Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii

Zakończony 30.01.2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania
3.1 Odnawialne źródła energii

Typu I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej,
w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej

Konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Wyniki naboru 10.01.2020

2020-11-24 ------------------------------------------

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, na procedurę odwoławczą przewidziano 4 500 000,00 PLN. Wszystkie protesty złożone przez Wnioskodawców zostały rozpatrzone negatywnie lub pozostały bez rozpatrzenia. W związku z tym, dniu 22 września 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję przyznaniu dofinansowania kolejnym trzem projektom z listy projektów wybranych do dofinansowania. Kwota przyznanego dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 uległa zwiększeniu z 57 266 556,23 PLN do 60 848 873,80 PLN. Tym samym zwiększyła się ilość projektów, którym przyznano dofinansowanie z 39 szt. do 42 szt.

W tabeli prezentujemy projekty, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu obrazek

2020-06-04 ------------------------------------------

W dniu 2 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 39 projektówzłożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył), 9 – Energia odnawialna: wiatrowa, 10 – Energia odnawialna: słoneczna, 11 – Energia odnawialna: z biomasy, 12 – Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska), oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru). Wartość dofinansowania projektów wynosi 57 266 556,23 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 120 730 619,43 PLN.

W tabeli prezentujemy projekty, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu

Lista członków KOP

--------------------------------------------------------

W dniu 27 maja 2020 r. zakończono ocenę środowiskową wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył), 9 – Energia odnawialna: wiatrowa, 10 – Energia odnawialna: słoneczna, 11 – Energia odnawialna: z biomasy, 12 – Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska), oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 61 897 985,82 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 4 500 000,00 PLN.

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 94 projekty, które zostały przekazane do oceny merytorycznej. Na etapie oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) 59 projektów spełniło wszystkie kryteria dopuszczające oraz uzyskało co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów, tj. otrzymało co najmniej 31 pkt. na 62 pkt. możliwe do zdobycia. Projekty te zakwalifikowały się do kolejnego etapu oceny, tj. oceny środowiskowej.

Ocenę środowiskową przeszło 59 projektów, tj. spełniło kryterium dopuszczające. Wysokość wnioskowanego dofinansowania wniosków po ocenie środowiskowej wynosi 64 812 276,21 PLN, natomiast całkowita wartość wniosków wynosi 135 890 128,49 PLN.

Wnioski, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny środowiskowej.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe
do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy
z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

06.03.2020 --------------------------------

W dniu 26 lutego 2020 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył), 9 – Energia odnawialna: wiatrowa, 10 – Energia odnawialna: słoneczna, 11 – Energia odnawialna: z biomasy, 12 – Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska), oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 45 000 000,00 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (4 500 000,00 PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 94 projekty, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Na etapie oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) 59 projektów spełniło wszystkie kryteria dopuszczające oraz uzyskało co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów, tj. otrzymało co najmniej 31 pkt. na 62 pkt. możliwe do zdobycia. Projekty te zakwalifikowały się do kolejnego etapu oceny, tj. oceny środowiskowej.

Wartość dofinansowania wniosków, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny wynosi 64 812 276,21 PLN, natomiast całkowita wartość wniosków wynosi 135 890 128,49 PLN.

W tabeli prezentujemy wnioski, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny środowiskowej.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

----------------------------------------------

W dniu 18 lutego 2020 r. zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył), 9 – Energia odnawialna: wiatrowa, 10 – Energia odnawialna: słoneczna, 11 – Energia odnawialna: z biomasy, 12 – Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska), oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 3.1, typ I wynosi 45 000 000,00 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (4 500 000,00 PLN).

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 80 960 321,86 PLN, natomiast całkowita wartość wniosków wynosi 163 871 645,24 PLN.

W tabeli prezentujemy wnioski, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

-------------------------------------------------------------------

10 stycznia 2020 r. zakończono weryfikację warunków formalnych wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył), 9 – Energia odnawialna: wiatrowa, 10 – Energia odnawialna: słoneczna, 11 – Energia odnawialna: z biomasy, 12 – Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska), oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 3.1, typ I wynosi 45 000 000,00 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (4 500 000,00 PLN).

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 80 546 202,40 PLN, natomiast całkowita wartość wniosków wynosi 163 871 645,23 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy wnioski, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji warunków formalnych.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu ponownej (drugiej) weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 do dnia 30 sierpnia 2019 r.

