Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego dla Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 30.04.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura
dla Działania
4.4  Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego

dla Poddziałania

4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT

Wyniki naboru 13.10.2020

13 października 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnego projektu z listy rankingowej w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

W związku z tym, iż w miesiącu październiku br. wolna alokacja w ramach Poddziałania 4.4.1 wyniosła 2 554 041,76 PLN, możliwe zostało dofinansowanie projektu złożonego przez Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Browarnictwa pt. „Stara Słodownia - Skarbnicą Wiedzy, Smaków i Zapachów”.

Tym samym, w ramach Konkursu dofinansowaniem zostało objętych dziewięć projektów z listy rankingowej w łącznej wysokości 42 510 892,41 PLN, z czego środki pochodzące z UE wyniosły 40 581 601,15 PLN oraz z budżetu pastwa 1 929 291,26 PLN.

Lista wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania

 

15 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnego projektu z listy rankingowej w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

W związku z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego projekt złożony przez Fundację Pałac Bojadła pn. „Rewitalizacja Pałacu w Bojadłach wraz z adaptacją na cele kulturalne” został skierowany do ponownej oceny merytorycznej, w której otrzymał kolejne sześć punktów, co pozwoliło na uplasowanie projektu na drugim miejscu listy rankingowej oraz w konsekwencji pozwoliło na objęciem projektu dofinansowaniem.

Tym samym, w ramach Konkursu dofinansowaniem zostało objętych dziewięć projektów z listy rankingowej w łącznej wysokości 42 514 983,79 PLN, z czego środki pochodzące z UE wyniosły 39 719 627,23 PLN oraz z budżetu pastwa 2 795 356,56 PLN.

W tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania

 

W dniu 5 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnego projektu z listy rankingowej w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków przeznaczona na konkurs pozwoliła na objęcie dofinansowaniem siedmiu projektów z listy rankingowej w łącznej wysokości 38 070 375,65 PLN, z czego środki pochodzące z UE wyniosły 35 573 616,86 PLN oraz z budżetu pastwa 2 496 758,79 PLN.

W związku z tym, iż zakończyła się procedura odwoławcza, w ramach której złożonych zostało siedem protestów od wyniku oceny merytorycznej, jednak żaden nie został uwzględniony, kwota przeznaczona na procedurę odwoławczą, pozwala na dofinansowanie kolejnego projektu z listy rankingowej.

W tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania obrazek

----------------------------------------------------------

W dniu 13 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnego projektu z listy rankingowej w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 34 237 754,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 3 423 775,40 PLN).

W związku z tym, iż uruchomiono rezerwę wykonania, powstały dostępne środki unijne w wysokości 6 828 203,20 PLN, co pozwoliło na dofinansowanie kolejnego projektu z listy rankingowej. Tym samym, wartość wnioskowanego dofinansowania dla siedmiu projektów wybranych do dofinansowania wynosi 38 070 375,65 PLN, natomiast ich całkowita wartość wynosi 51 727 103,73 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

 

W dniu 6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 6 projektów w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 34 237 754,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 3 423 775,40 PLN).

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla sześciu projektów wybranych do dofinansowania wynosi 30 708 820,60 PLN, natomiast ich całkowita wartość wynosi 40 586 752,78 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe
do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą
z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

W dniu 31 października 2018 r. zakończono ocenę środowiskową projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych,
94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Konkursu wynosi 34 237 754,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 3 423 775,40 PLN).

Kwota dofinansowania 23 projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny środowiskowej wynosi 93 043 380,55 PLN, natomiast ich całkowita wartość wynosi 118 632 236,92 PLN.

Załącznik:

Lista – wnioski ocenione pozytywnie podczas oceny środowiskowej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

05-10-2018---------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 1 października 2018 r. zakończono ocenę formalno–merytoryczną projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 22 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 200 000,00 PLN).

Kwota dofinansowania 24 projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalno – merytorycznej wynosi 93 051 716,98 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 118 632 236,92 PLN.

Lista projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalno–merytorycznej.

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

02-08-2018---------------------------------------------------------------------------------------------

w dniu 1 sierpnia 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych 26 projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Konkursu dla Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu) wynosi 22 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 200 000,00 PLN).

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 94 851 515,27 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 120 749 646,68 PLN.

