Wezwanie Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/21 do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowsym REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 9 Infrastruktura społeczna DZIAŁANIE 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych PODDZIAŁANIE 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 26.02.2021

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 wzywa do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym: Wezwanie Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/21 w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 9 Infrastruktura społeczna Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych PODDZIAŁANIE 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wyniki naboru 04.03.2021

8 marca 2021 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu pn. „Wdrożenie robotycznych systemów wsparcia zabiegów chirurgicznych na Głównym Bloku Operacyjnym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – Etap I”, a w dniu 9 marca 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla projektu wynosi 8 499 999,98 PLN. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Projekt, który otrzymał dofinansowanie

 

2021-03-04 ----------------------

W dniu 2 marca 2021 r. zakończono weryfikację warunków formalnych oraz ocenę formalną projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,  Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 8 500 000,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (8 500 000,00  PLN).

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania wynosi 8 499 999,98 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 9 999 999,99 PLN.

 

W tabeli prezentujemy projekt, który przeszedł pozytywnie weryfikację warunków formalnych oraz ocenę formalną.  

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

-------------------------------------

24 lutego 2021 r. zakończył się nabór wniosku w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosku, nabór projektu zaplanowano do dnia 26 lutego 2021 r., jednak z uwagi na kompletność dokumentacji aplikacyjnej, Wnioskodawca złożył wskazany w Wezwaniu projekt przed upływem wyznaczonego terminu zakończenia naboru, tj. 24 lutego br.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 8 500 000,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (8 500 000,00  PLN).

Wniosek złożony w ramach Wezwania nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/21

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 8 lutego 2021 r. i zakończy się w dniu 26 lutego 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: marzec/kwiecień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Formularze wniosków wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.
✓ poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
✓ wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,
w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(główny hol budynku – parter)
lub w:
Wydziale Zamiejscowym
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Składanie wniosku o dofinansowanie6 w ramach przedmiotowego wezwania odbywa się w terminie określonym na pierwszej stronie niniejszego Wezwania.
Termin ten, w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu. W przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu terminu składania wniosku, informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub do Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawniony jest Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. wskazany w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego wezwania może zostać złożony projekt pn.: „Wdrożenie robotycznych systemów wsparcia zabiegów chirurgicznych na Głównym Bloku Operacyjnym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – Etap I”


Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Działania 9.1.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:
✓ Uchwałą nr 171/KM RPO-L2020/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT Typ I Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, geriatryczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE w projekcie wynosi: 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych w projekcie stanowi 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach niniejszego wezwania wynosi
8 500 000,00 PLN.
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty

Wezwanie

Załączniki

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektu, kwalifikowalności wydatków): pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:
✓ Departament Programów Regionalnych:
Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
ul.Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54)
tel. 68 45 65 118

e-mail: j.szczepaniak@lrpo.lubuskie.pl.
✓ Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
• e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
• telefoniczny: 68 45 65 119


Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
• e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
• telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377