Najczęściej zadawane pytania dotyczące RPO-L2020 z odpowiedziami

Poniżej zawarto najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na te pytania, pogrupowane Osiami których dotyczą.

1. Sekcja pytań dotyczących działań z Osi 1

Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/19 obrazek

Pytania i odpowiedzi do konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19 obrazek

Czy w Poddziałaniu 1.5.1 wystarczającą analizą wysokości kosztów (celem uzyskania maksymalnej liczby punktów), będzie przedstawienie 3 ofert różnych producentów danego rozwiązania? 

 

Zawarte w Załączniku nr 3 (Kryteria wyboru projektów: formalne, merytoryczne - horyzontalne i specyficzne w ramach Poddziałania Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, zatwierdzone przez KM w dniu 11 października 2018 r., środowiskowe zatwierdzone przez KM w dniu 4 września 2018 r.) do Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19, kryterium: „Przeszacowanie wydatków” nie nakłada na Wnioskodawcę obowiązku przedkładania dodatkowych dokumentów, potwierdzających racjonalne oszacowanie wydatków. Złożenie ofert nie jest wymagane, natomiast Eksperci podczas oceny merytorycznej mogą zweryfikować wydatki na podstawie ogólnie dostępnych cenników, informacji na stronach internetowych, na podstawie własnego doświadczenia itd. Poza tym należy pamiętać, że wybieranie dostawców/wykonawców, wydatkowanie środków w ramach projektu musi być zgodne z procedurami przedstawionymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i będzie poddane weryfikacji podczas kontroli projektu.

 

Pytanie 1: Na czym polega profesjonalizacja w Działaniu 1.2?

Profesjonalizacja polega na specjalizacji w świadczeniu określonych usług na rzecz przedsiębiorstw (MŚP). W procesie świadczenia usług należy wykorzystywać standardy świadczenia usług wypracowanych na poziomie co najmniej krajowym np. akredytacja Ośrodków Innowacji prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (wcześniej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), akredytacja KSU / KSI w zakresie usług prorozwojowych, certyfikat standardów ISO.

Na dzień złożenia wniosku podmioty, które wykorzystują w procesie świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw dostępne standardy świadczenia usług wypracowanych na poziomie co najmniej krajowym, obowiązane są przedłożyć dokumenty potwierdzające ten fakt tj. np. akredytacja Ośrodków Innowacji prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, akredytacja KSU / KSI w zakresie usług prorozwojowych, certyfikat standardów ISO.

Podmioty, które w procesie świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw nie wykorzystują jeszcze określonych wyżej standardów zobowiązują się natomiast do uzyskania i przedłożenia do IZ RPO– L2020 dokumentów potwierdzających  ich wykorzystywanie do końca okresu trwałości projektu..

Pytanie 2: Jakie podmioty mogą być partnerami w projekcie?

Partnerami mogą być przedsiębiorstwa, uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe, podmioty działające w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Zgodnie z brzmieniem Załącznika I do Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 r. zmienionym Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną.

Podmioty działające w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki to w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668)

1) uczelnie;

2) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej „federacjami”;

3) Polską Akademię Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475), zwana dalej „PAN”;

4) instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, zwane dalej „instytutami PAN”;

5) instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);

6) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „instytutami międzynarodowymi”;

7) Polską Akademię Umiejętności, zwana dalej „PAU”;

8) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Pytanie 3: Czym różni się partnerstwo od podwykonawstwa?

Za partnerstwo uważana będzie tylko taka forma współpracy podmiotów, która spełnia definicję partnerstwa wynikającą z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431ze zm.) tzw. ustawy wdrożeniowej: W celu wspólnej realizacji projektu może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe (wymagane jest wniesienie co najmniej jednego typu zasobów), realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Jednocześnie udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego – każdy z podmiotów musi mieć przyporządkowane faktyczne zadania. Niewystarczające jest samo zaangażowanie finansowe w przedsięwzięcie w postaci zapewnienia wkładu własnego po stronie jednego z partnerów bez dalszego udziału w realizacji projektu. Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie musi mieć zatem taki charakter, aby jego wykonanie przekraczało możliwości jednego podmiotu ze względu na jego ograniczony potencjał (np. finansowy, naukowy, instytucjonalny czy brak doświadczenia) – za projekt partnerski nie będzie uznawane przedsięwzięcie, które mogłoby być zrealizowane równie skutecznie i efektywnie bez udziału partnerów.

Podwykonawstwo to zlecenie innemu podmiotowi zadania merytorycznego do zrealizowania, przy zachowaniu zasad konkurencyjności, o których mowa w Wytycznych.

Pytanie 4: Czy wyboru Partnera należy dokonać zgodnie z zasadami konkurencyjności wynikającymi z ustawy prawo zamówień publicznych?

Wyboru Partnera projektu należy dokonać zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1431ze zm.).

Pytanie 5: Jakie kryteria należy stosować przy wyborze Partnera?

IZ RPO nie określa katalogu kryteriów dotyczących wyboru Partnera. Rodzaj kryteriów zależy od charakteru/ zakresu projektu oraz potrzeb i możliwości Wnioskodawcy.

Pytanie 6: Jaki jest maksymalny poziom dofinansowania projektu?

W przypadku projektów, których całkowite koszty kwalifikowalne nie przekroczą 1 mln euro, dofinansowanie wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W przypadku projektów, których całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają 1 mln euro - projektów generujących dochód, dofinansowanie wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu i liczone jest z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

Do przeliczeń należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia, na konkurs, wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie http://www.nbp.pl.

Szczegółowe informacje na temat projektów generujących dochód, w tym przygotowania studium wykonalności, zostały zamieszczone w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020 oraz w Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (oba dokumenty znajdują się w paczce dokumentów do niniejszego konkursu).

Pytanie 7: Czy w II typie projektu występuje trwałość projektu czy trwałość rezultatów?

Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. „w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie pięciu lat [3 lat w przypadku MŚP - przyp. autora odpowiedzi] od płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma to zastosowanie, zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:

 1. zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
 2. zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
 3. istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.”

Zasada trwałości wyrażona ww. przepisem ma zatem zastosowanie wyłącznie względem infrastruktury oraz inwestycji produkcyjnych współfinansowanych ze środków UE.

W związku z tym dla projektów o charakterze:

- infrastrukturalnym - zasada trwałości ma zastosowanie,

- nieinfrastrukturalnym - zasada trwałości nie będzie miała zastosowania, wartości wskaźników horyzontalnych dotyczących miejsc pracy należy jednak utrzymać przez 1 rok od dnia osiągnięcia ich wartości docelowych.

Pytanie 8: Kiedy Wnioskodawca wybiera wskaźniki specyficzne dla Programu?

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt wpisuje się w jedną z inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego (Zielona gospodarka, Zdrowie i jakość życia, Innowacyjny przemysł) zobowiązany jest wybrać we wniosku i określić wartości docelowe wskaźników specyficznych dla Programu, tylko w przypadku, gdy dotyczą one zakresu jego projektu. W związku z tym, że to Wnioskodawca decyduje o wyborze właściwych wskaźników zostały one przypisane do programu, a nie do projektów. Realizacja poniższych wskaźników powinna wynikać z dokumentacji konkursowej i opisu projektu.

Wskaźniki dotyczące inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego służą monitorowaniu postępów wdrażania Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego.

Pytanie 9: Jeżeli w wyniku pierwszej oceny formalnej dokumentów, które złożyłem na konkurs, zgodnie z pismem od IZ muszę poprawić tylko załączniki to czy muszę do poprawek jeszcze raz dołączać formularz wniosku?

Tak. Jakakolwiek zmiana w załącznikach do wniosku aplikacyjnego powinna być także odnotowana w systemie LSI2020. Załączenie do systemu LSI2020 zaktualizowanych załączników lub załączników, których pierwotnie brakowało, powoduje zmianę sumy kontrolnej w całym formularzu wniosku aplikacyjnego, ponieważ aktualizacji ulega lista załączników będąca również elementem formularza wniosku. Zatem z powodu zmiany zawartości wniosku i związanej z tym zmiany sumy kontrolnej wniosku niezbędne jest jego ponowne złożenie.

W związku z powyższym, przed złożeniem poprawek, prosimy o weryfikację dokumentów pod kątem tego, czy wersje elektroniczna oraz papierowa są ze sobą tożsame.

Dodatkowo, wnioskodawca na etapie wprowadzania poprawek/uzupełnień powinien usunąć w systemie LSI2020 błędną/nieaktualną wersję załącznika i zastąpić ją poprawioną wersją, tak by wniosek z załącznikami stanowił komplet poprawnych i aktualnych dokumentów, które zostaną przekazane do kolejnych etapów procedury konkursowej.

Pytanie 10: Do jakiej kategorii powinna zostać przyporządkowany wydatek dotyczący stworzenia strony www projektu jeżeli powinna ona znaleźć się w ewidencji środków trwałych Beneficjenta, pod pozycją „Wartości niematerialne i prawne”? Czy będzie to kategoria Promocja projektu czy „Zakup wartości niematerialnych i prawnych”?

Jeżeli strona www będzie związana z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu należy przyporządkować ją do kategorii „Promocja projektu”.

Pytanie 11: Jeżeli projekt realizowany będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” to do kiedy należy złożyć dokumenty, których Wnioskodawca nie mógł przedstawić przy składaniu wniosku na konkurs czy przed oceną środowiskową?

W przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wnioskodawca składa program funkcjonalno-użytkowy zamiast dokumentacji technicznej/projektowej oraz te dokumenty wymagane na etapie oceny środowiskowej, które posiada oraz składa Oświadczenie Wnioskodawcy o etapie postępowania OOŚ.

W przypadku wyboru takiego projektu do dofinansowania umowa o dofinansowanie zawiera termin, do którego należy złożyć brakujące dokumenty, na podstawie których zostanie przeprowadzona uzupełniająca ocena merytoryczna i środowiskowa.

Pytanie 12: W jaki sposób należy rozliczać podatek VAT w projekcie w przypadku gdy partner jest podatnikiem VAT?

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPLB.01.02.00.IZ.00-08-K01/18 podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie.

Pytanie 13: Zgodnie z Regulaminem konkursu zarządzanie infrastrukturą dofinansowaną w ramach projektu powinno być przekazane IOB na podstawie odrębnej umowy. Natomiast wynagrodzenie dla IOB musi odpowiadać niezbędnemu minimum umożliwiającemu jej wykonywanie zadań jako IOB. Czy wydatki na wynagrodzenie dla IOB są w jakiś sposób kwalifikowalne w projekcie?

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPLB.01.02.00.IZ.00-08-K01/18 w ramach konkursu zarówno koszty wynagrodzeń personelu jak i koszty pośrednie projektu związane m.in. z jego zarządzaniem są niekwalifikowalne.

Pytanie 14: Czy w przypadku wniesienia  gruntu do projektu, jako wkładu własnego, musi on być własnością Wnioskodawcy?

Zgodnie z treścią podrozdziału 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład niepieniężny to stanowiący część lub całość wkładu własnego wydatek kwalifikowalny, wniesiony na rzecz projektu, nieprzekazany beneficjentowi w formie dofinansowania. Wkład niepieniężny polega na wniesieniu do projektu określonych składników majątku przez Beneficjenta lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Wkład własny niepieniężny powinien być zatem w posiadaniu beneficjenta/partnera w momencie rozpoczęcia realizacji projektu lub w dniu jego pierwszego wykorzystania w projekcie.

W konkursie dopuszczalne są następujące formy wkładu niepieniężnego: nieruchomości, urządzenia, materiały (surowce), wartości niematerialne i prawne, ekspertyzy. Wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, jest niekwalifikowalny (podwójne finansowanie).

Pytanie 15: Czy wybrany w projekcie Partner może być docelowo również podmiotem zarządzającym powstałą infrastrukturą  - IOB? Na jakich zasadach wybierany jest taki podmiot?

Beneficjent do zarządzania infrastrukturą powstałą w wyniku projektu i świadczenia usług prorozwojowych na rzecz MŚP może:

1) utworzyć Instytucję Otoczenia Biznesu (IOB), której będzie jedynym właścicielem (zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie N 263/2008)

bądź

2) wybrać taki podmiot – IOB - w drodze konkurencyjnych procedur przetargowych (zgodnie z Decyzją Komisji  Europejskiej z  dnia  3  maja  2005  r.  w  sprawie  N  644/g/2002).

Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że IOB będący partnerem projektu będzie również IOB zarządzającym infrastrukturą powstałą w wyniku projektu i świadczącym usługi prorozwojowe na rzecz MŚP, o ile zostanie wybrany zgodnie z przepisami dot. zamówień publicznych.

Pytanie 16: Czy wybrany w projekcie Partner może zostać właścicielem powstałej infrastruktury?

Nie, właścicielem powstałej infrastruktury musi pozostać Beneficjent.

------------------------------ Powyższe pytania dotyczą działania 1.2 dla konkursu z 2018 r. ------------------------------

 

 

Podwykonawstwo w Działaniu 1.1 Typ I - Projekty B+R przedsiębiorstw

Szanowni Beneficjenci i Wnioskodawcy projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 Badania i innowacje Typ I - Projekty B+R przedsiębiorstw!

W związku z uchyleniem z dniem 1 października br. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki informujemy, że od października 2018 r. w ramach koszów podwykonawstwa w Działaniu 1.1, typ I kwalifikowalne będzie zlecanie części merytorycznych prac jednostkom działającym w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), to jest:

1) uczelniom,

2) federacjom podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

3) Polskiej Akademii Nauk, działającej na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (PAN),

4) instytutom naukowym PAN, działającym na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3,

5) instytutom badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, 

6) międzynarodowym instytutom naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) Polskiej Akademii Umiejętności,

8) innym podmiotom prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
Inne podmioty niż wymienione w pkt. 1 – 7 muszą spełniać definicję organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę w rozumieniu  art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Jednocześnie informujemy, że postępowania wszczęte do dnia 1 października br. dotyczące udzielenia zlecenia na podwykonawstwo podmiotom wskazanym w art. 2 pkt 9 lit a –f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, będą kwalifikowalne na dotychczasowych zasadach, zgodnie z zapisami Rozdziału 4 pkt 9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. 

W odniesieniu do umów o dzieło w ramach podwykonawstwa informujemy, że są one kwalifikowalne na dotychczasowych zasadach.

 

 

Pytanie: W katalogu wydatków kwalifikowalnych dla I typu projektu określono „maksymalny koszt wynagrodzenia” personelu projektu i innych pracowników zaangażowanych w prace badawcze. Czy „maksymalny koszt wynagrodzenia” obejmuje koszty pracownika i pracodawcy czy tylko koszty po stronie pracownika? Czy jest to koszt miesięczny czy na cały okres realizacji projektu?

Wskazane w Załączniku do Regulaminu konkursu „Kwalifikowalność wydatków…” maksymalne koszty wynagrodzenia kierownika zespołu badawczego oraz pozostałych członków zespołu badawczego obejmują maksymalne miesięczne koszty pracownika i pracodawcy.

Pytanie: Jak należy rozumieć zapis odnoszący się do czasokresu spełniania kryteriów: Korzyści społeczno – ekonomiczne wynikające z realizacji projektu –aspekt zatrudnieniowy oraz Wzrost liczby etatów badawczych – „Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości projektu (w przypadku II typu projektu) lub do dnia zakończenia okresu utrzymania wskaźników / okresu realizacji projektu (w przypadku I typu projektu)”.

Ocena tego kryterium będzie odnosić się do wartości docelowej wybranego/nych wskaźnika/ków we wniosku na etapie złożenia wniosku. Zmiana wartości docelowej wskaźnika/ów w trakcie realizacji projektu będzie zatem miała wpływ na spełnienie kryterium. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 52 ust. 2 i 52a ustawy wdrożeniowej, projekt nie może przestać spełniać kryteriów wyboru, na podstawie których został wybrany do dofinansowania, ani przed zawarciem umowy ani w trakcie jej trwania, w tym również w okresie trwałości projektu (dotyczy projektu o charakterze infrastrukturalnym) czy w okresie utrzymania wskaźników (dotyczy projektu o charakterze nieinfrastrukturalnym).

Pytanie: W katalogu wydatków niekwalifikowalnych wpisano „koszt jednorazowej amortyzacji środków trwałych, na którą udzielono pomocy de minimis” – proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Zgodnie z zapisami Załącznika do Regulaminu „Kwalifikowalność wydatków…” jednorazowa amortyzacja danego składnika majątku, na którą udzielono pomocy de minimis, nie może stanowić wydatku kwalifikowalnego w projekcie.

Prawo do jednorazowej amortyzacji, co do zasady, mają mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro (przeliczenia na złote kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł). Kurs euro w dniu 2 października 2017 r. wyniósł 4,3137 zł. W związku z tym w 2018 r. małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód w 2017 r. nie przekroczył 5 176 000 zł .

Natomiast wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych 2018 r. nie może przekraczać równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych, czyli w przeliczeniu na złote kwoty 216.000 zł.

Amortyzacją jednorazową mogą zostać objęte wyłącznie określone w przepisach składniki majątku. W zamkniętym katalogu znajdują się składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 3500 zł zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), czyli:

•           grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,

•           grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

•           grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,

•           grupa 6 – urządzenia techniczne,

•           grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,

•           grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

 

Zatem jednorazowa amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 3500 zł w ramach pomocy de minimis nie może mieć zastosowania dla:

•           wartości niematerialnych i prawnych (np. prawa, licencje, oprogramowania komputerowego),

•           samochodów osobowych,

•           majątku zaliczonego do KŚT:

 • Grupa 0 GRUNTY,
 • Grupa 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO,
 • Grupa 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ,
 • Grupa 9 INWENTARZ ŻYWY.

Należy podkreślić, że jednorazowa amortyzacja to prawo, a nie obowiązek - podatnik samodzielnie podejmuje decyzję o tym, czy z niego skorzysta. Dokonując amortyzacji jednorazowej przedsiębiorca powinien uzyskać zaświadczenie o skorzystaniu z tej formy pomocy de minimis. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia oraz dokumenty wymagane przez Urząd Skarbowy. Zdaniem niektórych organów, uzyskanie zaświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis jest wręcz konieczne do tego, by ziścił się jej charakter (tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10 sierpnia 2009 r., nr IBPBI/1/415-387/09/AP).

Natomiast w przypadku środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł, koszt ich zakupu podatnik może jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wówczas takie środki trwałe występują w ewidencji środków trwałych podatnika, ale nie występują w tabelach amortyzacyjnych, ponieważ de facto nie podlegają okresowej amortyzacji tylko zostały jednorazowo zaliczone w koszty. W takim przypadku nie ma możliwości uzyskania dotacji na odpłatne korzystanie ze składnika majątku, który w całości został zaliczony w koszty uzyskania przychodów.

 

Pytanie: Czy Beneficjent realizujący projekt w ramach działania 1.1 ma obowiązek zachowania trwałości projektu? Jeśli tak to, w jakim zakresie?

Definicja trwałości operacji (projektu/inwestycji) została podana w art. 71 ww. Rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Ma ona zastosowanie wyłącznie w przypadku infrastruktury oraz inwestycji produkcyjnych współfinansowanych ze środków UE.

Zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. „w przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie pięciu lat od płatności końcowej
na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma to zastosowanie, zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:

 • zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
 • zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
 • istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.”

Zasada trwałości wyrażona ww. przepisem ma zatem zastosowanie wyłącznie względem infrastruktury oraz inwestycji produkcyjnych współfinansowanych ze środków UE.

W związku z tym:

Typ I - Badania i innowacje

 • nie są to inwestycje w infrastrukturę, zatem zasada trwałości nie będzie miała zastosowania; istnieje jedynie obowiązek utrzymania inwestycji. Obowiązek utrzymania inwestycji oznacza konieczność utrzymania wskaźników horyzontalnych dotyczących miejsc pracy (tj. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8), Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa), Liczba utrzymanych miejsc pracy), w terminie 12 miesięcy (jeden termin bez względu na status /wielkość przedsiębiorstwa Beneficjenta) liczonych od dnia osiągnięcia wartości docelowych tych wskaźników,.

Typ II - Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R

 • są to inwestycje w infrastrukturę, zatem zasada trwałości ma zastosowanie,
 • okres  utrzymania trwałości projektu wynosi 3 lata dla MŚP lub 5 lat w przypadku podmiotów innych niż MŚP - od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta[1]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] W przypadku, gdy w ramach wniosku o płatność końcową Beneficjentowi przekazywane są środki - od daty dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta, w pozostałych przypadkach - od daty zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

Pytanie: Czy w oparciu o zakupioną ze środków projektu infrastrukturę B+R można świadczyć odpłatne usługi, czyli działalność opodatkowaną (gospodarczą)? Przykład: Wnioskodawca kupuje mikroskop i wykonuje odpłatnie badania dla innych podmiotów. Czy może zarabiać na tej infrastrukturze B+R?

Tak. Beneficjent może świadczyć odpłatne usługi badawcze na rzecz innych podmiotów na infrastrukturze B+R zakupionej w ramach projektu z Działania 1.1 RPO – L2020. Należy pamiętać, że zakupiona infrastruktura B+R nie może służyć celom produkcyjnym. Infrastrukturę do celów produkcyjnych można zakupić w ramach Działania 1.5.1.

Pytanie: W dokumentacji konkursowej jest mowa o potencjale finansowym lidera. Czy chodzi o płynność finansową, czy posiadany wkład własny? W naszym przypadku Lider ma lepszą płynność finansową, ale to partner ma zaplecze finansowe, które chcemy wykorzystać,
i czy tak może być?

Lider będzie odgrywał kluczową rolę w projekcie, w związku z czym wskazane jest, żeby był nim podmiot posiadający największy potencjał pod względem finansowym, instytucjonalnym i organizacyjnym oraz odpowiednie doświadczenie.

Partner musi „wnieść” do projektu co najmniej zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. To od zakresu projektu zależy jaki charakter będzie miało partnerstwo. Przy projekcie z zakresu prac B+R partner może w projekcie np. zaangażować swoich badaczy, techników. Samo zaangażowanie finansowe w przedsięwzięcie w postaci zapewnienia wkładu własnego po stronie jednego z partnerów bez jego dalszego udziału w realizacji projektu, nie będzie warunkiem wystarczającym dla uznania współpracy za partnerstwo. Udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego.

Pytanie: Przez jaki okres po ukończeniu projektu z typu II beneficjent musi użytkować budynek zgodnie z założeniami projektu? Czy można sprzedać budynek?

Beneficjent podpisując umowę o dofinansowanie zobowiązuje się zapewnić trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 ust. 1 Rozporządzenia nr 1303/2013 przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta[2], a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami (okres trwałości Projektu).

W przypadku inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych, gdy zajdzie jedna z następujących okoliczności:

 • zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty RPO-L2020;
 • zmiana własności elementu infrastruktury, która daje Beneficjentowi nienależne korzyści[3];
 • istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów

- Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zwrotu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2] W przypadku, gdy w ramach wniosku o płatność końcową Beneficjentowi przekazywane są środki - od daty dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta, w pozostałych przypadkach - od daty zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

[3] Korzyść” to takie przysporzenie majątkowe, w tym uzyskanie przychodu, zwolnienie z długu lub uniknięcie straty, albo takie uzyskanie pozycji ekonomicznie lepszej niż możliwa do uzyskania przez inne podmioty w tych samych warunkach, które:

1) nastąpiło w wyniku zmiany charakteru własności elementu infrastruktury, albo zaprzestania działalności produkcyjnej;

2) faktycznie powstało po stronie przedsiębiorstwa lub podmiotu publicznego.

Korzyść jest nienależna w rozumieniu powyższego przepisu, jeżeli jest nie do pogodzenia z celami pomocy realizowanej przez zaangażowanie Funduszy oraz celami dofinansowania danego działania. Z uwagi na to, występowanie „nienależnej korzyści” należy oceniać zarówno po stronie Beneficjenta, jak i po stronie podmiotów innych niż Beneficjenci. Nienależna korzyść powinna być rozumiana jako:

1) dla Beneficjentów – uzyskanie jakiegokolwiek przychodu w wyniku zmiany charakteru własności elementu infrastruktury, albo zaprzestania działalności produkcyjnej;

2) dla podmiotów innych niż Beneficjenci, w tym dla kontrahentów – zaangażowanie w transakcję środków o wartości niższej, niż rynkowa wartość elementów infrastruktury, których dotyczy zmiana charakteru własności, albo uzyskanie pozycji ekonomicznie lepszej niż możliwa do uzyskania przez inne podmioty w tych samych warunkach.

Pytanie: Czy odpisy amortyzacyjne środka trwałego zakupionego przez firmę na raty, gdy spłata rat jeszcze się nie zakończyła, są wydatkiem kwalifikowalnym?

Tak. Jeśli zakupiony środek trwały jest wpisany do ewidencji środków trwałych firmy i jest wykorzystywany do realizacji projektu, to odpisy amortyzacyjne stanowią wydatek kwalifikowalny, bez względu na to, czy beneficjent kupił ten środek trwały płacąc za niego jednorazowo czy spłaca raty.

Pytanie : Jak należy wybrać typ inwestycji początkowej w przypadku II typu projektów Inwestycje w infrastrukturę B+R (czyli projektów polegających na tworzeniu/rozbudowie /modernizacji infrastruktury służącej przedsiębiorstwom do prowadzenia prac B+R)?

Wybór typu inwestycji początkowej uzależniony jest od tego, czy przedsiębiorstwo posiadało do tej pory zaplecze B+R oraz czy prowadziło jakąkolwiek inną działalność badawczą. W sytuacji gdy przedsiębiorstwo:

 • nie posiada zaplecza badawczo – rozwojowego w danym zakładzie i zamierza zrealizować inwestycję polegającą na utworzeniu zaplecza (czy to na rzecz prowadzenia badań na własny użytek czy na rzecz świadczenia usług innym podmiotom), wówczas wskazanym typem inwestycji będzie dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
 • posiada już własne zaplecze badawczo – rozwojowe w danym zakładzie i zamierza przeprowadzić inwestycję polegającą na modernizacji lub zwiększeniu zdolności tego zaplecza w celu wprowadzenia większej liczby badań (na potrzeby własne lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom) lub w celu prowadzenia nowych badań (na potrzeby własne lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom), które nie były wcześniej prowadzone, wówczas właściwym typem będzie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
 • posiada już własne zaplecze badawczo – rozwojowe w danym zakładzie i zamierza realizować inwestycję polegającą na zmianie dotychczas stosowanego przez zakład procesu badawczego, wówczas właściwym typem pozostaje zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego;
 • tworzy nowy zakład przy zachowaniu warunków, iż celem przedsięwzięcia jest budowa odrębnej jednostki – zakładu, który będzie całkowicie samodzielny pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, wówczas właściwym typem będzie utworzenie nowego zakładu.

