Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego ustala obowiązek dwukrotnego przeprowadzenia badania ewaluacyjnego realizacji dokumentu. Minimum raz w okresie realizacji PRI WL, oraz na końcu jego wdrażania należy przeprowadzić ewaluację –zawierającą ocenę postępów i rekomendacje w zakresie ewentualnej aktualizacji PRI.

Poniżej badanie ewaluacyjne przeprowadzone w trakcie wdrażania PRI WL pn. „Ewaluacja Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego w kontekście wsparcia innowacyjności oraz badań i rozwoju w ramach RPO-Lubuskie 2020”. Celem głównym badania była ocena aktualności celów PRI WL oraz trafności wyboru inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Przeprowadzona została również analiza oddziaływania inteligentnych specjalizacji na rozwój gospodarczy regionu.