Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych oraz oceny formalnej projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.11.02.00-IZ.00-08-P01/22

Szanowni Państwo,
w dniu 14 listopada 2022 r. zakończono weryfikację warunków formalnych, a w dniu 16 listopada 2022 r. ocenę formalną projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.11.02.00-IZ.00-08-P01/22 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 11 REACT-EU wspiera lubuskie,  Działania 11.2 Infrastruktura zdrowotna – REACT-EU, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania dla Działania 11.2 Infrastruktura zdrowotna – REACT-EU wynosi 10 303 750,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (10 303 750,00  PLN).

Wnioskowana przez Beneficjenta kwota dofinansowania wynosi 10 303 750,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 39 172 688,91 PLN.

 

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekt, który przeszedł pozytywnie weryfikację warunków formalnych oraz ocenę formalną.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.