Skip to Content

Zakończenie oceny środowiskowej projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18

W dniu 31 października 2018 r. zakończono ocenę środowiskową projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych,
94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Konkursu wynosi 34 237 754,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 3 423 775,40 PLN).

Kwota dofinansowania 23 projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny środowiskowej wynosi 93 043 380,55 PLN, natomiast ich całkowita wartość wynosi 118 632 236,92 PLN.

Załącznik:

Lista – wnioski ocenione pozytywnie podczas oceny środowiskowej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.