Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku dla projektu pozakonkursowego nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom

Zakończony 30.09.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

WZYWA
DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Wezwanie nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16

 


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura
dla Działania
4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom

Typ II Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Wyniki naboru 07.09.2016

Szanowni Państwo!

W dniu 25 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 10 460 123,51 PLN dla 2 projektów złożonych
w ramach wezwania Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16 – Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom  naturalnym i ich skutkom, Typ II – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

                                                                                                                                                                         

W dniu 15 października 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 8 września do dnia 15 października 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16 – Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.1. Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ II Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:  – 87 – Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi
z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem
w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura
do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom  naturalnym i ich skutkom, Typ II – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego wynosi 12 193 830,00 PLN.

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 2 wnioski, który zostały przekazane do oceny merytorycznej. Wnioski uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej, czyli 17,4 pkt./29 pkt.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków po ocenie merytorycznej w ramach wezwania Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16.

                                                                                                                                                                       

w dniu 7 września 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16, Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura, Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom  naturalnym i ich skutkom, Typ II – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 87 – Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu o raz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom  naturalnym i ich skutkom, Typ II – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego wynosi 12 193 830,00 PLN.

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 22 czerwca 2016 r. wezwanie do złożenia wniosków (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 18 sierpnia 2016 r. - zgodnie z wezwaniem do złożenia wniosków termin na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i zakończył się w dniu 1 sierpnia 2016 r., natomiast dla projektu pn. Kiełcz - budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000-424+500 rozpoczął się w dniu 1 sierpnia 2016 r. i zakończył się w dniu 30 września 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej
i papierowej - 2 wnioski o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 460 123,51 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 10 815 781,34 PLN.

Wszystkie złożone w ramach wezwania wnioski o dofinansowanie pozytywnie przeszły ocenę formalną. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 10 460 123,51 PLN, natomiast ich łączna całkowita wartość to 10 815 781,34 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej.

W dniu 7 września 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował zmiany w Regulaminie naboru nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom (typ II Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego). Zmiany w Regulaminie wynikają z wprowadzenia na etapie oceny merytorycznej możliwości modyfikacji wniosków o dofinansowanie zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 marca 2015.

Informujemy, iż w dniu 18 sierpnia br. w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ II Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, do siedziby IZ RPO-L20202 wpłynął drugi wniosek pn. Kiełcz – budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000-424+500, którego Wnioskodawcą jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

Wartość całkowita projektu wynosi 6 571 572,19 PLN, wydatki kwalifikowalne stanowią 6 571 572,19 PLN natomiast poziom dofinansowania wynosi 99% tj. 6 505 856,46 PLN.

Jednocześnie przypominamy, iż w dniu 29 lipca br. w odpowiedzi na ww. wezwanie, do siedziby IZ RPO wpłynął wniosek pn. Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz, którego Wnioskodawcą również jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

Wartość całkowita projektu wynosi 4 244 209,15 PLN, wydatki kwalifikowane stanowią 3 994 209,15 PLN natomiast poziom dofinansowania wynosi 99% tj. 3 954 267,05 PLN.

                                                                                                                              

Informujemy, iż w dniu 29 lipca br. w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ II Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, do siedziby IZ RPO wpłynął wniosek pn  Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz, którego Wnioskodawcą jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

Wartość całkowita projektu wynosi 4 244 209,15 PLN, wydatki kwalifikowane stanowią 3 994 209,15 PLN natomiast poziom dofinansowania wynosi 99% tj. 3 954 267,05 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Termin na złożenie wniosków o dofinansowanie projektów:

1. pn. Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2016 r. i zakończy się w dniu 01 sierpnia 2016 r.,

2. pn. Kiełcz - budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000-424+500 rozpocznie się w dniu 01 sierpnia 2016 r. i zakończy się w dniu 30 września 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia dla naboru w trybie pozakonkursowym dla projektu:


1. pn. Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz –
grudzień 2016 r.,
2. pn. Kiełcz - budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000-424+500 – styczeń 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Wezwaniu do złożenia wniosków oraz Regulaminie ww. naboru.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

  • listem poleconym,
  • przesyłką kurierską,
  • osobiście.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionym do aplikowania w naborze w trybie pozakonkursowym jest Wnioskodawca wskazany w załączniku nr 7 do niniejszego Regulaminu naboru opracowanym na podstawie Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego (załącznik nr 5 do SzOOP RPO – L2020) w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ II: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
tj. Województwo Lubuskie/Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.
W ramach niniejszych naborów mogą zostać złożone projekty, dla których przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (wskazany w załączniku nr 5 do SzOOP RPO – L2020) mieści się w terminie składania wniosków określonym w Wezwaniu do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym oraz w niniejszym Regulaminie naboru, a także zostały ujęte w załączniku nr 7 do niniejszego Regulaminu tj. projekty:
1. pn. Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz,
2. pn. Kiełcz - budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000-424+500.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dotyczy II typu projektów – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
W ramach typu II będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:
- rozwój infrastruktury, w tym między innymi budowę lub remont urządzeń służących
retencjonowaniu wód oraz modernizację urządzeń przeciwpowodziowych i innych urządzeń
w celu ochrony przed powodzią, pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności z wymogami
prawa UE, w tym zgodnie z wymogami ramowej Dyrektywy Wodnej, dyrektywy w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego.
Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na poprawie bezpieczeństwa powodziowego
realizowane poprzez budowę lub modernizację infrastruktury zabezpieczającej przed powodzią
i urządzeń wodnych (np. jazów, zastawek, zbiorników i stopni wodnych) oraz rozwój infrastruktury małej retencji1 (na poziomie regionalnym dotyczy projektów realizowanych na obszarze jednego województwa) i projekty mające na celu zwiększenie naturalnej retencji (np. renaturyzacja przekształconych cieków wodnych, obszarów zalewowych oraz obszarów wodno-błotnych), zapobieganie suszom w szczególności w dorzeczach rzek.
Priorytetowe znaczenie będą miały kompleksowe zadania inwestycyjne wpisujące się w koncepcję zlewniowego podejścia do zarządzania ryzykiem powodziowym oraz modernizacja urządzeń przeciwpowodziowych i innych urządzeń w celu ochrony przed powodzią. Współfinansowane będą tylko projekty niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, w tym te, które znajdują się na listach nr 1 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne
(środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny
Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 32/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą NR 33/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), które stanowią załącznik do Regulaminu naboru. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu (dla projektów nie generujących dochodu) wynosi 99%

Maksymalna wartość dofinansowania

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania do złożenia wniosków nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16 dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom i ich skutkom, typ II Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 12 193 830,00 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu (dla projektów nie generujących dochodu) wynosi 99% i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach wezwania do złożenia wniosków nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-P01/16 dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom i ich skutkom, typ II Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 12 193 830,00 PLN.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie naboru w trybie pozakonkursowym, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu naboru w trybie pozakonkursowym, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania w trybie pozakonkursowym można uzyskać poprzez kontakt
z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

  • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych: 68 45 65 143, -161, -180,

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Programów Regionalnych

Wydziału Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 17, 21)