Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych oraz oceny formalnej projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/21

Szanowni Państwo,
w dniu 2 marca 2021 r. zakończono weryfikację warunków formalnych oraz ocenę formalną projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/21 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,  Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 8 500 000,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (8 500 000,00  PLN).

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania wynosi 8 499 999,98 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 9 999 999,99 PLN.

 

W tabeli prezentujemy projekt, który przeszedł pozytywnie weryfikację warunków formalnych oraz ocenę formalną.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.