 

Tabela projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji warunków formalnychobrazek
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

17-05-2018                                                                                                                            

W dniu 30 kwietnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych,
94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa,
95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu) wynosi 22 000 000,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 2 200 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 8 marca 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 6 kwietnia 2018 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 26 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 96 511 408,45 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 122 702 467,81 PLN.

Lista wniosków

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 6 kwietnia 2018 r. i zakończy się w dniu 30 kwietnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec/lipiec wrzesień 2018 r.  październik listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

 

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujący Wnioskodawcy:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST),
 • Związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST,
 • Samorządowe instytucje kultury,
 • Uczelnie[1] i szkoły wyższe,
 • Organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje,
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę UNESCO.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Wnioskodawców dla Działania 4.4. Partner musi być wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

 

[1] Z wyłączeniem uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez MKiDN.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy:

 • Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4  Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT
 • kategorii interwencji:
 • 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych,
 • 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa,
 • 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

      określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

 • I i II typu projektu, tj.:

 

I typ projektu – Inwestycje w zakresie ochrony i zachowania zasobów kultury (w tym dziedzictwa kulturowego) na potrzeby rozwoju turystyki, polegające na:

 • rewitalizacji, konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji historycznych i zabytkowych obiektów oraz zespołów obiektów wraz z ich otoczeniem,
 • ochronie (w tym zabezpieczeniu na wypadek zagrożeń zewnętrznych, np. przed kradzieżą
  i zniszczeniem) i renowacji dziedzictwa kulturowego,
 • konserwacji zabytków ruchomych,
 • wyposażeniu obiektów w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny) – tylko jako element projektu,
 • rozbudowie, przebudowie obiektów kultury,
 • inwestycji w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych dotyczącej wykorzystania aplikacji, usług TIK i treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki, polegającej m.in. na zakupie oprogramowania i sprzętu – tylko jako element projektu – do 30% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

 

II typ projektu – Inwestycje w zakresie przebudowy instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej, tj. na:

 1. przebudowę, rozbudowę obiektów instytucji kultury, w tym:
 • wyposażenie w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny) - tylko jako element projektu.
 • inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych dotyczące wykorzystania aplikacji, usług TIK i treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki, polegające m.in. na zakupie oprogramowania i sprzętu – tylko jako element projektu – do 30% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.
 1. adaptację tj. modernizację istniejącego obiektu w celu dostosowania do pełnienia funkcji (w tym nowej funkcji) kulturalnej i turystycznej, w tym:
 • wyposażenie w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny) - tylko jako element projektu.
 • inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych dotyczące wykorzystania aplikacji, usług TIK i treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki, polegające m.in. na zakupie oprogramowania i sprzętu – tylko jako element projektu – do 30% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.
 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 76/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia
  10 października 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r.,
  w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9);
 • uchwałą Nr 84/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 2 lutego 2018 r.,  zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9);
 • uchwałą Nr 81/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020
  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.


Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

 • max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu (dla projektów nie generujących dochodu),
 • max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu (dotyczy środków RPO – Lubuskie 2020 w ramach pomocy de minimis),
 • w ramach projektów rewitalizacyjnych kwota dofinansowania może objąć także środki budżetu państwa – nie więcej niż 10% wartości projektu, przy czym dofinansowanie z EFRR oraz budżetu państwa łącznie wynosi 85%,
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Podziałania 4.4.1 Zasoby kultury
i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT
wynosi

34 237 754,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 423 775,40  PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. 

Niezbędne dokumenty

W dniu 6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z miesiąca października na listopad 2018 r.

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18

Wykaz zmian w Regulaminie

 

W dniu 16 października 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa, 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji w ramach ww. konkursu z kwoty 22 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 2 200 000,00 PLN) na kwotę 34 237 754,00 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 3 423 775,40 PLN).

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe
do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą
z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Ogłoszenie

Regulamin - werska archiwalna IV

Wykaz zmian w regulaminie

 

Regulamin konkursu - wersja archiwalna III

Wykaz zmian w Regulaminie

 

Regulamin konkursu - wersja archiwalna II

Wykaz zmian w Regulaminie

 

Ogłoszenie - wersja archiwalna

Regulamin - wersja archiwalna I

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi - FAQ

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 24)

tel. 68 45 65 144

e-mail: b.walewska@rpo.lubuskie.pl  

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

 • ub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro)