Skip to Content

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu grantowego wybranego w trybie nadzwyczajnym nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-N01/20

Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 694), art. 35 i 36 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (ustawa wdrożeniowa), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/558 z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątkową elastyczność na potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID-19, Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Organizująca Nabór (ION), wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (zwanym dalej Programem), Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, dla Działania 7.5 Usługi społeczne.

Link do wezwania RPLB.07.05.00-IZ.00-08-N01/20