Przejdź do komentarzy

Zakończenie naboru wniosku w ramach Wezwania nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/22

W dniu 10 lutego 2022 r. zakończył się nabór wniosku w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT,

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne).

            Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica” wynosi 31 245 690,63 PLN[1]. Środki pochodzą
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (27 908 165,13 PLN) i z budżetu państwa (3 337 525,50 PLN).

 

Poniżej wniosek złożony w ramach Wezwania nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P01/22

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.