----------------------------------------------------------

!!! Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu ponownej (drugiej) weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 do dnia 19 sierpnia 2019 r.

----------------------------------------------------------

!!! Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 do dnia 6 maja 2019 r.

----------------------------------------------------------

30 stycznia 2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, typ I Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył),
9 – Energia odnawialna: wiatrowa,
10 – Energia odnawialna: słoneczna,
11 – Energia odnawialna: z biomasy,
12 – Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska) oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 3.1, typ I wynosi 45 000 000,00 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (4 500 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 25 października 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 26 listopada 2018 r.) wpłynęło – w wersji elektronicznej i papierowej – 168 wniosków o dofinansowanie, których wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 147 150 103,97 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 278 156 578,53 PLN.

 

Lista projektów

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 26 listopada 2018 r.i zakończy się w dniu 30 stycznia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2020 r.    koniec maja 2020 rczerwiec 2020

Miejsce składania wniosków

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są następujące typy Wnioskodawców:

 • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa);
 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST;
 • Uczelnie/szkoły wyższe[1],
 • Jednostki naukowe[2],
 • Instytuty Badawcze[3],
 • Instytucje kultury[4],
 • Operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD),
 • Właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych,
 • Rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą,
 • Grupy producentów rolnych[5],
 • Jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego),
 • Organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze),
 • Rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb (w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.
  o rybactwie śródlądowym) prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą,
 • Organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia
  i fundacje.
 

[1] w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

[2] w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finasowania nauki.

[3] w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych.

[4] w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

[5] w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Typu I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej,
 • Kategorii interwencji:

5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył),

9 – Energia odnawialna: wiatrowa,

10 – Energia odnawialna: słoneczna,

11 – Energia odnawialna: z biomasy,

12 – Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska) oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru),

określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na budowę nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji
do sieci dystrybucyjnej, tj. na:

 • budowę nowych źródeł wytwórczych wytwarzających energię elektryczną (np. z wykorzystaniem energii wiatrowej, wodnej, słonecznej),
 • przyłączanie jednostek wytwórczych OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Pomoc zostanie przeznaczona na instalacje OZE, których moc wyniesie:

 1. en. wodna (do 5 MWe),
 2. en. wiatru (do 5 MWe),
 3. en. słoneczna (do 2 MWe),
 4. en. biogazu (do 1 MWe),
 5. en. biomasy (do 5 MWe).

Dopuszcza się realizację projektów, obejmujących dwa lub więcej z wymienionych powyżej typów/rodzajów projektó

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego oraz Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 118/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia
  11 października 2018 r., zmieniająca uchwałę nr 93/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych
  i specyficznych dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
 • uchwałą nr 113/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020
  z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto, w zakresie przedmiotowego naboru tracą ważność postanowienia zawarte w następujących uchwałach:

 • nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie
  dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) z późn. zm.;
 • nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) z późn. zm.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną,
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód,
 • 85% kwalifikowalnych kosztów projektu (dotyczy środków RPO – Lubuskie 2020 w ramach pomocy de minimis),
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 61 897 985,82 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 4 500 000,00 PLN

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Niezbędne dokumenty

2020-06-09 ----------------------------------------

W związku z podjętą w dniu 2 czerwca 2020 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego o dofinansowaniu 39 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są niżej wymienione dokumenty.

Formularz wniosku o dofinansowanie zaakceptowany przez IZ RPO.

Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.

Wykaz Partnerów zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy).

Oświadczenie o znajomości Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem.

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Decyzja o nadaniu NIP – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Decyzja o nadaniu REGON – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rachunku bankowego i numeru konta do realizacji zadań związanych z projektem.

Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki (jeśli dotyczy).

Oświadczenie dotyczące numerów ksiąg wieczystych nieruchomości, na której realizowany będzie projekt.

Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (jeśli dotyczy).

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu.

Jeśli w projekcie występują wydatki finansowane w ramach pomocy de minimis – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311,
z późn. zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu (jeśli dotyczy).

Oświadczenie o statusie wnioskodawcy z danymi za rok 2019.

Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

 

Dodatkowo w paczce zamieściliśmy:

Wzór Weksla in blanco wraz z Deklaracją wekslową.

Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).

