Konsultacje społeczne ON-LINE projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców województwa lubuskiego oraz przedstawicieli środowisk gospodarczych, społecznych, naukowych, reprezentujących organizacje pozarządowe i społeczne, a także lubuskich samorządów oraz dbając o przejrzystość całego procesu projektowania programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027 (FEWL 21-27) informuje się, o

rozpoczęciu konsultacji projektu programu

pn. Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027

Zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego nr 2021/1060 definiującego proces programowania i realizacji Polityki Spójności UE na lata 2021-2027 samorząd województwa we współpracy z partnerami: władzami regionalnym, lokalnymi i miejskimi oraz innymi instytucjami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi, a także właściwymi podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, takimi jak partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji oraz organizacjami badawczymi i naukowymi współpracuje w celu przygotowania projektu programu regionalnego. W przypadku projektu FEWL 21-27 współpraca ta będzie miała charakter debaty publicznej i konsultacji społecznych zapisów projektu programu regionalnego.  

Debatę publiczną nad projektem FEWL 21-27 przeprowadza się w celu pozyskania uwag i wniosków od jednostek samorządu terytorialnego oraz szeroko rozumianych partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i społecznych oraz mieszkańców województwa lubuskiego do projektu FEWL 21-27 zainteresowanych kształtem programu regionalnego na perspektywę finansową UE na lata 2021-2027.

Projekt programu na obecnym etapie prac nad dokumentem nie zawiera rozstrzygnięć dotyczących:

  • wartości wskaźników mierzących interwencję w poszczególnych celach,
  • projekcji finansowej na poziomie kodów interwencji.
  • szczegółowych uzasadnień dotyczących form finansowania – dotacja, instrument finansowy.
  • szczegółowego wymiaru terytorialnego planowanej interwencji,
  • spełnienia warunków podstawowych - dokumenty potwierdzające ich spełnienie (regionalny plan transportowy, program rozwoju innowacji) są w trakcie przygotowania,
  • planowanego sytemu instytucjonalnego realizacji programu.

W powyższych obszarach prowadzone są dalsze prace i analizy.  

Konsultacje społeczne prowadzone są w oparciu o art. 19a w powiązaniu z art. 6 ust. 4-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Konsultacje społeczne projektu FEWL 21-27 prowadzone będą od 6 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r.

Projekt programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027 (FEWL 21-27)

 

Z niezbędną dokumentacją sprawy można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. B. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze, gdzie jest ona wyłożona do wglądu.

Konsultacje zapisów projektu FEWL 21-27 mają charakter otwarty.

Uwagi, wnioski i opinie należy składać:

  • poprzez wypełnienie formularza w edytowalnej wersji Word oraz przesłanie go drogą elektroniczną na adres mailowy: konsultacjeFEWL21-27@rpo.lubuskie.pl  lub za pośrednictwem platformy ePuap,
  • poprzez wypełnienie formularza w edytowalnej wersji Word oraz przesłanie go drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7 lub Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 65-043 Zielona Góra, ul. B. Chrobrego 1-3-5, z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu FEWL 21-27”.
  • ustnie do protokołu (po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem DIZ) w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. B. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze (nr telefonów: 068-456-51-71, 068-456-51-76, 068-456-52-54).

 

Spotkanie ON-LINE:

- 3 listopada, godz. 11.00-13.00

Link do playera transmisja ON-LINE

Aby zadać pytanie głosowo w trakcie transmisji po wystąpieniu uczestników  należy kliknąć poniższy link i dołączyć do spotkania na platformie ZOOM.

Link do ZOOM


 

 

 

Prezentacja Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027 - Projekt programu Październik 2021

On-line

03.11.2021 - 03.11.2021