych po ocenie formalnej

 

2018-07-09                                                                                                                     

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 3 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje.

Z uwagi na figurowanie Wnioskodawcy w Rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich prowadzonym przez Ministra Finansów, z listy wybranych do dofinansowania zostało usuniętych 7 projektów.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 wynosiła 100 000 000,00 PLN, w tym rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 10 000 000,00 PLN).

Po aktualizacji łączna wartość wnioskowanego dofinansowania 29 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania wynosi 79 850 295,25 PLN.

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16.

Lista wniosków wybranych do dofinansowania.

2018-03-21                                                                                                                     

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 20 marca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje. Zmiany są rezultatem przeprowadzonej procedury odwoławczej od ponownej oceny merytorycznej.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 wynosiła
100 000 000,00 PLN, w tym rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 10 000 000,00 PLN).

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania 4 projektów, które w wyniku uwzględnienia protestów zostały umieszczone na liście projektów wybranych do dofinansowania, wynosi 1 968 073,88 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 36 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania wynosi 83 294 424,54 PLN.

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16.

Załącznik:

Lista wniosków wybranych do dofinansowania.

                                                                                                                    

Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje. Zmiany związane są z wynikiem ponownej oceny merytorycznej przeprowadzonej w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 wynosiła
100 000 000,00 PLN, w tym rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 10 000 000,00 PLN).

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania 2 ww. projektów (1 projektu pozytywnego po ponownej ocenie merytorycznej oraz 1 projektu, dla którego procedura odwoławcza zakończyła się wynikiem pozytywnym), wynosi 5 877 899,19 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 32 projektów znajdujących się obecnie na liście wybranych do dofinansowania wynosi 81 326 350,66 PLN.

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16.

Ponadto informujemy, iż w związku z ponowną oceną merytoryczną przeprowadzoną w wyniku procedury odwoławczej projektu złożonego  w ramach  konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, aktualizacji uległ skład KOP.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 4 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje. Zmiany związane są z wynikami ponownej oceny merytorycznej przeprowadzonej w związku z wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 wynosiła
100 000 000,00 PLN, w tym rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 10 000 000,00 PLN).

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania 3 projektów, pozytywnych po ponownej ocenie merytorycznej, wynosi 1 476 055,41 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 30 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania wynosi 75 448 451,47 PLN.

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16.

                                                                                                                                             

Informujemy, że 19 grudnia 2017 r. zakończyła się powtórna ocena merytoryczna 7 projektów złożonych, w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje, które w związku z wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zostały skierowane do ponownej oceny merytorycznej.

Na etapie powtórnej oceny merytorycznej ocenę pozytywną uzyskały 3 projekty – wartość wnioskowanego dofinansowania  1 476 055,41   PLN.

Projekty zostaną przekazane do kolejnego etapu – wyboru projektów do dofinansowania.

Łączna wartość dofinansowania wszystkich 30 projektów znajdujących się na liście projektów ocenionych pozytywnie po jej aktualizacji wynosi 75 448 451,47 PLN.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż aktualizacji uległ skład KOP, w związku z ponowną oceną merytoryczną projektów

w ramach  konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje.

                                                                                                                   

Aktualizacja wzoru Umowy o dofinansowanie projektu

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 22 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził zmieniony wzór Umowy o dofinansowanie projektu, na którym przygotowywane będą kolejne umowy o dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16.

Jednocześnie informujemy, że wcześniej zawarte umowy o dofinansowanie zostaną aneksowane, w celu dostosowania do najnowszego obowiązującego wzoru, przy okazji wprowadzania innych zmian w projekcie zgłaszanych przez beneficjentów.  

Nowy – obowiązujący wzór umowy z 22.03.2017 r. zamieszczony jest w paczce dokumentów w sekcji "Dokumenty do umowy wymagane po decyzji ZWL z dnia 09-10-2016 oraz 22-03-2017”

 

Niezbędne dokumenty

Dokumenty do umowy wymagane po decyzji ZWL
z dnia 09-10-2016 oraz 22-03-2017

WAŻNE !

W związku z podjętą w dniu 9 grudnia 2016 r. oraz 22 marca 2017 r. (po uwzględnieniu protestów) decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego o dofinansowaniu wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są następujące dokumenty zawarte w paczce:

Paczka dokumentów

                                                                                                                                                                      

Informujemy, iż w dniu 22 marca 2017 r. odbył się panel ekspertów dla projektów złożonych w ramach  konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, które w ramach procedury odwoławczej zostały skierowane do ponownej oceny merytorycznej

Ponownej ocenie merytorycznej poddano 3 projekty na łączną wartość dofinansowania
11 896 118,38 PLN. Żaden z ponownie ocenianych projektów nie przeszedł do kolejnego etapu (wyboru do dofinansowania).