Nowy wzór umowy o dofinansowanie (z 3 marca 2020 r.), o którym mowa w pismach informujących o wyborze do dofinansowania.

 

Do pobrania formularze ww. dokumentów.

 

2020-05-28-----------------------------------------

W dniu 26 maja 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu wartości środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu do wysokości 61 897 985,82 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 4 500 000,00 PLN oraz o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Termin rozstrzygnięcia naboru w trybie konkursowym uległ wydłużeniu z końca maja 2020 r. do czerwca 2020 r. W związku z tym zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18

2. Tabela zmian do Ogłoszenia o konkursie nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18

3. Regulamin konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18

4. Tabela zmian do Regulaminu konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe
do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy
z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

2020-04-01 ------------------------------------------

W dniu 31 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Termin rozstrzygnięcia naboru w trybie konkursowym uległ wydłużeniu z marca 2020 r. do końca maja 2020 r. W związku z tym zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

Załączniki:

1. Regulamin konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18

2. Tabela zmian do Regulaminu konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18

 

 

2020-03-06 ------------------------------------------

W dniu 25 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Termin rozstrzygnięcia naboru w trybie konkursowym uległ wydłużeniu z sierpnia 2019 r. do marca 2020 r. W związku z tym zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

1. Regulamin konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 obrazek

2. Tabela zmian do Regulaminu konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18

 

---------------------------------------------------------

Ogłoszenie

Regulamin

 

Załączniki:

Uprzejmie informujemy, iż wśród załączników do Regulaminu Konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 omyłkowo została zamieszczona nieaktualna wersja „Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, tj. wersja 1.4 z listopada 2015 r. Poniżej udostępniamy aktualną wersję dokumentu (wersja 2 z kwietnia 2018 r.).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku złożonych już projektów nie ma konieczności korygowania Studium wykonalności.

Przepraszamy za zaistniały błąd i powstałe w związku z tym utrudnienia.

Załączniki do regulaminuobrazek

Załączniki do Regulaminu wersja archiwalna

Załączniki i oświadczenia

Dokumenty strategiczne i branżowe

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Komunikat

System SL2014 umożliwia wprowadzenie danych liczbowych z formularza wniosku o dofinansowanie wyłącznie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W związku z tym, uprzejmie prosimy o podanie w tabeli „C1. Wskaźniki kluczowe” wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Natomiast, z powodu konieczności pozyskania szczegółowych danych w celu przyznania punktów w ramach kryterium merytorycznego specyficznego „Efektywność kosztowa zainstalowanej mocy (zł/MWe)”, prosimy o podanie w „Studium wykonalności” w „Matrycy logicznej” wartości docelowej wskaźnika produktu „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych” (MWe) z dokładnością do czterech lub więcej miejsc po przecinku.

Przypominamy, iż celem przedmiotowego kryterium jest premiowanie projektów, które osiągną najkorzystniejszą efektywność kosztową zainstalowanej mocy, tj. wartość środków UE (PLN) przeznaczona na uzyskanie 1 MW mocy zainstalowanej w ramach projektu (MWe).

W przypadku, gdy w ramach projektu zamontowanych zostanie kilka urządzeń, należy zsumować ich moc.

Efektywność kosztowa zainstalowanej mocy = stosunek całkowitej wartości środków UE projektu (PLN) do zainstalowanej mocy danej instalacji w ramach projektu (MWe), tj. wartość wskaźnika „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych” (MWe).
Punkty zostaną przyznane poprzez zestawienie danych pochodzących ze wszystkich projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej. Projekty zostaną uszeregowane od najniższej do najwyższej wartości efektywności kosztowej zainstalowanej mocy, a następnie podzielone na dwadzieścia równolicznych grup. W przypadku liczby projektów niepodzielnej przez dwadzieścia, powiększa się grupy wyżej punktowane w ramach kryterium. Najwyższą liczbę punktów otrzymują projekty z grupy zawierającej najniższe wartości.

 

Projekty, których odwołania od negatywnego wyniku oceny formalnej zostały uwzględnione w wyniku procedury odwoławczej nie powodują zmiany tury konkursowej.

 

Pytania i odpowiedzi do konkursu RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 obrazek

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 21, 17)

tel. 68 45 65 180, - 145

e-mail: i.chamera@rpo.lubuskie.pl, d.bogaczyk@rpo.lubuskie.pl   

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro)