Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu w trybie pozakonkursowym nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-P01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Zakończony 16.08.2019

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie

dla projektu w trybie pozakonkursowym
nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-P01/19

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja

Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT

Wyniki naboru 23.08.2019

2019-09-03 ------------------------------
W dniu 3 września 2019 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-P01/19.

Lista projektów wybranych do dofinansowaniaobrazek

---------------------------------------------

Wydział Projektów Pozakonkursowych EFS, informuje, iż w ramach wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPLB.08.02.01 IZ.00-08-P01/19, złożono jeden wniosek, który uzyskał pozytywną ocenę w ramach weryfikacji warunków formalnych i został przekazany do oceny formalno-merytorycznej.

Wartość złożonego projektu to: 2 773 000,00 PLN, z czego planowana wysokość dofinansowania projektu to: 2 357 050,00 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków rozpocznie
się 7 sierpnia 2019 r. i trwać będzie do 16 sierpnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny
dla Poddziałania 8.2.1 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania
do złożenia wniosku.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w sekretariacie:

Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej
(LSI 2020)

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Pomoc stypendialna dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu wybranego w trybie pozakonkursowym zgodne z kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS,  UCHWAŁA NR 134/KM RPO - L2020/2019 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020
z dnia 11 lipca 2019 r.

Kryteria dostępu:

Kryterium nr 1

Beneficjent wnosi do projektu wkład własny stanowiący 5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Kryterium nr 2

Udzielane wsparcie kierowane jest do szczególnie uzdolnionych uczniów i słuchaczy publicznych
i niepublicznych szkół  podstawowych, i ponadpodstawowych, w tym specjalnych placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe) na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. Beneficjent zapewnia, że działania projektowe będą   prowadzone z uwzględnieniem  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości psychofizycznych,   uczniów   lub   słuchaczy   objętych wsparciem. Beneficjent gwarantuje, że kryterium przyznawania stypendiów obejmować będzie
co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów lub słuchaczy z przynajmniej jednego spośród nauczanych przedmiotów szkolnych, rozwijających kompetencje kluczowe. 

Kryterium nr 3

Beneficjent gwarantuje, że realizowane wsparcie będzie uzupełnieniem działań prowadzonych przez szkoły i placówki systemu oświaty

Kryterium nr 4

Wsparcie w ramach projektu udzielane jest na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez Beneficjenta w oparciu o dane przedstawione przez szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie podstawowe i ponadpodstawowe. Wnioski z diagnozy powinny stanowić element wniosku
o dofinansowanie projektu.

Diagnoza stanowi załącznik do Wniosku o dofinansowanie

Kryterium nr 5

Beneficjent zapewnia, że w przypadku uczniów z tą samą średnią ocen / liczbą punktów w pierwszej kolejności stypendium przyznawane będzie uczniom lub słuchaczom, którzy są laureatami olimpiad, konkursów, turniejów itp.

Kryterium nr 6

Wysokość pomocy stypendialnej średniomiesięcznie nie może przekroczyć 1000 zł brutto na jednego ucznia/słuchacza  i przyznawana jest na okres co najmniej 10 miesięcy.

Kryterium nr 7

Beneficjent gwarantuje, że w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń/ słuchacz podlegać będzie opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole.

Kryterium nr 8

Beneficjent zapewnia, że dla każdego ucznia otrzymującego stypendium zostanie sporządzony indywidualny plan rozwoju edukacyjnego.

Kryterium nr 9

Okres trwania projektu nie będzie dłuższy niż od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2023 r.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%,
 • środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95,00%.

Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Wkład własny beneficjenta wynosi 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to beneficjent określa formę wniesienia wkładu własnego, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące lub wytyczne horyzontalne stanowią inaczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach naboru dla 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT na lata 2019 - 2023 zgodnie z Planem Działania zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23.07.2019 r. wynosi: 

2.773.000,00 PLN

w tym krajowy wkład publiczny:

415.950,00 PLN

(EFS - 2.357.050,00 PLN, BP – 277.300,00 PLN;  Wkład własny – 138.650,00 PLN)

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

  Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B2).

 •   Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:

  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

  - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:

  95 73 90 386, - 380, -378, -377.

 •   Osobisty w siedzibie:

  Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

  lub

  Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

  ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).