Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu grantowego wybranego w trybie nadzwyczajnym nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-N01/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działanie 7.5 Usługi społeczne

Zakończony 08.05.2020

Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 694), art. 35 i 36 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (ustawa wdrożeniowa), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątkową elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19,


Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą
w Zielonej Górze ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra,


jako Instytucja Organizująca Nabór (ION), wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (zwanym dalej Programem), Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, dla Działania 7.5 Usługi społeczne.
 

Wyniki naboru 19.05.2020

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż dnia 19 maja 2020 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu grantowego wybranego w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 7.5 Usługi Społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Załącznikiem do niniejszej Uchwały jest Decyzja określająca szczegółowe warunki przyznania dofinansowania na realizację projektu grantowego. Decyzja została podpisana 19.05.2020.

2020-05-11 ----------------

Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS informuje, iż wniosek o dofinansowanie projektu grantowego wybranego w trybie nadzwyczajnym nr RPLB.07.05.00-08-0001/20, w ramach Działania 7.5 Usługi Społeczne RPO-L2020, uzyskał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną i zostanie skierowany do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

 

2020-05-08 ----------------

Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS informuje, że w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu grantowego wybranego w trybie nadzwyczajnym nr RPLB. 07.05.00-IZ.00-08-N01/20, realizowanego w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, złożono jeden wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę w ramach weryfikacji wymogów formalnych i został przekazany do oceny formalno-merytorycznej.

Całkowita wartość złożonego projektu: 4 500 000,00 PLN

Wysokość dofinansowania projektu: 4 500 000,00 PLN – 100% dofinansowanie EFS

------------------------------

W ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu grantowego wybranego w trybie nadzwyczajnym nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-N01/20, realizowanego w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, złożono jeden wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę w ramach weryfikacji wymogów formalnych i został przekazany do oceny formalno-merytorycznej.

Całkowita wartość złożonego projektu: 4 500 000,00 PLN

Wysokość dofinansowania projektu: 4 500 000,00 PLN – 100% dofinansowanie EFS

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór Wniosków o dofinansowanie projektu grantowego, zgodnie z Planem Działań rozpocznie się 05.05.2020 r. i trwać będzie do 08.05.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj - 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w sekretariacie:

Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

  • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
  • przesyłką kurierską,
  • osobiście,
  • przez posłańca.
  • Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu grantowego oraz załączników (podpisany i opatrzony pieczęciami Wnioskodawcy projektu grantowego) drogą mailową na adres sekretariat.efs@rpo.lubuskie.pl

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej (LSI 2020) do dnia 08.05.2020 r.

UWAGA! Dopuszcza się możliwość złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu grantowego oraz załączników (podpisany i opatrzony pieczęciami Wnioskodawcy projektu grantowego) drogą mailową na adres sekretariat.efs@rpo.lubuskie.pl

 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny dla Działania 7.5 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania
do złożenia wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu grantowego w ramach ww. naboru jest Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Cel szczegółowy projektu grantowego: powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19 w instytucjach całodobowego pobytu, w szczególności dla dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowia psychicznego, osób w kryzysie bezdomności, ofiar przemocy oraz  wsparcie personelu w ww. ośrodkach w zakresie niezbędnym dla zachowania zdrowia i życia

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu grantowego wybranego w trybie nadzwyczajnym zgodne z aktualnie obowiązującymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-Lubuskie 2020 finansowanych z EFS, Uchwała nr 157/KM-RPO-L2020/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS 

http://rpo.lubuskie.pl/komitet-monitorujacy  (zakładka uchwały Komitetu Monitorującego)

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu grantowego wynosi w przypadku:

  • środków UE - 100%[1]
 

[1] Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątkową elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu grantowego realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 7.5 Usługi Społeczne zgodnie z Planem Działania zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 05.05.2020 r. wynosi:

w ramach EFS:  4.500.000,00 PLN

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

  Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314

  •   Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:

  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

  - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:

  95 73 90 386, - 380, -378, -377.