Skip to Content

Zakończenie oceny merytorycznej w ramach naboru pozakonkursowego nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18

Szanowni Państwo,

10 grudnia 2018 r. zakończono ocenę merytoryczną (trwającą od dnia 6 grudnia 2018 r do dnia 10 grudnia 2018 r.) wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ IV - Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla inwestycji dotyczących infrastruktury kolejowej (projekty przygotowawcze).

Złożony w ramach Wezwania projekt, przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18 wynosi 7 581 171,10 PLN PLN[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 7 581 171,10 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 10 970 400,53 PLN.

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej  

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.