Wnioskodawca może wybrać tylko jedną, dominującą formę inwestycji początkowej w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (RPI).

Pytanie: W załączniku pn. Kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 1.1 Badania i Innowacje w ramach kategorii wydatku Koszty wynagrodzenia opisane są koszty wynagrodzenia personelu projektu i innych osób, jaka jest różnica między tymi kosztami?

Koszty personelu projektu dotyczą wyłącznie osób wchodzących w skład personelu projektu. Personel projektu stanowią osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione w rozumieniu lit. p, osoby współpracujące
w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), Osoby te mogą być zatrudnione wyłącznie na podstawie stosunku pracy.

Wynagrodzenia „innych osób” dotyczą pozostałych osób zaangażowanych w realizację projektu, które nie spełniają definicji personelu projektu, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie.

Pytanie: Czy koszt pracy członków zarządu będzie zawsze kwalifikowany w ramach kosztów bezpośrednich w kategorii Koszty wynagrodzenia?

Nie. Wynagrodzenie za pracę merytoryczną właścicieli/współwłaścicieli/udziałowców wszystkich rodzajów spółek można kwalifikować w ramach kosztów bezpośrednich jedynie wówczas, gdy są oni zatrudnieni w tych spółkach na umowę o pracę lub umowę zlecenie. Jeżeli nie mają podpisanych takich umów koszty ich wynagrodzenia można rozliczać jedynie w kosztach pośrednich.

Pytanie: W jakiej sytuacji podatek VAT może być wydatkiem kwalifikowanym w projekcie?

Koszt podatku VAT może być wydatkiem kwalifikowanym w projekcie, jeśli Wnioskodawca ani inny podmiot zaangażowany w projekt i wykorzystujący do działalności opodatkowanej produkty będące efektem jego realizacji, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, nie ma prawnej możliwości jego odzyskania.

Pytanie: Czy Beneficjent może złożyć dwa komplementarne projekty – jeden w ramach I typu a drugi w ramach II typu projektów?

Tak. Beneficjent może złożyć dwa komplementarne projekty po jednym z każdego typu projektów. Należy jednak pamiętać, że nie ma gwarancji, iż oba projekty uzyskają dofinansowanie. W związku z tym należy przewidzieć sytuację, w której jeden z projektów będzie realizowany we własnym zakresie i zapewnić jego finansowanie ze środków własnych.

Pytanie: Gdzie znajdę listę wskaźników programowych, o których mowa w kryterium horyzontalnym „Realizacja wskaźników programowych*”?

Lista ta znajduje się w Regulaminie Konkursu, pkt II.27 – A. Wskaźniki kluczowe, zawarte w sekcji C 1 wniosku - 1. Obligatoryjne wskaźniki produktu.

------------------------------ Powyższe pytania dotyczą działania 1.1 dla konkursu z 2018 r. ------------------------------

 

Pytanie: Jaka powinna być prawidłowa forma wyboru i zastosowania zasady konkurencyjności dla zaangażowania w projekcie Działania 1.1 Badania i innowacje wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością realizującej projekt, w który wchodzić ma w skład personelu badawczego projektu (w ramach umowy – zlecenia), aby można było zakwalifikować jego wynagrodzenie w ramach projektu?

Zgodnie z załącznikiem nr 1 Kwalifikowalność wydatków w ramach działania 1.1 Badania i innowacje do Regulaminu konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 Kwalifikowalność wydatków w ramach działania 1.1 Badania i Innowacje w § I. wskazano, iż Koszty wynagrodzenia personelu – dotyczą personelu projektu (badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie i wykonują czynności związane z bezpośrednią realizacją badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych), z wyłączeniem osób wskazanych w kosztach pośrednich. Z powyższych zapisów jasno wynika, że dana osoba powinna być zatrudniona w ramach danego projektu aby koszty wynagrodzenia mogły zostać uznane za kwalifikowalne.

Ponadto w pkt. B. określono Wynagrodzenia właścicieli spółek oraz osób fizycznych prowadzących własna działalność gospodarczą (przypis 2) – Dotyczy tylko spółek osobowych (partnerska, jawna, komandytowo – akcyjna) oraz spółek osób fizycznych (spółka cywilna). Zgodnie z powyższym zapisem, za kwalifikowalne można uznać wyłącznie wynagrodzenia dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz właścicieli spółek osobowych oraz spółek osób fizycznych. Nie uwzględniono możliwości uznania za kwalifikowalne kosztów wynagrodzenia właścicieli spółek kapitałowych.

 

Dodatkowo w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (z 19 września 2016 r.) w pkt. 6.5.2 ppkt 2) zapisano, iż W celu uniknięcia konfliktu interesów:

a)       W przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych (…)

Ponadto w Wytycznych w pkt. 6.16.1 Stosunek pracy

1)       Umowa o pracę z osoba stanowiącą personel projektu obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu lub projektów realizowanych przez beneficjenta, co jest odpowiednio udokumentowane zgodnie z pkt. 2 lit. c. Tym samym, nie jest możliwe angażowanie takiej osoby przez beneficjenta do realizacji żadnych zadań w ramach tego lub innego projektu na podstawie stosunku cywilnoprawnego z wyjątkiem umów, wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła.

 

 

Podsumowując, mająca na uwadze powyższe zapisy należy stwierdzić, iż wspólnik spółki nie może być zaangażowany w projekt w ramach umowy zlecenia. W przypadku zamiaru zawarcia takiej umowy należy wcześniej przeprowadzić wybór wykonawcy/oferenta, co w tym przypadku nie  może mieć miejsca, ponieważ osoba, którą spółka chce zatrudnić w ramach projektu jest jeden ze wspólników. Zawarcie takiej umowy ze wspólnikiem zostanie potraktowane jako sprzeczne z zapisami dot. podmiotów powiązanych.

 

Mając na uwadze przedstawione powyżej argumenty, należy stwierdzić, że wydatki poniesione na wspólnika zatrudnionego do projektu w ramach umowy zlecenia będą uznane za nie kwalifikowalne. Natomiast w przypadku zatrudnienia takiej osoby tylko na umowę o pracę, jej wynagrodzenie związane z realizacją projektu może zostać uznane za kwalifikowalne, o ile zostało to wskazane w wniosku o dofinansowanie.

Pytanie: Czy warunkiem kwalifikowalności kosztów związanych z odpłatnym korzystaniem (leasing finansowy, wynajem, dzierżawa) z ruchomych środków trwałych, jest wykorzystanie środków trwałych będących własnością jednostki naukowej, czy też można nabyć aparaturę naukowo-badawczą od dowolnego podmiotu?

Aparaturę naukowo-badawczą można nabyć od dowolnego podmiotu. Należy jednak pamiętać, że przyznane dofinansowanie to środki publiczne. Wobec tego Beneficjenci zobowiązani są do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych lub do dokonania wyboru dostawców zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Pytanie: Czy Wnioskodawca może złożyć wniosek aplikacyjny obejmujący ten sam projekt, w dwóch konkursach ogłoszonych równolegle w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Działania 1.1 RPO Lubuskie - 2020 (zgodnie z przyjętym założeniem, po rozstrzygnięciu konkursów Wnioskodawca zamierza skorzystać wyłącznie z jednego źródła finansowania)?

Nie ma zapisów zabraniających składania wniosku równolegle w ramach dwóch programów – regionalnego i krajowego. Należy pamiętać, że ostatecznie projekt może być dofinansowany wyłącznie z jednego źródła, aby wykluczyć możliwości podwójnego finansowania wydatków.

Pytanie: Jak należy interpretować warunek dotyczący zgodności projektu z demarkacją pomiędzy programami weryfikowany w ramach kryterium formalnego "Kwalifikowalność projektu"? Jak należy postąpić w przypadku, gdy potencjalnie projekt może zostać złożony w ramach Działania 1.1 RPO - Lubuskiego 2020 oraz Działania 1.1.1 POIR?

Nie ma obecnie dokumentu, który sztywno rozgraniczałby linię demarkacyjną pomiędzy wyżej wspomnianymi programami. Projekt będzie spełniał przedmiotowe kryterium jeżeli spełni wymagania stawiane w dokumentacji konkursowej.

Pytanie: Jak należy interpretować zapisy kryterium formalnego „Kwalifikowalność projektu”, pytanie „Czy poziom dofinansowania projektu nie przekracza poziomu określonego za pomocą metodologii obliczania luki w finansowaniu/zryczałtowanej stawki procentowej dochodu (jeśli dotyczy)" ?

Kryterium dotyczy projektów generujących dochód.

Zgodnie z art. 61 ust. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., istnieje konieczność uwzględniania dochodu w projektach realizowanych przez podmioty inne niż MŚP, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro.

W przypadku projektów, dla których istnieje możliwość określenia dochodu z wyprzedzeniem, formą uwzględniania dochodu będzie wskaźnik luki w finansowaniu. Natomiast projekty generujące dochód, dla których nie można obiektywnie określić dochodu z wyprzedzeniem należy traktować jako projekty potencjalnie generujące dochód, w związku z czym muszą one zostać objęte monitorowaniem

generowanego dochodu.

W przypadku ww. projektów realizowanych przez podmioty inne niż MŚP, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć Studium Wykonalności.

W ramach kryterium weryfikacji podlegać będzie, czy w przypadku, gdy przedmiotowy projekt będzie spełniał definicję projektu generującego dochód, dofinansowanie wpisane we wniosku aplikacyjnym nie przekracza poziomu dofinansowania wskazanego w Studium Wykonalności, określonego za pomocą metodologii obliczania luki w finansowaniu. Szczegółowe informacje na temat projektów generujących dochód, w tym przygotowania Studium Wykonalności, zostały zamieszczone w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020 oraz w Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (oba dokumenty znajdują się w paczce dokumentów dołączonej do niniejszego konkursu).

 

Pytanie: Czy duże przedsiębiorstwo może zakupić sprzęt B+R (w ramach typu II projektów) służący zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego?

Nie, w przypadku dużych przedsiębiorstw inwestycja początkowa może być przyznana wyłącznie na rzecz nowej działalności gospodarczej tj.:

· inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu lub z dywersyfikacją działalności zakładu, pod warunkiem że nowa działalność, która ma być prowadzona, nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna do takiej działalności,

· nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty gdyby zakup nie nastąpił, pod warunkiem, że nowa działalność, jaka ma być prowadzona z wykorzystaniem nabytych aktywów, nie jest taka sama jak działalność prowadzona w zakładzie przed nabyciem ani podobna do takiej działalności.

Taka sama lub podobna działalność oznacza działalność wchodzącą w zakres tej samej klasy (czterocyfrowy kod numeryczny) statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 określonej w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r.

 

Pytanie: Według jakiego kursu euro należy dokonać obliczenia wartości kosztów kwalifikowalnych dla projektu realizowanego przez inny podmiot niż MŚP na potrzeby zweryfikowania czy koszty nie przekraczają 1 mln euro)?

Przy obliczeniach należy stosować średnią kursów średnich miesięcznych NBP z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 

Pytanie: Czy w ramach Działania 1.1 (typ I projektów) istnieje możliwość zakupu sprzętu laboratoryjnego?

Tak, możliwy jest zakup takiego sprzętu laboratoryjnego (w ramach kosztów operacyjnych), który nie spełnia definicji środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości.

 

Pytanie: Czy w ramach Działania 1.1 ten sam Wnioskodawca może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie, na dwa różne typy projektów?

Tak, można złożyć dwa wnioski o dofinansowanie na dwa różne typy projektów.

W ramach I typu projektu finansowane będą badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prac rozwojowe. Należy pamiętać, iż projekty badawczo – rozwojowe powinny być ukierunkowane na możliwość wdrożenia wyników do działalności gospodarczej.

Natomiast w ramach II typu projektu wspierane będą inwestycje obejmujące budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury badawczej (w tym materiały i roboty budowlane) oraz rozwój infrastruktury specjalistycznych laboratoriów/działów badawczo - rozwojowych w przedsiębiorstwach, zakup środków trwałych służących realizacji celów badawczych, w tym zakup aparatury specjalistycznej oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych służących tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Należy pamiętać, iż warunkiem wsparcia inwestycji przedsiębiorstw w ramach II typu

w infrastrukturę B+R będzie przedstawienie analizy rynkowej, finansowej wraz ze stworzeniem indykatywnego planu prac planowanego projektu badawczo – rozwojowego z zapewnieniem zastosowania rynkowego uzyskanych wyników. Niezbędnym elementem planu będzie też analiza ryzyka, która określi najważniejsze czynniki powodzenia przedsięwzięcia i pozwoli oszacować jego słabe strony. Inwestycje infrastrukturalne przedsiębiorstw powinny zmierzać do kreowania innowacyjnych produktów i usług.

 

Pytanie: Czy kosztem kwalifikowanym może być zakup licencji, czy wyłącznie koszty jej amortyzacji?

