Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P01/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja. Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 30.09.2020

Zarząd Województwa Lubuskiego  z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Organizująca Nabór (ION), wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (zwanym dalej Programem), Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, dla Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, dla Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór Wniosków o dofinansowanie projektu, zgodnie z Planem Działań rozpocznie
się 21 września 2020 r. i trwać będzie do 30 września 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik/listopad 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny
dla Poddziałania 8.4.1 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania
do złożenia wniosku.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w sekretariacie:

Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej
(LSI 2020) do dnia 30 września 2020 roku.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Podstawową formą komunikacji pomiędzy Wnioskodawcą a Instytucją Organizującą Nabór jest forma pisemna.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku w ramach ww. naboru są Województwo Lubuskie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” z siedzibą w Zielonej Górze oraz Województwo Lubuskie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół
i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez:

a. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, a także stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;

b. uzyskiwanie lub uzupełnianie wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących ponadgimnazjalne kształcenie zawodowe, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności
do zatrudnienia;

c. tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;

d. rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

II. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego (CKZ), centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZ i CKZiU poprzez:

a. przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
do utworzenia CKZ, CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży/zawodu;

b. wsparcie realizacji zadań przez CKZ, CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZ, CKZiU dla określonych branż/zawodów.

III. Rozwój doradztwa zawodowego, poprzez:

a. uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz poodnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego;

b. tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery;

c. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego.

Kategoria interwencji: 118 – Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy
z pracodawcami.

Kryteria wyboru projektów

 1. Kryteria wyboru projektu wybranego w trybie pozakonkursowym zgodne z aktualnie obowiązującymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań
  i poddziałań RPO-LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS, UCHWAŁA NR 163/KM
  RPO-L2020/2020 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.

http://rpo.lubuskie.pl/komitet-monitorujacy

 

Kryterium nr 1

Projekt spełnia wymagania finansowe w zakresie wysokości dofinansowania wskazane w Wezwaniu
do złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu.

Kryterium nr 2

Wsparcie skierowane jest do publicznych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, a także nauczycieli, uczniów i słuchaczy tych szkół oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, osób korzystających z pozaszkolnych form kształcenia zawodowego,
a także instytucji z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół.   

Kryterium nr 3

Posiadanie diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów/ słuchaczy szkół zawodowych, dostosowującej ścieżkę kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Wnioski z diagnozy muszą stanowić element Wniosku o dofinansowanie.

Kryterium nr 4

Posiadanie diagnozy indywidualnych potrzeb w zakresie kompetencji nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w celu rozwoju/doskonalenia ścieżki zawodowej; przy czym diagnoza ta powinna wynikać z planu rozwojowego szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe, zapotrzebowania ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli kształcenia zawodowego określonych kwalifikacji lub kompetencji oraz zapotrzebowania rynku pracy. Wnioski
z diagnozy muszą stanowić element Wniosku o dofinansowanie.

Kryterium nr 5

Posiadanie diagnozy indywidualnego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych. Diagnoza powinna uwzględnić rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno - gospodarczego szkół, uzasadnienie przeznaczenia środków na zakup wyposażenia jak również odniesienie
do posiadanego przez szkołę wyposażenia.

Kryterium nr 6

Projekt realizowany jest w partnerstwie z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcy, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni oraz inni interesariusze zidentyfikowani
w diagnozie).

Kryterium nr 7

Beneficjent gwarantuje wysoką jakość staży uczniowskich poprzez monitorowanie, ewaluację
i kontrolowanie jakości staży, jak również kontrolę potencjału przedsiębiorcy i spełnienie warunków jakościowych stanowisk, na które przyjmowani będą uczniowie/ słuchacze.

Kryterium nr 8

Beneficjent gwarantuje, że w pierwszej kolejności w wyborze pracodawców/ przedsiębiorców przyjmujących na staż uczniowski uczniów/ słuchaczy, wybierze podmioty, które zdeklarują się
do wniesienia 5% wkładu w organizację i przeprowadzenie stażu.

Kryterium nr 9

Beneficjent zapewni preferencje dla kierowania na staże uczniowskie w pierwszej kolejności uczniów/ słuchaczy, którzy nie realizują kształcenia praktycznego u pracodawców.

Kryterium nr 10

Działania w projekcie stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed złożeniem Wniosku
o dofinansowanie projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe.

Kryterium nr 11

Beneficjent gwarantuje, że CKZ, CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZ, CKZiU będą wspierane w pierwszej kolejności w branżach/zawodach kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki regionalnej, w branżach/zawodach, w których na szeroką skalę występują problemy
z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, w branżach/ zawodach szybkiego wzrostu lub w tzw. Inteligentnych specjalizacjach.

Kryterium nr 12

Inwestycje infrastrukturalne będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.3 albo ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach cross-financingu.

Kryterium nr 13

Beneficjent zapewnia, że okres trwania projektu nie będzie dłuższy niż do 30.06.2023.

Kryterium nr 14

Beneficjent zapewni preferencję dla realizacji w pierwszej kolejności studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach zawodów nowowprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, zawodów wprowadzonych w efekcie kształcenia zawodowego lub nowoutworzonych kierunków kształcenia lub zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli.

Kryterium nr 15

Beneficjent gwarantuje promowanie w pierwszej kolejności działań na rzecz kształcenia w miejscu pracy bądź realizacji programów stażowych, umożliwiających nabywanie nowych kompetencji zawodowych
w rzeczywistym środowisku. Działania związane z wyposażeniem przyszkolnych pracowni zawodowych/warsztatów stażowych jest dopuszczalne w przypadku gdy nie będzie możliwe zorganizowanie kształcenia w miejscu pracy lub programów stażowych.

Kryterium nr 16

Przygotowany dokument Diagnoza stanu szkolnictwa zawodowego zostanie poddany ocenie i będzie stanowił załącznik do Wniosku o dofinansowanie.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%,
 • środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 90,00%.

Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Wkład własny beneficjenta wynosi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to beneficjent

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Kwota ogółem

Krajowy wkład publiczny

EFS

BP

Wkład własny

Województwo Lubuskie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” z siedzibą w Zielonej Górze

3.632.000,00 PLN

 

544.800,00 PLN

 

3.087.200,00 PLN

181.600,00 PLN

363.200,00 PLN

Województwo Lubuskie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

1.150.000,00 PLN

 

172.500,00 PLN

 

977.500,00 PLN

57.500,00 PLN

115.000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

- Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314

 •   Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:

  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

  - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:

  95 73 90 386, - 380, -378, -377.