Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja. Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 01.03.2022

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Organizująca Nabór (ION), wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (zwanego dalej Programem), Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wezwanie nr RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/22

 

 

Wyniki naboru 12.04.2022

12 kwietnia 2022 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu wybranego w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach naboru nr RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/22.

Wnioskodawcą projektu jest Województwo Lubuskie/Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 2 504 029,06 PLN, w tym:
a) środki EFS 85% - 2 128 424,70 PLN,
b) budżet państwa 5% - 125 201,45 PLN,
c) wkład własny 10% - 250 402,91 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

15 lutego - 1 marca 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny dla Poddziałania 8.4.1 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania do złożenia wniosku.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra (pokój nr 59)

lub w sekretariacie:

Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej (LSI 2020) do dnia 01.03.2022 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania
w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym  do złożenia wniosku
w ramach ww. naboru jest Województwo Lubuskie/Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt w trybie pozakonkursowym obejmuje jeden typ wsparcia tj. Typ V. Pomoc stypendialna dla szczególnie uzdolnionych uczniów/słuchaczy, przewidziany do realizacji zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu wybranego w trybie pozakonkursowym zgodne
z aktualnie obowiązującymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-LUBUSKIE 2020 finansowanych
z EFS, UCHWAŁA NR 202/KM RPO-L2020/2022 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 z dnia 07 lutego 2022 r.

http://rpo.lubuskie.pl/komitet-monitorujacy (zakładka uchwały Komitetu Monitorującego)

Kryteria dostępu:

Kryterium nr 1

Projekt spełnia wymagania finansowe w zakresie wysokości dofinansowania wskazane w Wezwaniu do złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu.

Kryterium nr 2

Wsparcie w ramach projektu udzielane jest na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez Beneficjenta w oparciu o dane przedstawione przez szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe. Wnioski z diagnozy powinny stanowić element Wniosku o dofinansowanie projektu.

Kryterium nr 3

Udzielane wsparcie kierowane jest do szczególnie uzdolnionych uczniów i słuchaczy publicznych i niepublicznych szkół zawodowych, na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. Beneficjent gwarantuje,
że kryterium przyznawania stypendiów obejmować będzie co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawodowych bądź przedmiotów ogólnych nauczanych w szkole zawodowej.

Kryterium nr 4

Beneficjent zapewnia, że w przypadku uczniów/słuchaczy z tą samą liczbą punktów w pierwszej kolejności stypendium przyznawane będzie uczniom lub słuchaczom, którzy posiadają osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach itp.

Kryterium nr 5

Wysokość pomocy stypendialnej średniomiesięcznie nie może przekroczyć 1000 zł brutto na jednego ucznia/słuchacza i przyznawana jest na okres co najmniej
10 miesięcy.

Kryterium nr 6

Beneficjent gwarantuje, że w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń/ słuchacz podlegać będzie opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%,
 • środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 90,00%.
 • Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Wkład własny beneficjenta wynosi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to beneficjent określa formę wniesienia wkładu własnego, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące lub wytyczne horyzontalne stanowią inaczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru dla 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT, zgodnie z Planem Działania na lata 2022 - 2023 zaakceptowanym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 15.02.2022 r. wynosi: 

2 504 029,06 PLN*

w tym:

UE 85% – 2 128 424,70 PLN

 BP 5% – 125 201,45 PLN

Wkład własny 10% – 250 402,91 PLN

*Ponieważ projekt będzie kontraktowany jako ostatni w ramach Poddziałania 8.4.1 jego wartość dofinansowania i wartość całego projektu uzależniona jest od kursu euro i dostępności środków. Oznacza to, że ww. kwoty mogą ulec zmianie na etapach wezwania do złożenia wniosku oraz kontraktacji.

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

  Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314, 326

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

 •   Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:

  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

  - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:

  95 73 90 386, - 380, -378, -377.

 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”), lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 kontakty osobiste należy ograniczyć do minimum korzystając z pozostałych środków komunikacji.