Zarówno zakup licencji jak i amortyzacja stanowić mogą wydatek kwalifikowany. We wniosku należy wybrać i uzasadnić najbardziej efektywną metodę pozyskania licencji oraz mieć na uwadze, że zakup od pomiotów trzecich praw i własności intelektualnej, m.in. patentów, know-how, licencji możliwy jest tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających, dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa (dokładne informacje można znaleźć na str. 17 w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020).

 

Pytanie:

Czy:
- zlecenie innej firmie usługi opracowania części oprogramowania informatycznego jako podwykonawstwo,
- zlecenie innej firmie usługi opracowania projektów i schematów technicznych/technologicznych modelu i prototypu,
- zakup usługi budowy modelu i prototypu produktu w innej firmie (wydruk modelu w 3D, wykonanie fizycznej pracy - m.in. lutowanie, składanie, wykonanie obudowy urządzenia itp.), będą stanowić wydatki kwalifikowane?

Odpowiedź na wszystkie wyżej wymienione pytania brzmi - tak. Należy jednak zwrócić uwagę na limit podwykonawstwa wynoszący 70% oraz na fakt spełnienia przez firmę wykonującą usługi definicji jednostki naukowej. Ponadto, istotne jest zwrócenie uwagi na interpretację definicji zawartej w literze f w art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki - inne jednostki organizacyjne niewymienione w lit. a–e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1). Z interpretacji przekazanej z Ministerstwa Rozwoju wynika iż : Zdaniem Komisji, zgodnie z nową definicją, organizacja może zostać uznana za organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę również wtedy, gdy nie prowadzi ona badań a jej działalność ogranicza się jedynie do rozpowszechniania wiedzy, o ile rozpowszechnianie jest podstawowym celem takiej organizacji.

Pytanie: Czy wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu będą kwalifikowalne w ramach projektu?

W każdym konkursie przedmiotowa kwestia może podlegać odrębnym regulacjom, dlatego zawsze należy zweryfikować zapisy regulaminu opracowanego dla danego konkursu.

Dla konkursu ogłoszonego w ramach Działania 1.1 katalog wydatków kwalifikowalnych został określony w załączniku do Regulaminu Konkursu. Zgodnie z zawartymi w nim informacjami, zarówno wydatki na wynagrodzenia personelu realizującego prace B+R jak i zarządzającego stanowią wydatki kwalifikowalne.

 

Pytanie: Zgodnie z przyjętymi założeniami, Wnioskodawca przewidział w projekcie udział innego przedsiębiorcy MŚP. W jaki sposób należy definiować pojęcie „efektywnej współpracy” na potrzeby przedmiotowego projektu?

Efektywna współpraca powinna przebiegać pomiędzy partnerami, wśród których co najmniej jeden jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych, lub między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowanych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań.

Uznaje się, że projekt jest prowadzony w ramach efektywnej współpracy jeśli przynajmniej dwie niezależne strony realizują wspólny cel w oparciu o podział prac i wspólnie określają ich zakres, biorą udział w ich planowaniu, wnoszą wkład w ich wykonanie i dzielą związane z nimi ryzyko finansowe, technologiczne, naukowe i inne oraz wyniki. Jedna lub większa liczba stron może ponosić pełne koszty projektu, przejmując ryzyko finansowe od pozostałych stron. Warunki wspólnego projektu, w szczególności warunki dotyczące kosztów, wspólnego udziału w ryzyku i wynikach, rozpowszechniania wyników, dostępu do praw własności intelektualnej i zasad podziału tych praw, należy określić przed rozpoczęciem projektu w umowie partnerskiej.

Pytanie: Czy podpisanie przez duże przedsiębiorstwo umowy partnerskiej z przedsiębiorstwem z sektora MŚP dopiero po wyborze projektu do dofinansowania, ale przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, pozwoli na uzyskanie dodatkowych punktów podczas oceny merytorycznej w ramach kryterium pn. „Realizacja projektu w partnerstwie”?

Nie, punkty za spełnienie kryterium „Realizacja projektu w partnerstwie” przyznawane są podczas oceny merytorycznej, na podstawie zapisów umowy/porozumienia o partnerstwie dołączonej do dokumentacji aplikacyjnej (składanej w odpowiedzi na konkurs, podlegającej weryfikacji wstępnej oraz ocenie formalnej i merytorycznej).

Zawarcie umowy o partnerstwie na wskazanym etapie (po wyborze projektu do dofinansowania, lecz nie później niż do zakończenia okresu trwałości projektu) może natomiast być potwierdzeniem zadeklarowanego w dokumentacji aplikacyjnej wystąpienia efektu dyfuzji działalności B+R do gospodarki (stanowiącego jedno z kryteriów dopuszczających w Działaniu 1.1).

Pytanie: Jak należy interpretować wymagania dotyczące tworzenia partnerstw w oparciu o ust. 1 art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.)?

Czy elementy wymienione w artykule takie jak: zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe muszą być spełnione łącznie, aby uznać taki rodzaj współpracy za partnerstwo?

Czy podmiot niewymieniony w art. 3 ust .1 ustawy prawo zamówień publicznych może dokonać wyboru partnera w wybrany przez siebie sposób i w dowolnym czasie, a wyłącznie wybór partnera spoza sektora finansów publicznych powinien zostać dokonany przed złożeniem wniosku (również w sposób wybrany przez ten podmiot)?

1. W art. 33 ust. 1 ww. ustawy użyty jest funktor logiczny "lub", co oznacza, że wymagane jest wniesienie co najmniej jednego typu zasobów opisanych w niniejszym ustępie.

2. W opisanej sytuacji partner może być wybrany w dowolny sposób (chyba że istnieją inne podstawy prawne ograniczające swobodę), ale wskazanie partnerów musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, choćby w celu oceny przez Instytucję czy partner może w ogóle otrzymać środki UE. Do tego sama jakość partnerstwa również podlega w pewnym sensie weryfikacji w ramach oceny wniosku o dofinansowanie projektu - Instytucja musi wiedzieć, jaki jest konkretnie kształt partnerstwa (np. jaki jest podział zadań), za niewystarczające należy uznać przekazanie przez Wnioskodawcę wyłącznie informacji o chęci realizacji projektu partnerskiego w bliżej nieokreślonym kształcie.

Pytanie: Jak należy rozumieć pojęcie „Partner projektu”? Czy partnerem będzie podmiot wnoszący zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizujący projekt wspólnie z Beneficjentem i innymi Partnerami, na warunkach określonych w umowie partnerskiej?

Definicja „Partnera” została wskazana w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.). Partner musi „wnieść” do projektu co najmniej zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. To od zakresu projektu zależy jaki charakter będzie miało partnerstwo. Przy projekcie z zakresu prac B+R partner może w projekcie np. zaangażować swoich badaczy, techników. W projektach inwestycyjnych partner może np. zabezpieczyć czy też uzupełnić wkład własny Lidera partnerstwa, itd. Należy zaznaczyć, że samo zaangażowanie finansowe w przedsięwzięcie w postaci zapewnienia wkładu własnego po stronie jednego z partnerów bez jego dalszego udziału w realizacji projektu, nie będzie warunkiem wystarczającym dla uznania współpracy za partnerstwo. Udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego.

W przypadku każdego partnerstwa wymagane jest przygotowanie umowy/ porozumienia opisującego kwestie dotyczące wzajemnych praw i obowiązków poszczególnych partnerów. Dodatkowo, w przypadku Działania 1.1 RPO - Lubuskie2020, porozumienie lub umowa o partnerstwie musi określać sposób podziału wyników prac B+R pomiędzy partnerów projektu.

Pytanie: Czy umowa partnerska określa precyzyjnie podział obowiązków i odpowiedzialności za realizację projektu między partnerami, niezależnie od rodzaju podmiotu, będącego partnerem?

Umowa partnerska powinna być przygotowana w taki sposób, aby oceniający ją ekspert nie miał wątpliwości co do charakteru partnerstwa. Dodatkowo zapisy tej umowy nie mogą stać w sprzeczności z ewentualnymi przepisami szczególnymi dla danego rodzaju partnera.

Pytanie: Czy wyboru Partnera należy dokonać zgodnie z zasadami konkurencyjności wynikającymi z ustawy prawo zamówień publicznych?

Wyboru Partnera projektu należy dokonać zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.).

Pytanie: Jakie kryteria należy stosować przy wyborze Partnera?

IZ RPO nie określa katalogu kryteriów dotyczących wyboru Partnera. Rodzaj kryteriów zależy od charakteru/ zakresu projektu oraz potrzeb i możliwości Wnioskodawcy.

Pytanie: W jaki sposób należy traktować projekt, w ramach którego Wnioskodawca przewidział więcej niż jednego Partnera?

Projekt jest projektem partnerskim, bez względu na liczbę Partnerów.

Pytanie: Czy istnieje określony sposób postępowania w przypadku wyboru Partnera będącego jednostką naukową?

Jednostki naukowe powinny być wybrane na takich samych zasadach jak inni Partnerzy - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.).

Pytanie: Czy Partnerem dla przedsiębiorstwa z sektora MŚP może być duże przedsiębiorstwo z udziałem kapitałowym JST?

Tylko w przypadku Działania 1.1 RPO – Lubuskie 2020 Partnerem przedsiębiorstwa z sektora MŚP może być duży przedsiębiorca, pod warunkiem wykazania w dokumentacji aplikacyjnej występowania efektu dyfuzji innowacji do lubuskiej gospodarki. W ramach opisu efektu dyfuzji konieczne jest wykazanie, czy wypracowane w ramach projektu rezultaty w postaci innowacyjnych produktów/ usług/ technologii, pozwolą w przyszłości (maksymalnie do zakończenia okresu trwałości projektu) na podjęcie współpracy z MŚP (np. przez zawarcie umowy partnerstwa) lub z MŚP i instytucjami badawczymi lub naukowymi lub proinnowacyjnymi. Należy mieć na uwadze, że efekty takiego wspólnego projektu zawsze muszą być ukierunkowane również na MŚP, ponieważ wsparcie w Działaniu 1.1 jest skoncentrowane na MŚP.

Pytanie: Czy Liderem projektu może być duży przedsiębiorca?

Tak, analogicznie do odpowiedzi na poprzednie pytanie.

 

Pytanie: W jaki sposób należy wykazać podział pomocy publicznej i de minimis pomiędzy Liderem a Partnerem?

W przypadku realizowania projektu w partnerstwie przy każdej kategorii kosztów we wniosku aplikacyjnym należy wskazać podmiot ponoszący ten koszt tj. oznaczenie Partnera. Dodatkowo w ramach każdej kategorii kosztów należy wskazać, wybierając z listy rozwijanej, rodzaj pomocy z jakiej będzie finansowany dany wydatek - zgodnie z zapisami Regulaminu danego konkursu. Podział pomocy publicznej i de minimis pomiędzy Liderem a Partnerem będzie zależał od tego kto będzie ponosił poszczególne wydatki.

Limit pomocy de minimis należy przedstawić odrębnie dla każdego Partnera. Zaświadczenie o pomocy de minimis będzie również wystawiane odrębnie dla każdego z Partnerów w zależności od wysokości poniesionych przez nich wydatków dofinansowanych w ramach pomocy de minimis.

 

Pytanie: W jaki sposób należy przedstawić budżet projektu w przypadku projektu partnerskiego?

Wzór wniosku aplikacyjnego (zawierający tabele związane z budżetem projektu) oraz instrukcja jego wypełniania zostały określone w załączniku do Regulaminów konkursów. Każdy wydatek należy przyporządkować do ponoszącego go podmiotu.

 

Pytanie: Czy każdorazowo Lider projektu jest jednocześnie Wnioskodawcą projektu?

W perspektywie finansowej 2014-2020 „Lider” występuje w przypadku partnerstwa. Umowa o dofinansowanie projektu zawierana będzie tylko z Liderem i tylko on będzie miał status Beneficjenta, ponoszącego pełną odpowiedzialność za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu. Partnerzy natomiast będą współuczestniczyć w realizacji projektu i tym samym pełnić rolę podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków w projekcie. Lider będzie odgrywał zatem kluczową rolę w projekcie, w związku z czym wskazane jest, żeby był nim podmiot posiadający największy potencjał pod względem finansowym, instytucjonalnym i organizacyjnym oraz odpowiednie doświadczenie.

Pytanie: Czy partnerem MŚP może być duże przedsiębiorstwo z udziałem kapitałowym JST?

Tylko w przypadku Działania 1.1 RPO – Lubuskie 2020 partnerem MŚP może być duży przedsiębiorca, pod warunkiem wykazania w dokumentacji aplikacyjnej występowania efektu dyfuzji innowacji do lubuskiej gospodarki. W ramach opisu efektu dyfuzji konieczne jest wykazanie, czy wypracowane w ramach projektu rezultaty w postaci innowacyjnych produktów/ usług/ technologii, pozwolą w przyszłości (maksymalnie do zakończenia okresu trwałości projektu) na podjęcie współpracy z MŚP (np. przez zawarcie umowy partnerstwa) lub z MŚP i instytucjami badawczymi lub naukowymi lub proinnowacyjnymi. Należy mieć na uwadze, że efekty takiego wspólnego projektu zawsze muszą być ukierunkowane również na MŚP, ponieważ wsparcie w Działaniu 1.1 jest skoncentrowane na MŚP.Z

kolei kwestię partnerstwa spółek prawa handlowego będących własnością JST z MŚP regulują zapisy SZOOP odpowiednie dla każdego działania.

