Skip to Content

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu w trybie pozakonkursowym nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-P01/19

Szanowni Państwo,

prezentujem wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu w trybie pozakonkursowym nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-P01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zobacz wezwanie