Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.11.02.00-IZ.00-08-P01/22 w ramach RPO – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera Lubuskie DZIAŁANIE 11.2 Infrastruktura zdrowotna – REACT - EU

Zakończony 07.10.2022

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.11.02.00-IZ.00-08-P01/22 w ramach RPO – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera Lubuskie DZIAŁANIE 11.2 Infrastruktura zdrowotna – REACT - EU

 

Wyniki naboru 08.12.2022

8 grudnia 2022 r. zakończono ocenę środowiskową, a w dniu 13 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr nr RPLB.11.02.00-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera lubuskie,  Działania 11.2 Infrastruktura zdrowotna – REACT-EU, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 10 303 750,00 PLN. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt, który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny oraz został wybrany do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.11.02.00-IZ.00-08-P01/22

 

 

2022-11-28 -----------------------

W dniu 23 listopada 2022 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.11.02.00-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera lubuskie,  Działania 11.2 Infrastruktura zdrowotna – REACT-EU, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania dla Działania 11.2 Infrastruktura zdrowotna – REACT-EU wynosi 10 303 750,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (10 303 750,00  PLN).

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 10 303 750,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 39 172 688,91 PLN.

 

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej.  

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

2022-11-21 -----------------------

W dniu 14 listopada 2022 r. zakończono weryfikację warunków formalnych, a w dniu 16 listopada 2022 r. ocenę formalną projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.11.02.00-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera lubuskie,  Działania 11.2 Infrastruktura zdrowotna – REACT-EU, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania dla Działania 11.2 Infrastruktura zdrowotna – REACT-EU wynosi 10 303 750,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (10 303 750,00  PLN).

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania wynosi 10 303 750,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 39 172 688,91 PLN.

 

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekt, który przeszedł pozytywnie weryfikację warunków formalnych oraz ocenę formalną.  

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

--------------------------------------

5 października 2022 r. zakończył się nabór wniosku w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.11.02.00-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 11 REACT – EU wspiera Lubuskie, Działania 11.2 Infrastruktura zdrowotna REACT – EU, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosku, nabór projektu zaplanowano do dnia 7 października 2022r., jednak z uwagi na kompletność dokumentacji aplikacyjnej, Wnioskodawca złożył wskazany w Wezwaniu projekt przed upływem wyznaczonego terminu zakończenia naboru, tj. 5 października br.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania dla Działania  11.2 Infrastruktura zdrowotna REACT – EU wynosi 10 303 750,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (10 303 750,00 PLN).

Poniżej wniosek złożony w ramach Wezwania nr RPLB.11.02.00-IZ.00-08-P01/22

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od dnia 23 września 2022 r. do dnia 7 października 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: listopad/grudzień 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 33 – parter)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.
- poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
- wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawnione jest Lubuskie Centrum Ortopedii sp. z o.o. im Lecha Wierusza w Świebodzinie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach wezwania możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na inwestycje związane z ograniczaniem długofalowych skutków epidemii choroby COVID-19, polegające na:
- zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego (wyposażenie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny),
- rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia,
- pracach remontowo-budowlanych,
- zakupie wyposażenia niezbędnego do osiągniecia celu głównego i prawidłowej realizacji zadania – tylko jako element projektu,
- inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (e-usług) polegające na zakupie oprogramowania i sprzętu komputerowego – tylko jako element ww. typu projektu polegającego na zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektu do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:
- uchwałą nr 208/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 11.2 Infrastruktura zdrowotna - REACT – EU Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 TRYB POZAKONKURSOWY dla projektu pozakonkursowego pn. Rozbudowa LCO o Pawilon Rehabilitacyjny;
- uchwałą nr 201/KM RPO-L2020/2022 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj. 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Wezwania oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu wynosi: 85%.
Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych w projekcie stanowi 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach niniejszego wezwania wynosi 10 303 750,00 PLN. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest zgodna z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym z wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego (będącym załącznikiem nr 5 do ww. dokumentu).

------------------

Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje