Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 OŚ PRIORYTETOWA 5 Transport DZIAŁANIE 5.1 Transport drogowy PODDZIAŁANIE 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 10.02.2022

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020

 

OŚ PRIORYTETOWA 5 Transport

DZIAŁANIE 5.1 Transport drogowy

PODDZIAŁANIE 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

WEZWANIE Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/22

(Wezwanie nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej oraz pomocy de minimis)

Wyniki naboru 08.03.2022

8 marca 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica” złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu wynosi 31 245 690,63 PLN (środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 27 908 165,13 PLN oraz z budżetu państwa: 3 337 525,50 PLN).

Projekt, który został wybrany do dofinansowania

 

7 marca 2022 r. zakończono ocenę środowiskową wniosku o dofinansowanie projektu   pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica” złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB. 05.01.01-IZ.00-08-P01/22 – Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT. Ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej

 

1 marca 2022 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Złożony projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica” uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej), tj. otrzymał 85 pkt./110 pkt.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 31 245 690,63 PLN (środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 27 908 165,13 PLN oraz z budżetu państwa – 3 337 525,50 PLN).

 

Projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej

 

21 lutego 2022 r. zakończono ocenę formalną wniosku złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie pozytywnie ocenionego projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica” w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi  31 245 690,63 PLN  . Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (27 908 165,13 PLN) oraz z budżetu państwa (3 337 525,50 PLN).

Projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalne

 

18 lutego 2022 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie pozytywnie ocenionego projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica” w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 31 245 690,63 PLN [1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (27 908 165,13 PLN) oraz
z budżetu państwa (3 337 525,50 PLN).

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych.

 

[1]  Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

---------------------------------------------------------------------------

W dniu 10 lutego 2022 r. zakończył się nabór wniosku w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

            Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica” wynosi 31 245 690,63 PLN[1]. Środki pochodzą
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (27 908 165,13 PLN) i z budżetu państwa (3 337 525,50 PLN).

 

Poniżej wniosek złożony w ramach Wezwania nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/22

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku od dnia 3 lutego 2022 r. do dnia 10 lutego 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: marzec/kwiecień 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Sekretariacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 33 – parter)

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską, osobiście.

Sposób składania wniosków

Za pośrednictwem systemu LSI2020, formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, należy złożyć nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosku.

 

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej.
W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przesłanego za pośrednictwem e-puapu wraz

z  pismem  przewodnim  jest  data  wysłania  przez  Wnioskodawcę  dokumentów  do  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 

UWAGA!

Skorygowany formularz wniosku o dofinansowanie (dot. wersji składanej w formie papierowej) należy złożyć albo w głównej siedzibie UMWL w Zielonej Górze (ul. Podgórna 7), albo w Sekretariacie

Departamentu Programów Regionalnych (ul. Chrobrego 1-3-5, pokój nr 33) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do poprawy.

 

Forma składania wniosku o dofinansowanie projektu

 • formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć:
 • za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl), oraz
 • w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Wezwaniu bądź za pośrednictwem e-puapu w terminie/formie określonym w Wezwaniu. Należy dostarczyć również pismo przewodnie do formularza wniosku o dofinansowanie.
 • załączniki/oświadczenia (wskazane w punkcie 11 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej) należy umieścić, a następnie przesłać tylko za pośrednictwem systemu LSI2020. Załączane dokumenty należy opisać/nazwać w sposób umożliwiający identyfikację zawartości pliku;

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawnione jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, wskazane w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego wezwania może zostać złożony projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica”.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku

nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 192/KM RPO-L2020/2021 z dnia 13 października 2021 r., zmieniającą uchwałę nr 98/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 5.1 Transport drogowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;

 

 • uchwałą Nr 113/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu wynosi: 93,62%, z czego 83,62% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a 10% z budżetu państwa.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych w projekcie stanowi 6,38% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Montaż finansowy dla projektu w ramach niniejszego Wezwania:

 • 27 908 165,13 PLN środki pochodzące z EFRR, 3 337 525,50 PLN – środki pochodzące z budżetu państwa.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie Wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektu, kwalifikowalności wydatków): pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych:

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 21)

tel. 68 45 65 161,

e-mail:a.ogorzalek@rpo.lubuskie.pl.

 

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119, -521, -251
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377