                                                                                                                                                                     

Informujemy, iż w dniu 22 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje. Zmiany wynikają z wyników przeprowadzonej procedury odwoławczej.

W ramach dostępnej alokacji Konkursu tj. 100 000 000,00 PLN, łączna wartość dofinansowania
6 projektów, które w wyniku uwzględnienia protestów zostały umieszczone na liście projektów wybranych do dofinansowania, wynosi 16 285 104,55 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 27 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu wynosi 73 972 396,06 PLN.

Poniżej prezentujemy pełną, zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z podjętą w dniu 9 grudnia 2016 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego
o dofinansowaniu wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są następujące dokumenty:

 1. Harmonogram wydatków.
 2. Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.
 3. Wykaz Partnerów zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy) – w dwóch egzemplarzach.
 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania (jeśli dotyczy).
 5. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 7. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rachunku bankowego i numeru konta (jeśli finansowanie projektu planowane jest w formie refundacji) lub Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki.
 8. Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (katalog zabezpieczeń wymieniony jest w pkt II.19 Regulaminu Konkursu).
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, ze zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu.
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu (jeśli dotyczy).
 11. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
 12. Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP.
 13. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (jeśli dotyczy).
 14. Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko:

 1. Analiza oddziaływania na środowisko.
 2. Oświadczenie Beneficjenta o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Dodatkowo w paczce zamieściliśmy:

 1. Oświadczenie dotyczące przeszacowanych wydatków (jeśli dotyczy).
 2. Wzór Weksla in blanco wraz Deklaracją wekslową oraz Oświadczeniem współmałżonka (jeśli dotyczy).
 3. Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).
 4. Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 5. Nowy wzór umowy o dofinansowanie (z 13.12.2016 r.), o którym mowa w pismach informujących o wyborze do dofinansowania. Wzór umowy o dofinansowanie został zaktualizowany ze względu m.in. na zmianę Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Paczka dokumentów w sekcji "Wymagane dokumenty po decyzji ZWL z dnia 09-10-2016 roku"

                                                                                                                                                                        

Informujemy, iż w dniu 9 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach dostępnej alokacji tj. 100 000 000,00 PLN do dofinansowania wybrano 21 projektów (w tym 3 projekty, które otrzymały ocenę pozytywną uwarunkowaną) o wartości wnioskowanego dofinansowania 57 687 291,51 PLN, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymał największą liczbę punktów.

Informujemy, że rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosi 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 10 000 000,00 PLN).

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład KOP.

W związku z zakończeniem 5 grudnia 2016 r. oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działania 1.1 Badania i innowacje, przedstawiamy Listę rankingową ocenionych projektów.

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 21 wniosków (w tym 3 wnioski otrzymały ocenę pozytywną uwarunkowaną) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 57 687 291,51 PLN.

Jednocześnie zaznaczamy, że lista ta nie jest zestawieniem projektów, które otrzymają dofinansowanie. Informacja na temat wyboru wniosków do dofinansowania zostanie opublikowana po podjęciu decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Załączniki:

Lista rankingowa wniosków.

Uprzejmie informujemy, iż 14 listopada 2016 roku zakończyła się ocena formalna 80 wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priotyterowa 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywnie oceniono 72 wnioski.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 366 767 957,98 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania  237 000 346,47 PLN.

Negatywnie oceniono 6 wniosków.

Jeden Wnioskodawca zrezygnował z udziału w konkursie w trakcie oceny formalnej.

                                                                                                                                                               

            Informujemy, iż przedłużeniu ulega ocena formalna wniosków aplikacyjnych złożonych
 na konkurs Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1  Badania i innowacje. Decyzja ta spowodowana jest oczekiwaniem na złożenie poprawek przez Wnioskodawców, którzy
nie odebrali w terminie awizowanych pism dotyczących błędów/omyłek formalnych.

            Informacja o terminie zakończenia oceny formalnej zostanie zamieszczona na stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.

                                                                                                                                                              

Departament Programów Regionalnych informuje, ze nie ma możliwości przedłużenia wyznaczonego terminu na składanie poprawek/uzupełnień dokumentów podczas oceny formalnej w ramach konkursu na Działanie 1.1 Badania i innowacje.

8 września br. rozpoczęła się ocena formalna wniosków złożonych na konkurs RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16. Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu ocena zakończy się maksymalnie po 60 dniach,
tj. 7 listopada br. Mając na uwadze nałożony wymaganiami Regulaminu Konkursu krótki czas na przeprowadzenie prac B+R (wynikający m.in. z konieczności osiągnięcia wskaźników włączonych do ram wykonania Programu) oraz konieczność sprawnego przeprowadzania procedury wyboru projektów do dofinansowania informujemy, że wszelkie prośby o przedłużenie terminu na złożenie poprawionej/uzupełnionej dokumentacji aplikacyjnej będą rozpatrywane negatywnie.

