Wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 5 Transport Działanie 5.2 Transport kolejowy Wezwanie nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18

Zakończony 19.10.2018

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020

OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORT

DZIAŁANIE 5.2 Transport kolejowy

WEZWANIE Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18

Wyniki naboru 11.12.2018

11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi złożonemu w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ IV - Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla inwestycji dotyczących infrastruktury kolejowej (projekty przygotowawcze),

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 26 – Inne koleje.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18 wynosi 7 581 171,10 PLN PLN[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 7 581 171,10 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 10 970 400,53 PLN.

Wniosek wybrany do dofinansowania, w ramach wezwania Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

10 grudnia 2018 r. zakończono ocenę merytoryczną (trwającą od dnia 6 grudnia 2018 r do dnia 10 grudnia 2018 r.) wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ IV - Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla inwestycji dotyczących infrastruktury kolejowej (projekty przygotowawcze).

Złożony w ramach Wezwania projekt, przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18 wynosi 7 581 171,10 PLN PLN[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 7 581 171,10 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 10 970 400,53 PLN.

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

5 grudnia 2018 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach Wezwania nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18 – Oś Priorytetowa 5 „Transport”, Działanie 5.2. „Transport kolejowy”.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 7 581 171,11 PLN [1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 7 581 171,10 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 10 970 400,53 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 3 grudnia 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18 – Oś Priorytetowa 5 „Transport”, Działanie 5.2. „Transport kolejowy”. Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 7 581 171,11 PLN [1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 7 581 171,10 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 10 970 400,53 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie weryfikacji warunków formalnych

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

W dniu 19 października 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ IV - Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla inwestycji dotyczących infrastruktury kolejowej (projekty przygotowawcze).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ IV - Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla inwestycji dotyczących infrastruktury kolejowej (projekty przygotowawcze)) wynosi 7 581 171,11 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 28 września 2018 r. i zakończył się w dniu 19 października 2018 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek
o dofinansowanie
.

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla złożonego projektu wynosi 7 581 171,10 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 11 055 147,54 PLN.

Wniosek złożony w ramach Wezwania Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków
od dnia 28 września 2018 r. do dnia 19 października 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik/listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

Sposób składania wniosków

Formularze wniosków wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku

w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

W przypadku braku dostarczenia przez Wnioskodawcę jednej z wersji wniosku o dofinansowanie (papierowej lub elektronicznej), istnieje możliwość uzupełnienia wniosku, zgodnie z art. 43 art. 1 Ustawy wdrożeniowej. Należy jednak pamiętać, iż jedna z wersji wniosku (papierowa lub elektroniczna) musi być dostarczona w terminie wskazanym w niniejszym wezwaniu.

 • formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020) i papierowej (w 1 egzemplarzu);
 • pozostałe załączniki/oświadczenia (wskazane w punkcie 11 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej) należy umieścić, a następnie przesłać tylko za pośrednictwem systemu LSI2020. Załączane dokumenty należy opisać/nazwać w sposób umożliwiający identyfikację zawartości pliku.
 • załączniki wypełnione i podpisane przez Wnioskodawcę oraz sporządzone przez właściwe urzędy lub instytucje (np.: zaświadczenia, odpisy) należy umieścić w systemie LSI2020 w formie skanu.
 • wniosek[1] w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską oraz osobiście, nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków
  (w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej). Wersję papierową wniosku należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie/paczce opisanej według poniższego wzoru:

Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

(należy wpisać adres podany w wezwaniu)

 

Suma kontrolna z LSI2020

„wpisać sumę kontrolną z LSI2020

 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn:

„…wpisać tytuł projektu….”

Wezwanie nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P03/18”

 

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 5 Transport,

Działania 5.2 Transport kolejowy,

(Typ IV - Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla inwestycji dotyczących infrastruktury kolejowej (projekty przygotowawcze)

 

Kategoria interwencji: 26 – Inne koleje

 

 „NABÓR WNIOSKÓW – NIE OTWIERAĆ”

 

 

[1]Przez wniosek o dofinansowanie należy rozumieć formularz wniosku wraz z załącznikami.


 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach wezwania uprawnione jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wskazane w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Działania 5.2 Transport kolejowy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego wezwania może zostać złożony projekt pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wlkp. – etap I

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą nr Nr 109/KM-RPO-L2020/2018 z dnia  4 września 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 5.2 Transport kolejowy Typ IV - Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla inwestycji dotyczących infrastruktury kolejowej (projekty przygotowawcze) tryb pozakonkursowy RPO-L2020;

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego wezwania. Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Ponadto, w zakresie przedmiotowego naboru tracą ważność postanowienia zawarte w następujących uchwałach.

 • nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) z późn. zm.;
nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) z późn. zm.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi: 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu – w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 581 171,11 PLN[1]
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Niezbędne dokumenty

Wezwanie

Wezwanie

Załączniki

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych:

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 21, 55)

tel. 68 45 65 190

e-mail: m.szumacher@rpo.lubuskie.pl.

 

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:

e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

telefoniczny: 68 45 65 119

osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)

 

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)

telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377

osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro)