Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-P01/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 30.05.2022

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Organizująca Nabór (ION), wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (zwanym dalej Programem), Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, dla Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, dla Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT

Wyniki naboru 05.07.2022

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż dnia 05 lipca 2022 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu wybranego w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach naboru nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-P01/22.

Wnioskodawcą projektu jest Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 2 941 176,00 PLN, w tym:
a) EFS 85% - 2 499 999,60 PLN,
b) Wkład Własny 15%- 441 176,40 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór Wniosków o dofinansowanie projektu, zgodnie z Planem Działań rozpocznie się 17.05.2022 r. i trwać będzie do 30.05.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: lipiec 2022 r.

Miejsce składania wniosków

System aplikacyjny dla Poddziałania 8.2.1 RPO Lubuskie 2020, który będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania do złożenia wniosku.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

-  poniedziałek: od 8:00 do 16:00

-  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:Kancelarii Ogólnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
(pokój nr 59)

lub w sekretariacie:
Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6,
66-400 Gorzów Wlkp.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
-  listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
-  przesyłką kurierską,
-  osobiście,
-  przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.Podstawową formą komunikacji pomiędzy Wnioskodawcą a Instytucją Organizującą Nabór jest forma pisemna.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i wersji elektronicznej (LSI 2020) do dnia 30.05.2022 r.  

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl. Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku w ramach ww. naboru jest Województwo Lubuskie/Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt w trybie pozakonkursowym obejmuje jeden typ wsparcia tj. Typ V. Pomoc stypendialna dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych, przewidziany do realizacji zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Kategoria interwencji: 115 - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu wybranego w trybie pozakonkursowym zgodne z aktualnie obowiązującymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS, UCHWAŁA NR 202/KM RPO-L2020/2022 KOMITETUMONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 z dnia 07lutego2022 r.

http://rpo.lubuskie.pl/komitet-monitorujacy(zakładka uchwały Komitetu Monitorującego)

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

-  środków UE - 85%,

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość projektu:

2 941 176,00 PLN

w tym:EFS 85% - 2 499 999,60 PLN

Wkład Własny 15%- 441 176,40 PLN

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:
-  e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
-  telefoniczny: - Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Sekretariat: 68 45 65 314
-     Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:           ·                
 e-mail: infoue@lubuskie.pl(dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)            ·                 

telefoniczny:
- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;  - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:  95 73 90 386, - 380, -378, -377.