Zatem poprawione/uzupełnione dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie
7 dni kalendarzowych od otrzymania pisma informującego o błędach formalnych, pod rygorem odrzucenia wniosku.

 

7 września 2016 roku zakończyła się weryfikacja wstępna wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji wstępnej i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywnie zweryfikowano 80 wniosków.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 381 759 622,21 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 241 842 949,80 PLN.

Negatywnie zweryfikowano 6 wniosków.

 

Załączniki:

Lista projektów pozytywnych po weryfikacji wstępnej.

Lista projektów negatywnych po weryfikacji wstępnej (pozostawionych bez rozpatrzenia)

Lista_rankingowa_1.pdf (pdf 156 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 marca 2016 r. i zakończy się w dniu 1 lipca 2016 r.

- - - - - - - - - -

 

Przedłużenie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16

Nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.01-IZ.00-08-K01/16 zakończył się 1 lipca 2016 roku. Złożono 86 wniosków (elektronicznie i papierowo) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 253 979 666,40 zł.

Dniem dostarczenia do IZ RPO – L2020 ostatnich wersji papierowych wniosków jest 6 lipca 2016 r.

Od ww. dnia dostarczenia do IZ RPO – L2020 wszystkich wersji papierowych wniosków należy liczyć 7 dniowych termin na dokonanie pierwszej weryfikacji wstępnej, o którym mowa w Regulaminie Konkursu.

Projekty, które na weryfikacji wstępnej otrzymają status pozytywny, zostają przekazane do oceny formalnej.

W przypadku projektów, które na weryfikacji wstępnej otrzymają status do uzupełnienia, po dokonaniu przez pracownika IZ RPO – L2020 weryfikacji i zatwierdzeniu w LSI 2020 listy sprawdzającej, w terminie kolejnych 7 dni do wnioskodawcy wysyłane jest pismo o konieczności poprawienia omyłek pisarskich /uzupełnienia braków formalnych. Następnie, w analogicznych terminach, odbywa się ponowna weryfikacja wstępna poprawionej/uzupełnionej dokumentacji.

W związku z dużą ilością projektów złożonych na Konkurs oraz trwającą ponowną weryfikacją wstępną i oceną formalną projektów złożonych na Konkurs nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 informujemy o przedłużeniu terminu na dokonanie przez pracowników IZ RPO – L2020 pierwszej i ponownej weryfikacji wstępnej z 7 do 14 dni kalendarzowych.

Zatem pierwsza weryfikacja wstępna wniosków złożonych na konkurs nr RPLB.01.01.01-IZ.00-08-K01/16 zakończy się 20 lipca br.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2016.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć wniosków, tj.:

 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 51)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 9).

UWAGA!!!

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp. z końcem maja br. zmienia swoją dotychczasową siedzibę. Nowa siedziba od 31 maja br. zostaje przeniesiona do budynku przy ul. Dworcowej 13.

Wnioski w ramach ogłoszonych konkursów dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 należy składać już w nowej siedzibie Wydziału, przy ul. DWORCOWEJ 13 w sekretariacie.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) i w formie elektronicznej wraz załącznikami.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

 

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktów Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania
w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. 2012 r., poz. 1529).

 

Informacje dotyczące zasad oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są potencjalni beneficjenci, tj.

Typ I i II projektu

 • przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw[1],
 • partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.
 

[1] W rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

I typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw,

II typ projektu Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R,

 

w ramach następujących kategorii interwencji:

 • 56 - Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio
  z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.
 • 57 – Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

 

Typów projektów nie można łączyć w ramach projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie.

W ramach konkursu udzielana będzie pomoc publiczna oraz pomoc de minimis (na wybrane kategorie wydatków). Dodatkowo, w przypadku projektów podmiotów innych niż MŚP, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro istnieje konieczność uwzględniania dochodu w projekcie.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 25/KM RPO-L2020/2016 KM RPO–L2020 z dnia  18 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą NR 26/KM RPO-L2020/2016 KM  RPO-L2020 z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) i zostały zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

[1] W rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Ocena merytoryczna każdego projektu dokonywana jest przez panel ekspertów powołanych z listy ekspertów wchodzących w skład Komisji Oceny Projektów (KOP). Ocena panelowa dokonywana jest przez co najmniej 2 ekspertów i polega na dokonaniu wspólnej oceny projektu, w ramach której projekt może być porównywany z innymi projektami złożonymi na konkurs.

