Skip to Content

Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020  możesz korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).

Kto bezpośrednio może ubiegać się o dofinansowanie?

Z Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określono, kto dokładnie może z niego skorzystać. 

Ograniczenia mogą dotyczyć formy organizacyjno-prawnej lub kompetencji
i doświadczenia podmiotu, który ubiega się o dotację. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji konkursów o dofinansowanie.  Aktualne ogłoszenia o naborach wniosków znajdziesz na liście naborów.

Grupy podmiotów, które mogą występować o dotacje z Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego to m.in.:

 1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 2. Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną
 3. Służby publiczne inne, niż administracja
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej
 • Instytucje kultury
 • Instytucje rynku pracy, w tym Powiatowe Urzędy Pracy
 • Państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska
 • Państwowe jednostki budżetowe odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami
 • Ochotnicza Straż Pożarna (również jednostki OSP funkcjonujące poza KSRG)
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • Jednostki administracji rządowej
 1. Instytucje ochrony zdrowia
 • Podmioty lecznicze świadczące usługi w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ
 1. Instytucje wspierające biznes
 • Podmiot wdrażający instrument finansowy
 • Instytucje otoczenia biznesu
 1. Instytucje nauki i edukacji
 • Szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące
 • Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • Uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe
 • Jednostki naukowe
 • Jednostki badawczo-rozwojowe
 • Instytucje świadczące usługi w zakresie B+R,
 1. Partnerstwa
 • Partnerstwa/zrzeszenia MŚP
 • Partnerstwa Publiczno-Prywatne
 1. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • Zarządcy linii kolejowych, w tym PKP PLK SA,
 • Zarządcy infrastruktury dworcowej, w tym PKP S.A.
 1. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Powiatowe centra pomocy rodzinie
 • Organizacje pozarządowe
 • Podmioty ekonomii społecznej
 • Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społeczne
 • Właściciele/zarządcy budynków mieszkaniowych
 • Związki zawodowe

 

Kto pośrednio może otrzymać wsparcie?

Z Funduszy Europejskich mogą korzystać również osoby, instytucje lub grupy społeczne, które nie ubiegają się bezpośrednio o dotację, ale mogą brać udział w projektach, na które wsparcie uzyskał inny podmiot, instytucja itp. W ten sposób można wziąć udział np. w szkoleniach, kursach, studiach, starać się o usługę rozwojową dla firmy lub dofinansowanie, czy pożyczkę na założenie działalności gospodarczej.

 

Tego rodzaju projekty kierowane są przede wszystkim do:

- osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,

- osób do 25 roku życia,

- osób w wieku 50+,

- mam wracających na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dzieci,

- osób niepełnosprawnych,

- mieszkańców mniejszych miejscowości,

- właścicieli i pracowników przedsiębiorstw.

 

Należy pamiętać, że ze środków europejskich można też korzystać będąc po prostu użytkownikiem infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich (np. przedszkola, szkoły, teatry itp.).