 

Pytanie: Czy Liderem projektu może być duży przedsiębiorca?

Tylko w przypadku Działania 1.1 RPO – Lubuskie 2020 Beneficjentem/ Liderem może być duży przedsiębiorca, pod warunkiem wykazania w dokumentacji aplikacyjnej występowania efektu dyfuzji innowacji do lubuskiej gospodarki. W ramach opisu efektu dyfuzji konieczne jest wykazanie, czy wypracowane w ramach projektu rezultaty w postaci innowacyjnych produktów/ usług/ technologii, pozwolą w przyszłości (maksymalnie do zakończenia okresu trwałości projektu) na podjęcie współpracy z MŚP (np. przez zawarcie umowy partnerstwa) lub z MŚP i instytucjami badawczymi lub naukowymi lub proinnowacyjnymi. Należy mieć na uwadze, że efekty takiego wspólnego projektu zawsze muszą być ukierunkowane również na MŚP, ponieważ wsparcie w Działaniu 1.1 jest skoncentrowane na MŚP. Jeżeli w danym działaniu podmiot znajduje się w katalogu Beneficjentów to nie ma przeciwskazań, żeby był Liderem projektu.

Lider będzie odgrywał kluczową rolę w projekcie, w związku z czym wskazane jest, żeby był nim podmiot posiadający największy potencjał pod względem finansowym, instytucjonalnym i organizacyjnym oraz odpowiednie doświadczenie.

2. Sekcja pytań dotyczących działań z Osi 2

Pytanie: Czy, aby uznać za spełnione kryterium specyficzne pn. „Projekty realizowane w partnerstwie” Beneficjent i Partnerzy są zobowiązani do świadczenia tych samych usług?

Tak, w przypadku tego kryterium ocenie podlega, czy wszystkie powstałe/uruchomione w ramach projektu e-usługi zostały wdrożone zarówno u Beneficjenta jak i każdego z Partnerów i czy są świadczone wspólnie, tzn., że między podmiotami (Beneficjentem i Partnerami) musi zachodzić wymiana informacji/danych w ramach tej samej usługi świadczonej przez każdego z nich.

 

Pytanie: Co należy rozumieć przez kryterium pn. „Niepowtarzalność projektu”?

Niepowtarzalność oznacza, że wytworzony w ramach realizacji projektu produkt/usługa, nie była wcześniej wytworzona w innych projektach przez Wnioskodawcę lub inny podmiot i nie powiela rozwiązań już istniejących.

Projekt jest niepowtarzalny wówczas, gdy usługa/produkt wytworzona w ramach projektu obejmuje inny obszar/teren i inny rodzaj udostępnionych danych oraz inną grupę docelową. Niepowtarzalność oznacza także, że projekty nie dublują istniejących produktów/rozwiązań oraz polegają na ich udoskonaleniu.

 

Pytanie: Co należy rozumieć przez kryterium „Komplementarność wewnątrzprogramowa projektu”?

W ramach przedmiotowego kryterium Wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób projekt zapewni komplementarność wewnątrzprogramową w kontekście połączenia interwencji środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – L2020. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w ramach kryterium ocenie podlega komplementarny charakter planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, które są lub mogą być komplementarne wobec przedmiotowej inwestycji.

Komplementarność projektów może polegać, np. na wykorzystywaniu efektów realizacji innego projektu, wzmocnieniu trwałości efektów jednego przedsięwzięcia poprzez realizację innego, bardziej kompleksowym potraktowaniem problemu, m.in. poprzez zaadresowanie projektu do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium, etc. Komplementarność projektów może również zachodzić poprzez zbieżność ich celów. Komplementarność ma służyć/wpłynąć na zwiększenie rezultatów projektu. W każdym przypadku, w Studium Wykonalności należy przedstawić wszystkie powiązania projektu zgłaszanego do dofinansowania z innymi projektami, przede wszystkim z już zrealizowanymi lub rozpoczętymi.

 

Pytanie: Co należy rozumieć przez kryterium pn. „Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego”?

„Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego” oznacza, iż w ramach projektu udostępnione muszą być informacje o znacznym potencjale ponownego wykorzystania i przy użyciu odpowiednio udokumentowanych interfejsów programistycznych (API) – czyli sama możliwość wykorzystania informacji nie jest wystarczająca, musi zaistnieć potrzeba wykorzystania udostępnionych informacji w innych systemach.

 

Pytanie: Czy zakup Infokiosków oraz utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) będzie stanowić wydatek kwalifikowalny?

Nie, w ramach Działania 2.1 projekty muszą mieć charakter e-usług świadczonych dla obywateli (na odległość) za pośrednictwem kanałów takich jak: internet, urządzenia mobilne (telefon komórkowy i inne urządzenia przenośne) oraz telewizja cyfrowa i satelitarna, w sposób zautomatyzowany (wymagający niewielkiego udziału człowieka). E-usługa ma zapewnić usługobiorcy (klientowi/ użytkownikowi/ odbiorcy) możliwie dużą indywidualność, bez konieczności obecności obu stron w tym samym czasie i w tym samym miejscu.

 

Pytanie: Czy w przypadku dostarczenia wniosku w wersji papierowej za pośrednictwem poczty, ważna jest data dostarczenia do Punktu przyjęć wniosków IZ RPO lub Wydziału Zamiejscowego UMWL w Gorzowie Wlkp., czy też data nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej?

W przypadku dostarczenia wniosku w wersji papierowej pocztą - składanego w odpowiedzi na konkurs - ważna jest data nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej. Należy jednak pamiętać, iż wnioski składane w odpowiedzi na konkurs można składać w Punkcie przyjęć wniosków IZ RPO lub Wydziale Zamiejscowym UMWL w Gorzowie Wlkp., natomiast skorygowane dokumenty aplikacyjne - w wyniku I weryfikacji wstępnej lub I oceny formalnej - należy składać wyłącznie w Punkcie przyjęć wniosków IZ RPO (na tym etapie nie dopuszcza się możliwości składania skorygowanej dokumentacji do Wydziału Zamiejscowego Urzędu) lub za pośrednictwem poczty (wówczas ważna jest data nadania).

 

Pytanie: Czy dokumenty aplikacyjne należy także składać na płycie CD?

Nie, wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl) oraz w wersji papierowej (1 egzemplarz).

 

Pytanie: Czy w przypadku występowania w projekcie cross-financingu, wydatkiem kwalifikowalnym będzie szkolenie osób, niebędących pracownikami Beneficjenta (np. mieszkańców), które będą chciały korzystać z wprowadzonych w ramach projektu e-usług?

Nie, wydatki w ramach cross-financingu (dopuszczalny poziom wynosi do 10% kwoty dofinansowania projektu) dotyczą tylko osób obsługujących wybudowaną/zakupioną infrastrukturę w ramach interwencji (np. administratorzy).

 

Pytanie: Co oznaczają poszczególne interakcje (Informacja, Interakcja jednokierunkowa, Interakcja dwukierunkowa, Transakcja – obsługa transakcji oraz Personalizacja)?

Poziom 1 - informacja - oznacza, iż instytucje administracji publicznej udostępniają obywatelom i przedsiębiorcom informacje publiczne na portalach internetowych bez możliwości zainicjowania i załatwienia usługi drogą elektroniczną.

Poziom 2 - interakcja jednostronna - interesariusze komunikują się z urzędami drogą elektroniczną, ale jest to komunikacja jednostronna, np. formularze do pobrania ze strony jednostki administracji publicznej bez możliwości zainicjowania i załatwienia usługi drogą elektroniczną.

Poziom 3 - interakcja dwustronna, tzn. dostępność formularzy on-line, możliwość zainicjowania sprawy drogą elektroniczną poprzez interaktywne wypełnienie i przesłanie dokumentów elektronicznych do jednostki administracji publicznej.

Poziom 4 – transakcja: obsługa transakcji - wiąże się z możliwością dokonania wszystkich

czynności niezbędnych do załatwiania danej sprawy urzędowej całkowicie drogą elektroniczną, tzn. pełna elektroniczna obsługa sprawy, uzyskanie odpowiedzi z urzędu drogą elektroniczną uwzględniające wydanie decyzji oraz możliwość płatności za usługę on-line.
Poziom 5 - personalizacja - zapewnia załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną i jednocześnie wprowadza personalizację obsługi, tzn. automatyczne dostarczenie konkretnych usług, spersonalizowanych dla użytkownika i przez niego nieinicjowanych (np. decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomość). W ramach oceny kryterium specyficznego pn. „Stopień dojrzałości e-usług” punkty przyznawane są za tworzenie nowych e-usług na co najmniej 3 poziomie oraz rozwijanie już istniejących usług w formie elektronicznej.

 

Pytanie: Czy w ramach promocji projektu możliwe jest dofinansowanie gadżetów służących promocji projektu?

Nie, koszt przygotowania, produkcji i dystrybucji gadżetów promocyjnych oraz materiałów informacyjno-promocyjnych innych niż tablica informacyjna/pamiątkowa czy plakat jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w Podręczniku Wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, opracowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

3. Sekcja pytań dotyczących działań z Osi 3

Pytania i odpowiedzi do konkursu RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 dot. OZE obrazek

 

Pozsotałe pytania dot. Osi 3

Pytanie: Czy przy procedurze rozpoznania cenowego, np. na sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej stanowiącej koszt kwalifikowalny projektu, Wnioskodawca jest zobligowany do stosowania na Zaproszeniu do składania ofert i załącznikach (np. umowie) logotypów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 i Unii Europejskiej wraz ze wskazaniem nazwy Programu, Działania, Poddziałania?

Obowiązek informowania o projekcie pojawia się z chwilą uzyskania dofinansowania. Od tego dnia obowiązują zasady opisane w Podręczniku Wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, będącym załącznikiem do każdego konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Zasady opisane w Podręczniku należy także uwzględnić w momencie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Jeśli okaże się, że w trakcie realizacji projektu umowa zostanie rozwiązana, nie można już stosować znaku Unii Europejskiej oraz znaku Funduszy Europejskich do oznaczania swoich działań.

 

Pytanie: Czy przyjęta na potrzeby realizacji projektu formuła partnerstwa publiczno-prywatnego, w której wykonawca prac termomodernizacyjnych odpowiadał będzie za zarządzanie energią oraz serwis na etapie eksploatacji w ramach udzielonej w ofercie gwarancji oszczędności (przy założeniu, że wygenerowane oszczędności w 100% nie pokryją kosztów inwestycji), mieści się w definicji wskazanej przez IZ RPO-L2020 w ramach kryterium „Formuła ESCO”, odwołującej się do art. 2, pkt. 24 Dyrektywy 2012/27/UE?

Zgodnie z założeniami przyjętymi na potrzeby kryteriów oceny projektów w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna, pod pojęciem dostawcy usług energetycznych (ESCO, ang. Energy Service Company) należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która świadczy usługi energetyczne lub realizuje inne środki mające na celu poprawę efektywności energetycznej w obiekcie lub w lokalach odbiorcy końcowego (zgodnie z art. 2 pkt. 24 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE). Przywołanie definicji szerszej niż definicja stosowana w oparciu o zapisy art. 3, lit. i zmienionej już Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, było zabiegiem celowym, wprowadzonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 (IZ RPOL2020), w wyniku konsultacji społecznych Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO-L2020. Co do zasady, w formule ESCO zapłata za świadczenie usług w zakresie gospodarowania energią pochodzi z osiągniętych oszczędności. Firma ESCO przystępuje do realizacji prac tylko jeśli ma zagwarantowany zadawalający ją zwrot środków zaangażowanych w realizację całego przedsięwzięcia. Jeżeli przepływ środków finansowych do firmy ESCO z oszczędności energii w okresie trwania kontraktu będzie mniejszy niż wszystkie poniesione koszty, firma ESCO poniesie stratę. Nie jest to jednak przypadek równoważny ze stwierdzeniem, że inwestycja nie jest realizowana w formule ESCO. Dlatego często w przedsięwzięciach typu ESCO biorą udział trzy strony: inwestor, firma zarabiająca na usłudze zmniejszających się kosztów energii oraz instytucja dostarczająca środki finansowe na realizację inwestycji. Aby można było mówić o realizacji inwestycji w formule ESCO, nie jest obligatoryjne całkowite pokrycie kosztów inwestycji z wygenerowanych w wyniku wdrożonych usprawnień oszczędności. Powyższe podejście zostało wprost wskazane w definicji ESCO przywołanej w art. 3 lit. i Dyrektywy 2006/32/WE, gdzie wskazano, że zapłata za wykonane usługi jest oparta (w całości lub w części) na osiągnięciu poprawy efektywności energetycznej oraz spełnieniu innych uzgodnionych kryteriów efektywności. Istotą spełnienia kryterium konkursowego pn. „Formuła ESCO” jest przyjęcie przez Partnera – tj. firmę ESCO - obowiązku zarządzania energią oraz udzielenie gwarancji oszczędności energii, przy jednoczesnym spełnieniu wyznaczonych w umowie parametrów dostępności energetycznej, co z pewnością można zaliczyć do usług energetycznych mających na celu poprawę efektywności energetycznej w obiekcie.