Ocenę pozytywną uzyskują projekty, które spełnią kryteria dopuszczające i osiągną co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (wkład UE) wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach pomocy
na projekty B+R środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

 

Status przedsiębiorstwa

POMOC NA BADANIA PRZEMYSŁOWE

POMOC NA PRACE ROZWOJOWE

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii

mikro

70%

80%

45%

60%

małe

70%

80%

45%

60%

średnie

60%

75%

35%

50%

inne niż MŚP

50%

65%

25%

40%

 

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach pomocy
na wspieranie innowacyjności środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi: 50% kosztów kwalifikowanych, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

 

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

 • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
 • 35% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw innych niż MŚP.

 

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą
de minimis środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, bez względu
na wielkość przedsiębiorcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 1.1 Badania i innowacje wynosi

100 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi
10 000 000,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Wymagane dokumenty po decyzji ZWL z dnia 09-10-2016

WAŻNE !

W związku z podjętą w dniu 9 grudnia 2016 r. oraz 22 marca 2017 r. (po uwzględnieniu protestów) decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego o dofinansowaniu wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są następujące dokumenty zawarte w paczce:

Paczka dokumentów

 

WAŻNE !

W związku z podjętą w dniu 9 grudnia 2016 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego
o dofinansowaniu wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są następujące dokumenty zawarte w paczce:

Paczka dokumentów

Dokumentacja konkursu

W związku z pojawiającymi się niedogodnościami przy wydruku wypełnionych formularzy Biznes Planów w dniu 06.04.2016 r. w dokumentacji konkursu zamieszczone zostały ich poprawione wersje (dotyczy tylko wersji w formacie *.xlsx). W celu wygodniejszego drukowania arkusze w poszczególnych plikach zostały rozgrupowane. Zakres pól oraz zawartość merytoryczna dokumentów nie uległa zmianie.

Jeżeli nie chcą Państwo rozpoczynać pracy z arkuszem od nowa należy samodzielnie we wcześniejszych wersjach Biznes Planu zawęzić obszar drukowania w arkuszu Informacje tak, aby nie obejmował on zbędnych stron. Ponadto aby uniknąć dalszego kopiowania liczb z arkuszy 1 i 2 do arkusza Informacje należy rozgrupować wszystkie arkusze tj.  po otwarciu dokumentu, należy kursor myszy ustawić na nazwie arkusza Informacje, kliknąć prawym przyciskiem myszy i zaznaczyć opcję Rozgrupuj arkusze.

 

Dokumentacja konkursu dla Działania 1.1 obrazek (zmieniony wzór dokumentu nr 4 -wersja z 24 maja 2016 r.) WERSJA AKTUALNA

W związku z wejściem w życie w dniu 11 marca 2016 r. nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w paczce Dokumentacja konkursu dla Działania 1.1 - II. Załączniki i oświadczenia zamieszczona została nowa Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dokument nr 4a).

Dokumentacja konkursu dla Działania 1.1 -(WERSJA ARCHIWALNA)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

15.10.2018

_______________________

Podwykonawstwo w Działaniu 1.1 Typ I - Projekty B+R przedsiębiorstw

Szanowni Beneficjenci i Wnioskodawcy projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 Badania i innowacje Typ I - Projekty B+R przedsiębiorstw!

W związku z uchyleniem z dniem 1 października br. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki informujemy, że od października 2018 r. w ramach koszów podwykonawstwa w Działaniu 1.1, typ I kwalifikowalne będzie zlecanie części merytorycznych prac jednostkom działającym w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), to jest:

1) uczelniom,

2) federacjom podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

3) Polskiej Akademii Nauk, działającej na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (PAN),

4) instytutom naukowym PAN, działającym na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3,

5) instytutom badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, 

6) międzynarodowym instytutom naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) Polskiej Akademii Umiejętności,

8) innym podmiotom prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
Inne podmioty niż wymienione w pkt. 1 – 7 muszą spełniać definicję organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę w rozumieniu  art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Jednocześnie informujemy, że postępowania wszczęte do dnia 1 października br. dotyczące udzielenia zlecenia na podwykonawstwo podmiotom wskazanym w art. 2 pkt 9 lit a –f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, będą kwalifikowalne na dotychczasowych zasadach, zgodnie z zapisami Rozdziału 4 pkt 9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. 

W odniesieniu do umów o dzieło w ramach podwykonawstwa informujemy, że są one kwalifikowalne na dotychczasowych zasadach.

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto udziela informacji o naborze wniosków

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego  w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53), tel. 68 45 65 132, 138, 139, 149, 153,
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.14), tel. 68 45 65 111, e-mail: info@rpo.lubuskie.pl.