Skip to Content

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne-wsparcie dla ośrodków terytorialnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Środki na ich realizację pochodzą z Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przełoży się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Sformalizowana współpraca

Samorządy chcące realizować projekty w trybie ZIT zawiązują partnerstwo (np. stowarzyszenie lub związek międzygminny) i przygotowują wspólną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Powinny się w niej znaleźć m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. Te partnerstwa muszą podpisać porozumienie o wdrażaniu ZIT z zarządem województwa.

ZIT w województwie lubuskim

W województwie lubuskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane będą w miastach wojewódzkich i na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie, stanowiących jeden z kluczowych obszarów strategicznej interwencji państwa. W ramach RPO – Lubuskie 2020 zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) realizowane będą na terenie dwóch miast wojewódzkich (Zielona Góra i Gorzów Wlkp.) oraz ich obszarów funkcjonalnych. Ze względu na brak ciągłości przestrzennej pomiędzy obszarami funkcjonalnymi obu lubuskich ośrodków wojewódzkich, zostaną określone dwa obszary funkcjonalne dla obydwu stolic województwa.

Związki ZIT dla Województwa Lubuskiego:

  • Miejski Obszar Funkcjonalny dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego: Gorzów Wielkopolski – rdzeń oraz Gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Santok
  • Miejski Obszar Funkcjonalny dla Miasta Zielona Góra: Zielona Góra – rdzeń oraz Gminy: Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Zabór.

Jakie projekty można realizować?

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania atutów  samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. W Programie Regionalnym województwa lubuskiego realizacja projektów w trybie ZIT przewidziana jest w Osi Priorytetowej:

  • OP 1 Gospodarka i innowacje
  • OP 3 Gospodarka niskoemisyjna
  • OP 4 Środowisko i kultura
  • OP 5 Transport
  • OP 7 Równowaga społeczna
  • OP 8 Nowoczesna edukacja
  • OP 9 Infrastruktura społeczna