 

Pytanie: Czy wykorzystanie w projekcie systemów monitorowania i zarządzania energią w formie usługi energetycznej zbliżonej do leasingu operacyjnego urządzeń, daje Beneficjentowi podstawę do uzyskania punktów w ramach kryterium pn. „Systemy monitorowania i zarządzania energią”?

W ramach przedmiotowego kryterium (specyficznego punktowanego) ocenie podlega, czy realizacja projektu obejmuje instalację systemu monitorowania i zarządzania energią (w tym inteligentnych systemów opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych – TIK).

Jeśli w dokumentacji aplikacyjnej Beneficjent wykaże, jakie systemy monitorowania i zarządzania energią zostaną zastosowane w projekcie, wskaże koszty i korzyści funkcjonowania systemów oraz uzasadni potrzebę ich realizacji, wybrane systemy zostaną zainstalowane i będą funkcjonowały w okresie trwałości inwestycji, można przyjąć, iż kryterium zostanie spełnione (z zastrzeżeniem, że ocena merytoryczna projektu prowadzona będzie przez ekspertów zewnętrznych i to eksperci na podstawie całości przedłożonej dokumentacji aplikacyjnej decydować będą o ilości uzyskanych przez projekt punktów w ramach poszczególnych kryteriów).

 

Pytanie: Czy łączny koszt zarządzania energią (związany z wykorzystaniem w projekcie systemów monitorowania i zarządzania) Beneficjent może potraktować jako usługę energetyczną, która nie stanowi usprawnienia energetycznego, które należy uwzględnić w audycie energetycznym? Czy w związku z faktem, że w audycie energetycznym wskazywane są wyłącznie bezpośrednie wydatki na usprawnienia energetyczne obniżające poziom obliczeniowego zapotrzebowania obiektów na ciepło, a zarządzanie energią nie obniża tego poziomu, a jedynie pozwala na uzyskanie od wykonawcy gwarancji tych oszczędności, konieczne jest ujęcie w audycie wydatków na zarządzanie energią, aby stanowiły one wydatek kwalifikowany?

Nie ma konieczności ujmowania systemów zarządzania energią w audycie energetycznym. Systemy zarządzania energią uprawdopodobniają uzyskanie oszczędności, które będą efektem zaplanowanych w audycie usprawnień energetycznych.

Odmienną kwestią pozostaje kwalifikowalność tych wydatków. Zgodnie z Wytycznym iw zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju), w części 6.12.3.2 Inne techniki finansowania, wydatki poniesione w związku z zastosowaniem innych technik finansowania kwalifikują się do współfinansowania z funduszy strukturalnych i FS, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

_ wydatki związane z zastosowaniem technik finansowania zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zostaną odpowiednio udokumentowane w toku realizacji projektu,

_ zastosowanie tych technik finansowania jest najbardziej efektywną metodą pozyskania danego dobra.

Nie należy zapominać również o ramach czasowych kwalifikowalności. Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r., koszty poniesione po tej dacie nie będą mogły zostać uznane za koszty kwalifikowane.

Jednocześnie podkreślić należy że, dla każdego konkursu IZ RPO-L2020 może ustalić odrębne zasady dotyczące np. kwalifikowalności wydatków.

 

Pytanie: Czy wymiana dachu wraz z wykonaniem jego ocieplenia jest kosztem kwalifikowalnym?

Wymiana dachu nie stanowi kosztu kwalifikowanego, natomiast ocieplenie - tak. Wymiana pokrycia dachu będzie kwalifikowalna wyłącznie w części odpowiadającej pracom związanym z dociepleniem - tj. jeżeli dana technologia ocieplenia będzie wymagała częściowego naruszenia pokrycia dachu, koszt kwalifikowalny stanowić będzie odtworzenie naruszonego pokrycia. Koszty związane np. z przełożeniem na całej powierzchni dachu dachówki, nie stanowią części prac termomodernizacyjnych.

 

Pytanie: Czy kosztem kwalifikowalnym jest izolacja fundamentów?

Co do zasady, izolacja fundamentów może być kosztem kwalifikowanym. Należy jednak podkreślić, iż kwalifikowalność wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu wynikać będzie bezpośrednio z przeprowadzonego audytu energetycznego. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO - Lubuskie 2020 w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków preferowane będą projekty charakteryzujące się najlepszą efektywnością energetyczną, to jest projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

 

Pytanie 7: Kiedy należy sporządzać inwentaryzację przyrodniczą?

Najbardziej optymalna jest sytuacja, gdy Inwestor/firma planująca przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, rozpocznie działania w przedmiotowym zakresie na rok kalendarzowy przed rokiem planowanego remontu, w okresie kwiecień – czerwiec. Niemniej jednak z praktyki wynika, iż termin opracowania ekspertyz na potrzeby sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania gatunków chronionych ptaków i/lub nietoperzy w budynkach, w których planuje się wykonanie prac termomodernizacyjnych najczęściej ustalany jest indywidualnie między Wnioskodawcą/Inwestorem a sporządzającym, po wstępnych oględzinach obiektu. W związku z tym możliwa jest sytuacja, w której ekspertyza przyrodnicza dla planowanej inwestycji zostanie przeprowadzona w okresie innym niż zalecany.

 

Pytanie: Czy w przypadku ubiegania się o dofinansowanie projektu przez JST, już na etapie składania wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca jest zobowiązany do zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu (w budżecie, WPF)?

Wnioskodawca ma obowiązek zapewnienia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego już na etapie aplikowania o środki i informuje o tym fakcie w składanych oświadczeniach.

W ramach ogłoszonego konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15, na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu, w formularzu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca oświadcza,

że posiada środki finansowe zabezpieczające wkład własny na realizację projektu (Wniosek o dofinansowanie, strona 13, Deklaracja Beneficjenta, tabela, oświadczenie nr 6). Dodatkowo, w § 2 ust. 9 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się wnieść wkład własny w stosownej wysokości (paczka IV. Wzór umowy o dofinansowanie i załączniki do umowy).

Ponadto, na podstawie § 8, ust. 1., pkt 5 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się również m.in. do przedstawiania na żądanie Instytucji Zarządzającej wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu.

Na etapie poprzedzającym zawarcie umowy o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca, może zwrócić się do Beneficjenta z prośbą o dostarczenie kopii uchwały budżetowej i/lub WPF w celu potwierdzenia zapewnienia wkładu własnego oraz potwierdzenia prawdziwości informacji zawartych w złożonych przez Beneficjenta na etapie aplikowania o środki oświadczeniach.

 

Pytanie: Czy w ramach naboru dla konkursu Działaniu 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, można składać projekty będące kontynuacją, uzupełnieniem inwestycji mających na celu realizację wskazań audytu energetycznego?

Tak, w ramach ww. konkursu przewidziane jest wsparcie dla projektów będących kontynuacją działań związanych z podniesieniem efektywności energetycznej. Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym budynku powinna zostać dokonana na podstawie audytu energetycznego, przy czym należy zwrócić uwagę, aby dla projektu będącego kontynuacją uprzednio zrealizowanych prac, został opracowany nowy audyt energetyczny, który określi zakres prac niezbędnych do realizacji w ramach uzupełnienia inwestycji już zrealizowanych.

W przypadku projektów polegających na kontynuacji uprzednio zrealizowanych inwestycji związanych z podniesieniem efektywności energetycznej, poziom zwiększenia efektywności energetycznej będzie liczony łącznie dla inwestycji podstawowej (która została już zrealizowana) oraz dla inwestycji uzupełniającej (planowanej do realizacji), z uwzględnieniem, że inwestycja podstawowa została przeprowadzona w oparciu o audyt energetyczny sporządzony na podstawie obowiązujących w chwili realizacji przedsięwzięcia przepisów prawa, tj. odpowiednio ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych lub ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz, że w wyniku realizacji inwestycji, poddane termomodernizacji obiekty spełniały wymagania, o których mowa w obowiązującym ówcześnie rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Pytanie: Czy w ramach Działania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT o środki może aplikować projekt nieprzewidujący renowacji infrastruktury budynku a jedynie montaż paneli fotowoltaicznych?

Jak najbardziej. W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie można złożyć projekt dotyczący wyłącznie budowy instalacji fotowoltaicznej. Należy jednak pamiętać, że przedmiotem konkurs jest głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w zakresie której preferowane będą projekty charakteryzujące się najlepszą efektywnością energetyczną, czyli te zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu energetycznego. Należy pamiętać, iż inwestycje związane stricte ze zwiększeniem udziału produkcji energii z OZE mogą uzyskać wsparcie w ramach Działania 3.1 Odnawialne źródła energii.
W ramach Działania 3.2.1 możliwa jest również kontynuacja uprzednio zrealizowanych inwestycji związanych z podniesieniem efektywności energetycznej, których przedmiotem było np. wyłącznie docieplenie budynku, czy wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Takie projekty będą stanowiły uzupełnienie inwestycji wymagających kontynuacji, których celem będzie zrealizowanie zaplanowanych działań wynikających z audytu energetycznego. Należy mieć również na uwadze, że projekt będzie oceniany pod kątem spełnienia warunków

kwalifikowania inwestycji w ramach Działania 3.2, które przedstawione są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz będzie musiał być zgodny z zasadami przedstawionymi w Regulaminie konkursu, a wsparcie zostanie przyznane dopiero po przejściu oceny i uzyskaniu pozytywnych jej wyników. Dlatego, jeżeli przedmiotem projektu ma być wyłącznie montaż paneli fotowoltaicznych bez żadnych dodatkowych prac, lub też przedmiot projektu nie stanowi kontynuacji/uzupełnienia wcześniej zrealizowanych inwestycji z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że proponowany projekt nie spełni wymogów merytorycznych i nie osiągnie minimalnych pułapów punktowych.

 

Pytanie: Czy można ubiegać się o dofinansowanie termomodernizacji szpitali?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych projekty związane z termomodernizacją szpitali powinny być zgodne z kierunkowymi zasadami wyboru projektów obowiązującymi dla wsparcia infrastruktury zdrowotnej, określonymi dla PI 9a i mogą dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Ponadto każdy projekt o wartości przekraczającej 3.000.000 PLN w ciągu 2 lat musi zostać poparty pozytywną opinią wojewody w zakresie zgodności z mapami. Art. 95 d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych obligujący wojewodę do wydawania opinii w przedmiotowej sprawie wejdzie w życie dopiero z dniem 30 czerwca 2016 r. Obecna sytuacja prawna umożliwia aplikowanie szpitali o środki w ramach RPO-L2020 w bardzo ograniczonym zakresie, ponieważ mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa lubuskiego powstały wyłącznie w dwóch obszarach: onkologia i kardiologia. Ponadto, ze względu na wysokie koszty prac termomodernizacyjnych, można zakładać, że potencjalni Beneficjenci zobligowanie będą do dostarczenia opinii wojewody, której w obecnej chwili nie są w stanie uzyskać. Ponadto należy zaznaczyć, że w katalogu Beneficjentów dla konkursów ogłoszonych w ramach Działania 3.2 nie wskazano podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity z dnia 8 kwietnia 2015 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 618), w związku z powyższym o wsparcie potencjalnie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego (JST) lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.

 

Pytanie: Czy w naborze mogą brać udział wyłącznie zadania zawarte/zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla danego obszaru?

Tak, aby inwestycja mogła otrzymać wsparcie musi być ujęta w Planie Gospodarki

Niskoemisyjnej sporządzonym dla danego obszaru, przy czym należy pamiętać, że jednostką odpowiadającą za przygotowanie PGN jest gmina.

 

Pytanie: Czy w naborze mogą brać udział projekty w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (czyli bez dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę)?

W przedmiotowym konkursie istnieje możliwość aplikowania o środki przez projekty realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W przypadku realizacji inwestycji w ww. trybie, do wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć m.in. program funkcjonalno – użytkowy sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072, z póź. zm.), obejmujący opis zadania budowlanego, określający przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Dodatkowo, dla projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” Wnioskodawca do wniosku o dofinansowanie zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające

lokalizację projektu, tj. decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o ustaleniu inwestycji celu publicznego oraz dokumentację z postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko wraz z zaświadczeniem Natura 2000.

Termin, w którym Beneficjent zostanie zobligowany dostarczyć dokumenty, którymi nie dysponował na etapie aplikowania o środki - tj. wyciąg z dokumentacji technicznej, projektowej w zakresie realizowanej inwestycji oraz zezwolenia na realizację inwestycji (np. pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy), wskazany zostanie w umowie o dofinansowanie realizacji projektu.

 

Pytanie: Jaką wielkość bazową należy przyjąć jako podstawę do wyliczenia efektu ekologicznego (oszczędności energii) w audycie energetycznym, w przypadku projektów uzupełniających (tj. będących kontynuacją uprzednio zrealizowanych inwestycji)? Czy dla takich projektów bazą do wyliczenia oszczędności (minimum 25 %) powinien być stan sprzed inwestycji pierwotnej, którą w ramach tego naboru Beneficjent będzie uzupełniać, czy też stan obecny tj. po inwestycji pierwotnej?

Bazą do wyliczenia poziomu zmniejszenia zapotrzebowania na energię (oszczędności energii) dla inwestycji uzupełniającej (tj. planowanej do realizacji), będzie stan obecny (bieżący). Tym samym na potrzeby wyliczenia poziomu oszczędności energii, nie należy cofać się do sytuacji mającej miejsce przed inwestycją podstawową (tj. inwestycją, która została już zrealizowana).

