Skip to Content

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18

Szanowni Państwo,

30 stycznia 2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, typ I Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył),
9 – Energia odnawialna: wiatrowa,
10 – Energia odnawialna: słoneczna,
11 – Energia odnawialna: z biomasy,
12 – Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska) oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 3.1, typ I wynosi 45 000 000,00 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (4 500 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 25 października 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 26 listopada 2018 r.) wpłynęło – w wersji elektronicznej i papierowej – 168 wniosków o dofinansowanie, których wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 147 150 103,97 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 278 156 578,53 PLN.

Lista projektów


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.