Przejdź do komentarzy

 

Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów.

Sposób finansowania programu

Regionalny Program dla województwa lubuskiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa.

Udział poszczególnych źródeł finansowania w programie dla województwa lubuskiego przedstawia się następująco:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 651 814 747,00 EUR 
  • Europejski Fundusz Społeczny: 255 114 946,00 EUR

Minimalne zaangażowanie środków krajowych w realizację programu szacuje się na 160 046 423,00 EUR.

Podział Funduszy Europejskich na poszczególne  dziedziny wymagające wsparcia

Oś priorytetowa

Wsparcie UE (EUR)

Udział łącznego wsparcia UE w całości środków funduszu  

 Fundusz   

I. Gospodarka i innowacje

193 696 195,00

29,7%

EFRR

II. Rozwój cyfrowy

39 202 104,00

6,0%

EFRR

III. Gospodarka niskoemisyjna

108 005 260,00

16,6%

EFRR

IV. Środowisko i kultura

91 471 576,00

14,0%

EFRR

V. Transport

136 055 371,00

20,9%

EFRR

VI. Regionalny rynek pracy

70 935 951,00

27,8%

EFS

VII. Równowaga społeczna

68 226 384,00

26,7%

EFS

VIII. Nowoczesna edukacja

79 854 611,00

31,3%

EFS

IX. Infrastruktura społeczna

83 384 241,00

12,8%

EFRR

X. Pomoc techniczna

36 098 000,00

14,2%

EFS

 

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowalne. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego Działania i Poddziałania. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowalnych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.