 

Pytanie Czy przygotowanie kompletu załączników do wniosku aplikacyjnego będzie stanowić koszt kwalifikowany?

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Rozdział 7 Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności, pkt 7.2 Dokumentacja niezbędna do przygotowania projektu):

1. O ile regulamin konkursu lub wytyczne programowe nie stanowią inaczej, do współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację, w zakresie wyznaczonym przez IZ PO, dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, w szczególności:

a. biznes planu lub studium wykonalności lub ich elementów,

b. niezbędnych decyzji administracyjnych (np. w związku z oceną oddziaływania na

środowisko),

c. map lub szkiców sytuujących projekt,

d. innej dokumentacji technicznej lub finansowej, o ile jej opracowanie jest niezbędne do przygotowania lub realizacji projektu, z wyjątkiem wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w przypadku wszystkich projektów oraz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego w przypadku dużych projektów.

Wydatki, o których mowa w pkt 1, kwalifikują się w proporcji, w jakiej odnoszą się do realizowanego projektu.

Ponadto, kwalifikowane będą także koszty związane z przeprowadzeniem audytu

energetycznego oraz inwentaryzacji przyrodniczej. Nakłady poniesione na przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie będą kwalifikowały się do wsparcia.

 

Pytanie: Czy kryterium pn. „Gotowość techniczna projektu do realizacji” zostanie spełnione jeżeli we wniosku aplikacyjnym występują elementy nie wymagające pozwolenia na budowę?

W ramach przedmiotowego kryterium weryfikacji podlega czy Beneficjent posiada pozwolenie na budowę /dokonał zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (i uzyskał potwierdzenie organu, że nie wniesiono sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia? Jeśli, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane w projekcie pojawią się elementy – roboty budowlane, nie wymagające posiadania pozwolenia/zgłoszenia, to Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym nie będzie takich dokumentów wymagać. W takiej sytuacji należy wybrać opcję „nie dotyczy”.

 

Pytanie: Czy w przypadku realizacji inwestycji z zakresu modernizacji energetycznej budynku, brak instalacji OZE może spowodować odrzucenie wniosku?

W ramach I typu projektów - Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, nie ma obowiązku wykorzystania w projekcie instalacji OZE. Niemniej jednak wybór tego typu rozwiązania będzie podlegał ocenie specyficznej punktowej (jako element oceny merytorycznej), w ramach kryterium pn. „Wykorzystanie OZE”, za którego spełnienie projekt będzie mógł dodatkowo otrzymać 5 punktów. W związku z tym zastosowanie OZE zwiększy szanse potencjalnego Beneficjenta na otrzymanie wsparcia.

 

Pytanie: Na jakiej podstawie jest wyznaczany współczynnik energii pierwotnej EP dla budynków? Czy dane dotyczące współczynnika EP powinny zostać przedstawione w audycie energetycznym, choć zakres audytu tego nie przewiduje?

Szczegółowa metodologia obliczania współczynnika EP została przedstawiona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz.376). Wnioskodawca w Studium Wykonalności w rozdziale III.2.5. powinien wykazać, że wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 rok)] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, również do oświetlenia wbudowanego, obliczona według przepisów dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, jest mniejsza od wartości obliczonej zgodnie z ze wzorem, o którym mowa w § 329 ust.1 lub 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 poz. 1422), przy uwzględnieniu cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika EP, o których mowa w § 329 ust.2 przedmiotowego Rozporządzenia.

 

Pytanie: Czy istnieje możliwość zlecenia z wolnej ręki wybranej firmie wykonania Studium Wykonalności (zamówienie o wartości około 25 tyś. PLN) bez konieczności złożenia zapytania ofertowego skierowanego do minimum 5 potencjalnych Wykonawców oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej (Gmina nie posiada regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 tyś EUR)? Czy w takim wypadku koszty poniesione na ten cel będą stanowić wydatek kwalifikowany?

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru Wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.” Zachowanie właściwej formy wyboru Wykonawcy zamówienia i zapewnienie jej zgodności z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, należy do obowiązków Zamawiającego. W przypadku, gdy wydatek zostanie poniesiony niezgodnie z wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa, nie będzie mógł zostać włączony w poczet wydatków kwalifikowalnych.

4. Sekcja pytań dotyczących działań z Osi 4

Pytanie: Czy składając w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom wniosek aplikacyjny na zakup wozu strażackiego, wymagane jest dołączenie studium wykonalności i czy będzie ono wydatkiem kwalifikowanym?
Zgodnie z Regulaminem konkursu, jednym z wymaganych załączników jest Studium
Wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego (preferowany format *.xls; arkusz kalkulacyjny nie może być chroniony oraz powinien zawierać aktywne formuły obliczeniowe) sporządzone zgodnie z Instrukcją do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu pn. „Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach Działania 4.1, Typ I”, za koszty kwalifikowane uważa się m.in. prace przygotowawcze, w których definicji mieści się dokumentacja niezbędna do przygotowania projektu, a co zatem idzie, również Studium Wykonalności. W związku z powyższym, co do zasady, koszt sporządzenia Studium Wykonalności może być kosztem kwalifikowanym (z zastrzeżeniem, że zostaną spełnione pozostałe przesłanki mające wpływ na kwalifikowalność wydatku).

6. Sekcja pytań dotyczących działań z Osi 6

Pytanie: Ile wniosków maksymalnie może złożyć jeden podmiot? (Działanie 6.4)

Odpowiedź: W  regulaminie konkursu nie ma wskazanego limitu wniosków, które może złożyć wnioskodawca.

 

Pytanie : Czy prawidłowo interpretuję zapis pkt. 12 Wymagania czasowe, że wniosek polegający na utworzeniu i późniejszym funkcjonowaniu żłobka może trwać maksymalnie 24 miesiące? Czy we wniosku mogę założyć czas niezbędny na dostosowanie obiektu na potrzeby funkcjonowania żłobka, np. 4 miesiące i następnie zaplanować finansowanie działalności bieżącej żłobka przez 24 miesiące (czyli łącznie projekt trwa 28 miesięcy)? (Działanie 6.4)

Odpowiedź: Regulamin konkursu wyraźnie wskazuje, że" Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych, dziennego opiekuna w ramach projektu trwa nie dłużej niż 24 miesiące",

 

Pytanie: Zakładając finansowanie projektu w 85% ze środków UE, czy pozostałe 15% wkładu własnego może pochodzić np. z programu MALUCH? Oczywiście przy założeniu braku podwójnego finansowania wydatków. (Działanie  6.4)

Odpowiedź: Środki z resortowego Programu MALUCH+" mogą stanowi wkład własny beneficjenta. Oczywiście, przy założeniu braku podwójnego finansowania wydatków,

 

Pytanie: Zakładając finansowanie projektu w 85% ze środków UE, czy pozostałe 15% wkładu własnego może pochodzić np. z czesnego płaconego przez rodziców? (Działanie 6.4)

Pytanie: Czy rodzice mogą płacić czesne przez 24 miesiące? (Działanie 6.4)

Odpowiedź: Opłaty dotyczące zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki, powinny być raczej symboliczne i nie powinny stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie. Informacja na temat pobierania opłat od uczestników powinna zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie projektu i będzie ona podlegać ocenie pod kątem celowości i racjonalności,

 

Pytanie: W przypadku wkładu własnego niepieniężnego wnoszonego przez Beneficjenta w postaci nieruchomości (obiekt w którym utworzony zostanie żłobek) - czy są konkretne wymagania co do sposobu potwierdzenia wartości stawek rynkowych? (Działanie 6.4)

Odpowiedź: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

- w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie przekracza wartości rynkowej; ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) – aktualnym73 w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność,

- jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko sale), operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji),

 

Pytanie:

W związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17proszę o informację, czy w kontekście ostatnich zmian w Ustawie Wdrożeniowej w zakresie tworzenia projektów partnerskich,

dopuszczalne jest utworzenie partnerstwa pomiędzy podmiotami powiązanymi ze sobą kapitałowo i osobowo? Przykładowe sytuacje:  prezes firmy A jest jednocześnie udziałowcem firmy B – posiada większość udziałów i obie firmy zawierają partnerstwo; bądź prezes firmy A jest także prezesem  firmy C  i oba podmioty zawierają partnerstwo w celu realizacji projektu. Czy projekty utworzone w formule partnerstwa pomiędzy firmą A i B lub pomiędzy A i C nie będą podlegać odrzuceniu

Odpowiedź:

Zaktualizowana ustawa wdrożeniowa wprowadziła ułatwienia w realizacji projektów partnerskich.

Partnerstwa służące wspólnej realizacji projektu mogą być zawierane przez wszystkie podmioty bez ograniczeń. Do tej pory było to zabronione w odniesieniu do podmiotów, między którymi występują określone powiązania.

Pytanie:

W związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17proszę o informację, czy w kontekście ostatnich zmian w Ustawie Wdrożeniowej w zakresie tworzenia projektów partnerskich,

dopuszczalne jest utworzenie partnerstwa pomiędzy podmiotami powiązanymi ze sobą kapitałowo i osobowo? Przykładowe sytuacje:  prezes firmy A jest jednocześnie udziałowcem firmy B – posiada większość udziałów i obie firmy zawierają partnerstwo; bądź prezes firmy A jest także prezesem  firmy C  i oba podmioty zawierają partnerstwo w celu realizacji projektu. Czy projekty utworzone w formule partnerstwa pomiędzy firmą A i B lub pomiędzy A i C nie będą podlegać odrzuceniu?

Odpowiedź:

Zaktualizowana ustawa wdrożeniowa wprowadziła ułatwienia w realizacji projektów partnerskich.

Partnerstwa służące wspólnej realizacji projektu mogą być zawierane przez wszystkie podmioty bez ograniczeń. Do tej pory było to zabronione w odniesieniu do podmiotów, między którymi występują określone powiązania.

Pytanie:

W nawiązaniu do konkursu w ramach Poddziałania 6.3.1 proszę o odpowiedź w poniższych kwestiach:

1. Zgodnie z opisem przedmiotu konkursu jednym z typów projektu są: "usługi szkoleniowe na etapie przed udzieleniem dotacji przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej (szkolenia grupowe)," - czy oznacza to, iż nie jest możliwa realizacja dla uczestników doradztwa/konsultacji z zakresu pisania biznesplanu.

 

2. Kryterium dostępu nr 13 brzmi: " Wnioskodawca zapewni i zadeklaruje, że co najmniej 20% założonych w ramach projektu podmiotów gospodarczych zatrudni przynajmniej jednego pracownika na umowę o pracę (w rozumieniu Kodeksu Pracy)." - jakie są wymagania (okres, wymiar zatrudnienia) odnośnie zawieranych umów o pracę.

 

3. Kryterium premiujące nr 1 brzmi " W projekcie zostanie zatrudniona co najmniej jedna osoba z niepełnosprawnością jako personel projektu." - czy zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością dotyczy personelu merytorycznego (prowadzących zajęcia) czy personelu zarządzającego (obsługującego projekt). Czy we wniosku należy wskazać osobę, która będzie zatrudniona z imienia i nazwiska, czy wystarczające będzie wskazanie, iż będzie zatrudniona min. 1 osoba z niepełnosprawnościami.

 

4. Kryterium premiujące nr 6 brzmi "Wskaźnik trwałości wśród przedsiębiorstw powstałych w ramach projektów realizowanych przez projektodawcę w okresie perspektywy finansowej 2007 - 2013: a) po 24 miesiącach od momentu założenia działalności wynosił 80%; b) po 30 miesiącach od momentu założenia działalności wynosił 70%." - czy jeżeli Wnioskodawca realizował kilka projektów, w ramach ktrych przyznawał dotacje wartości procentowe należy wskazać do każdego z projektów, czy też można wyliczyć średnią. Czy dopuszczalne jest odniesienie się tylko do jednego spośród kilku realizowanych projektów.

 

5. Kryterium premiujące nr 8 brzmi: "Projekt zapewni realizację celów Strategii Rozwoju Polski Zachodniej." - w wyjąsnieniu wskazano, iż: " W ramach kryterium weryfikowany będzie ponadregionalny charakter projektu poprzez spełnienie następujących warunków:

1. projekt realizowany w partnerstwie (rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r.o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020) z podmiotem z przynajmniej jednego innego województwa objętych zapisami strategii ponadregionalnych np. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.

2. projekt jest komplementarny z projektami realizowanymi lub zrealizowanymi z innego województwa objętego zapisami strategii ponadregionalnych, np. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020."

Jak należy rozumieć spełnienie warunku 2 - czy jeżeli wnioskodawca realizował projekt dotacyjny na terenie woj. dolnośląskiego kryterium będzie spełnione?

6. Kryterium premiujące nr 9 brzmi: " Usługi szkoleniowe w ramach projektu będą realizowane przez instytucje posiadające wpis do Bazy Usług Rozwojowych. - jakie kryteria musi spełniać instytucja posiadajaca wpis do bazy BUR - czy wystarczy sam wpis, czy instytucja musi mieć wpis do realizacji usług dofinansowanych (doradztwo, szkolenia)

Odpowiedź:

Odpowiedz 1:

Typ projektu mówi o szkoleniach przygotowujących do rozpoczęcia działalności gospodarczej tj. np. prowadzenia księgowości, kadr, poruszaniu się po rynku. Szkolenie z samego biznesplanu nie wpisuje się w ten rodzaj szkoleń. Może być jedynie jakimś elementem składowym szkoleń przygotowujących do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Odpowiedz 2:

Kodeks pracy nie określa szczegółowych wymagań co do okresu czy wymiary zatrudnienia jeżeli chodzi o umowę o pracę.

 

Odpowiedz 3:

Należy zadeklarować, że taka osoba z niepełnosprawnościami będzie zatrudniona w projekcie.

Personel projektu to zarówno może być personel merytoryczny jak i personel administracyjny.

 

Odpowiedz 4:

Projektodawca powinien odnieść się do wszystkich projektów realizowanych w perspektywie 2007-2013

 

Odpowiedz 5:

Zgodnie z uzasadnieniem do kryterium:  Celem kryterium jest ocena czy zakres projektu jest zgodny z przyjętą przez Radę Ministrów strategią ponadregionalną oraz jest to przedsięwzięcie o rzeczywistym potencjale ponadregionalnym, tj. cechujące się wartością dodaną wynikającą z koncentracji na zadaniach wykraczających poza obszar województwa, istotnych dla rozwoju na szerszym obszarze. Należy w kilku zdaniach uzasadnić czy państwa projekt wpisuje się w te założenia i powołać się na odpowiednie zapisy w dokumentach strategicznych.

 

Odpowiedz 6:

W danym konkursie do spełnienia kryterium wymagany jest wpis do bazy BUR.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

7. Sekcja pytań dotyczących działań z Osi 7

Pytanie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prosi o odpowiedź, czy wolontariuszy pracujących jako opiekunowie osób niepełnosprawnych zaznaczamy we wniosku o dofinansowanie jako personel projektu.

Odpowiedź:

Zgodnie z rozdziałem 3 punkt r Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

„r) personel projektu – osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione w rozumieniu lit. p, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.)”

 

W wyżej wskazanych Wytycznych są również pokazane przesłanki dotyczące nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy - 6.10 Wkład niepieniężny, punkt 7.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8. Sekcja pytań dotyczących działań z Osi 8

Pytanie:

Wnioskodawca w ramach projektu zaplanował organizację zaj. dodatkowych dla przedszkolaków oraz doposażenie OWP, w tym zakup środków trwałych (nie planuje natomiast działań infrastrukturalnych, ani zwiększenia miejsc w placówce) w związku z powyższym proszę o wyjaśnienie jaki okres zachowania trwałości projektu i trwałości rezultatów obowiązuje Wnioskodawcę?

Natomiast trwałości projektu i trwałości rezultatów zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

Odpowiedź:

IZ RPO zapewnia, że w umowach o dofinansowanie projektu zawieranych z beneficjentami będą zawarte postanowienia zobowiązujące do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego finansowana ze środków innych niż europejskie. Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym placówki miejsc wychowania przedszkolnego uwzględnia dokładną liczbę miejsc utworzonych w projekcie. IZ RPO weryfikuje spełnienie powyższego warunku, po upływie okresu wskazanego w umowie o dofinasowanie projektu- ta trwałość dotyczy tylko I typu operacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie:

Proszę o informację na temat konkursu 8.2.1.  Zgodnie z Regulaminem konkursu do wniosku załączyć należy Załącznik nr 11 do regulaminu. Czy należy go wyszczególnić w elektronicznej formie wniosku w Sekcji Załączniki i w jakiej formie (czy skan podpisanego załącznika)?

Odpowiedź:

Do każdej wersji papierowej wniosku  należy dołączyć oryginał oświadczenia. Dodatkowo w systemie LSI maja Państwo możliwość załączenia skanu dokumentu do wersji elektronicznej w sekcji załączniki.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie:

W związku z konkursem Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02 /17 i zapisem na str. 36 regulaminu: „Wsparcie w ramach projektu udzielane jest na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania OWP w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez OWP, organ prowadzący OWP lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji,

Proszę o informację, który organ jest właściwy do zatwierdzenia diagnozy, czy zarząd powiatu (forma uchwały), czy też starosta?

Odpowiedź:

Cytując zgodnie z punktem 18 podrozdziału 2.3 – Słownik pojęć Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z 6 września 2016:

organ prowadzący – minister właściwy, jednostka samorządu terytorialnego, inna osoba prawna lub fizyczna odpowiedzialna za działalność OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie:

Czy istnieje ograniczenie co do ilości składanych wniosków przez jeden podmiot na konkurs DZIAŁANIE 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT?

 

Odpowiedź:

W ramach konkursu z DZIAŁANIA 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT nie ma ograniczeń co do ilości składanych przez beneficjenta wniosków.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie:

Jakie wydatki w projekcie powinny być przedstawione w postaci stawek jednostkowych ?

Czy np. szkolenia dla nauczycieli które zamierzamy zrealizować w projekcie, za które nie płacimy w wymiarze godzinowym tylko za całą usługę powinny być odznaczone w kategorii wydatków jako stawki jednostkowe?

 

Odpowiedź:

W ramach poddziałania 8.1.1 nie mają zastosowania stawki jednostkowe. Stawki jednostkowe stosuje się tylko w działaniu 8.3 dla szkoleń językowych zgodnie z załącznikiem nr 1 Wytycznych w obszarze edukacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie:

Pytanie dot. regulaminu 8.1.1. Jeśli jednym z zadań jest zatrudnienie asystenta dziecka niepełnosprawnego ruchowo i będzie do pełnienia tej funkcji oddelegowana jedna pracownica na cały etat, to co w sytuacji. gdy dziecka nie będzie np z powodu choroby? Czy wtedy trzeba uznać, że nie wykonuje ona zadań na rzecz projektu i trzeba "odjąć" te dni z rozliczanego wynagrodzenia?

I drugi problem, co w sytuacji, gdy ta pracownica pójdzie na zwolnienie chorobowe? Czy płacenie jej zasiłku chorobowego i jednoczesne czasowe przydzielenie tych obowiązków innej pracownicy będzie podwójnym finansowaniem?

 

Odpowiedź:

Osoby zatrudnione w projekcie podlegają tak samo prawodawstwu krajowemu jak inni pracownicy nie związani z projektem. W momencie wystąpienia wskazanych sytuacjach należy postąpić tak samo jak z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim zatrudnionym poza projektem.

Co do drugiej sytuacji pytanie jest dość nieprecyzyjne. Należy uważnie przyjrzeć się podwójnemu finansowaniu. Budżet jest tak skrojony, że nie znajdzie w nich Pani środków na sfinansowanie dwóch osób „przypisanych” do jednego etatu założonego w projekcie.

 

Pytanie:

Pytanie dot. konkursu 8.1.1 Bardzo proszę o doprecyzowanie zapisu kryterium dostępu nr 7, które brzmi:

„Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do grup docelowych wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym również do dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty, które przynależą do jednej z poniższych grup:

- dzieci z niepełnosprawnościami i/lub

- dzieci z rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub

- dzieci z obszarów wiejskich.

Dotyczy wszystkich typów operacji.”

Chciałabym się dowiedzieć, czy w ramach konkursu dzieci obligatoryjnie muszą należeć do jednej z ww. grup?

 

Odpowiedź:

Grupa docelowa zgodnie z SzooP i zapisami regulaminu brzmi:

Projekty realizowane w ramach ogłoszonego konkursu dla  Poddziałania 8.1.1Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

 • dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty;
 • nowo utworzone i istniejące OWP, w tym, specjalne i integracyjne; nauczyciele zatrudnieni w OWP, w tym w specjalnych i integracyjnych.

 

W całej grupie dzieci objętych wsparciem musza pojawić się dzieci z co najmniej jednej z wymienionych grup. Jednocześnie nie oznacza to, że 100% dzieci musi pochodzić  z jednej z podanych grup.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie:

Konkurs nr RPLB.08.03.00-IZ.00-K01/17. Proszę o informację czy w ramach przedmiotowego konkursu uczestnicy powinni mieć zapewnioną możliwość nabycia 21 kompetencji w ramach 5 obszarów DIGCOMP (tj. zgodnie z potrzebą mogą wybrać dowolny obszar/obszary na dowolnym poziomie) czy też szkolenia ICT oferowane w ramach projektu muszą prowadzić do podniesienia przez każdego uczestnika szkolenia 21 kompetencji w ramach 5 obszarów DIGCOMP, bez możliwości wyboru  (oczywiście na dowolnym poziomie zaawansowania).

Odpowiedź:

Należy zapewnić możliwość uzyskania pożądanych kompetencji w ramach 5 obszarów. Nie ma obowiązku uzyskania przez każdego z uczestników projektu wszystkich 21 kompetencji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie:

W nawiązaniu do naboru konkursu z działania 8.3 „Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych „ zwracam się z zapytaniem odnośnie spełnienia kryterium dostępu nr 3 „W ramach projektu co najmniej 90% kosztów bezpośrednich zostanie przeznaczona na wsparcie osób w wieku 50 lat i więcej oraz osób o niskich kwalifikacjach tj. o wykształceniu co najwyżej średnim…”

W związku z tym, jeżeli w projekcie założymy ilość osób 50 lat i więcej na poziomie 30% oraz osób o niskich kwalifikacjach na poziomie 70% to kryterium te zostanie spełnione? Czy tylko jedna z tych grup musi stanowić w projekcie 90%, czy te dwie grupy muszą występować łącznie aby spełnić kryterium dostępu nr 3?

Odpowiedź:

Każdy z uczestników projektu musi spełniać minimum jeden z tych warunków (lub oba jednocześnie).

Nie ma wymagań odnośnie minimalnego udziału procentowego przedstawicieli tych grup.

Skład grupy uczestników projektu będzie wynikiem przeprowadzonej rekrutacji spośród uprawnionych kategorii osób.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie:

Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące konkursu nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17:

 

1. Czy aby spełnić kryterium dostępu nr 4: “Projekt zakłada organizację kursów i/lub szkoleń zarówno w zakresie języków obcych, jak i ICT”, Uzasadnienie: Wnioskodawca zapewnia ofertę zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 7 do Regulaminu, w którym wymienione zostały: język angielski, język niemiecki oraz język francuski. Uczestnik ma zapewnioną możliwość wyboru formy wsparcia ze wszystkich dostępnych w ramach konkursu, należy zapewnić szkolenia językowe z zakresu wszystkich wyżej wymienionych języków? Czy jeżeli diagnoza potrzeb potencjalnych uczestników projektu wykazała jedynie zapotrzebowanie na szkolenia z jednego języka, to możliwa jest organizacja szkoleń z jednego języka spośród wyżej wymienionych oraz ICT i również ww. kryterium dostępu nr 4 będzie spełnione?

 

Odpowiedź:

Co do zasady w ofercie muszą znaleźć się szkolenia z wszystkich 3 języków.

W przypadku przedstawienia rzetelnej diagnozy obrazującej odmienne potrzeby możliwe jest zawężenie tej oferty. Należy jednak mieć na uwadze charakter i zakres rekrutacji uczestników (obejmie 3 punkty rekrutacyjne na terenie całego województwa), więc można zakładać, że brak zainteresowania jednym z języków wydaje się mało prawdopodobny. Ostateczna decyzja w tym zakresie będzie więc musiała leżeć w gestii oceniającego projekt eksperta/ekspertów, którzy zdecydują o wiarygodności wniosków z diagnozy potrzeb.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie:

Jak należy rozumieć zapis dotyczący typu beneficjenta w Regulaminie (a także w SZOOP):

Beneficjent będzie pełnił rolę podmiotu finansującego usługi rozwojowe.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SZOOP, tj. słownikiem terminologicznym usługa rozwojowa to:

usługa, skierowana do właścicieli, kadry zarządzającej lub pracowników przedsiębiorstwa, pozwalająca na rozwój przedsiębiorstwa lub jego pracowników, w tym nabycie, utrzymanie lub podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności lub kompetencji, nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, a także usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, realizację strategii, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej – z wyłączeniem zakupu środków trwałych i niematerialnych oraz niezwiązanych bezpośrednio z usługą rozwojową.

 

Czy zatem można objąć wsparciem osoby inne niż wymienione w ww. definicji, tj. niepracujące?

Mając na uwadze Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020:

czy  szkolenia UP,  które (zg z Regulaminiem) realizować będzie Beneficjent poprzez wykupienie dla uczestnika odpowiedniego szkolenia na rynku lub samodzielną organizację grup szkoleniowych gromadzących większa liczbę uczestników zgłaszających potrzebę szkolenia w dokładnie takim samym zakresie mają być realizowane przez podmioty posiadające wpis do Bazy Usług Rozwojowych?

Odpowiedź:

Zakres grupy docelowej został precyzyjnie określony w pkt. 4 Regulaminu.

Mogą więc to być także osoby bezrobotne w wieku 25-64 lat.

 

Pewne nieścisłości w definicji usług rozwojowych wynikają z szerszego ich zastosowania niż tylko dla działania 8.3.  Pierwotnie bowiem usługi rozwojowe i Baza Usług Rozwojowych miały mieć zastosowanie głownie dla osób zatrudnionych i zagrożonych zwolnieniem w ramach osi priorytetowej 6.  Obecnie zgodnie z interpretacja Ministerstwa usługi rozwojowe mają zastosowanie także w kształceniu ustawicznym w zakresie języków obcych i ICT.

 

9. Sekcja pytań dotyczących działań z Osi 9