WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW W TRYBIE POZAKONKURSOWYM REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 9 Infrastruktura społeczna DZIAŁANIE 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej PODDZIAŁANIE 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT WEZWANIE Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18

Zakończony 10.07.2018

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW
W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020

OŚ PRIORYTETOWA 9 Infrastruktura społeczna

DZIAŁANIE 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej

PODDZIAŁANIE 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

WEZWANIE Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18

Wyniki naboru 18.12.2018

18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 4 954 939,81 PLN na realizację 7 projektów pozytywnie ocenionych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”, kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista KOP

 

17 grudnia 2018 r. zakończono ocenę środowiskową 7 projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 5 055 353,63  PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów pozytywnie ocenionych merytorycznie wynosi 4 954 939,81 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 6 949 066,77 PLN.

Lista – wnioski ocenione pozytywnie podczas oceny środowiskowej
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

W dniu 4 grudnia 2018 r. zakończono ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 5 055 353,63  PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów pozytywnie ocenionych merytorycznie wynosi 4 954 939,81 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 6 949 066,77 PLN.

Załącznik:

Lista – wnioski ocenione pozytywnie na etapie oceny merytorycznej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

W dniu 23 listopada 2018 r. zakończono ocenę formalną projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 5 055 353,63  PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów pozytywnie ocenionych formalnie wynosi 4 954 939,81 PLN, natomiast całkowita wartość złożonych projektów wynosi 6 949 066,77 PLN.

Załącznik:

Lista – wnioski ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

W dniu 13 września 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 5 055 353,63  PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów pozytywnie zweryfikowanych na etapie weryfikacji warunków formalnych wynosi 5 010 245,54 PLN, natomiast całkowita wartość złożonych projektów wynosi 6 776 366,03 PLN.

Załącznik:

Lista – wnioski zweryfikowane pozytywnie na etapie weryfikacji warunków formalnych

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

W dniu 10 lipca 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 5 055 353,63 PLN[1]. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 27 czerwca 2018 r. i zakończył się w dniu 10 lipca 2018 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 7 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania złożonych projektów wynosi 5 010 245,54 PLN, natomiast całkowita wartość złożonych projektów wynosi 6 943 566,77 PLN.

Lista złożonych wniosków 9.3.1 obrazek


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia 10 lipca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia wezwania: wrzesień październik/listopad grudzień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Składanie wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją w ramach przedmiotowego wezwania odbywa się w terminie określonym na pierwszej stronie niniejszego Wezwania.

Termin ten, w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu. W przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu terminu składania wniosków, informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Formularze wniosków wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

 

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

W przypadku braku dostarczenia przez Wnioskodawcę jednej z wersji wniosku o dofinansowanie (papierowej lub elektronicznej), istnieje możliwość uzupełnienia wniosku, zgodnie z art. 43 art. 1 Ustawy wdrożeniowej. Należy jednak pamiętać, iż jedna z wersji wniosku (papierowa lub elektroniczna) musi być dostarczona w terminie wskazanym w niniejszym Wezwaniu.

Sposób składania wniosków

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

 • formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020) i papierowej (w 1 egzemplarzu);
 • pozostałe załączniki/oświadczenia (wskazane w  punkcie 11 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej) należy umieścić, a następnie przesłać tylko za pośrednictwem systemu LSI2020. Załączane dokumenty należy opisać/nazwać w sposób umożliwiający identyfikację zawartości pliku.
 • załączniki wypełnione i podpisane przez Wnioskodawcę oraz sporządzone przez właściwe urzędy lub instytucje (np.: zaświadczenia, odpisy) należy umieścić w systemie LSI2020 w formie skanu (Studium Wykonalności może być umieszczone w systemie LSI2020 bez podpisów – w formacie pdf).
 • w systemie LSI2020 należy także umieścić aneks obliczeniowy (w formie arkusza kalkulacyjnego), stanowiący część Studium wykonalności – nie jest wymagane dostarczenie tego arkusza w wersji papierowej. Aneks obliczeniowy umieszczony w systemie LSI2020 musi umożliwić weryfikację poprawności dokonanych wyliczeń (odblokowane formuły). Ponadto, musi zawierać wydzieloną część zawierającą założenia będące podstawą wyliczeń. Nie jest zasadne umieszczanie w formułach wyliczeń wartości liczbowych „dopisywanych” do treści formuł (np. odręczne „dopisywanie” stawki VAT itp.).
wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską oraz osobiście, nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków (w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej).
 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wykaz uprawnionych Wnioskodawców oraz projekty, które mogą zostać złożone w ramach naboru w trybie pozakonkursowym, w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego Wezwania:

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku”;
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej ZSCKR w kamieniu Małym”;
 • Powiat Gorzowski „Rozwój infrastruktury edukacji kształcenia zawodowego w powiecie gorzowskim”;
 • Powiat Zielonogórski „Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie”;
 • Powiat Międzyrzecki „Poprawa warunków edukacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu”;
 • Powiat Strzelecko – Drezdenecki „Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko – drezdeneckim”;
 • Powiat Świebodziński „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie świebodzińskim – projekt infrastrukturalny”.

Wnioskodawcy wskazani są w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach wezwania możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego, tj. na:

a) Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego, na podstawie kompleksowego planu rozwoju szkolnictwa zawodowego szkoły/placówki/gminy/powiatu, polegające na:

 • odbudowie, rozbudowie, nadbudowie i/lub modernizacji infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej, związanej bezpośrednio z praktyczną nauką zawodu w szkołach i placówkach edukacyjnych prowadzących kształcenie  zawodowe – w tym w szczególności warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu – oprócz infrastruktury o charakterze administracyjno – biurowym i socjalno – bytowym oraz zagospodarowania terenu przyległego. Do projektu, wyłącznie jako jego element, mogą zostać zaliczone termomodernizacja budynku (maksymalnie do 30% całkowitych kosztów projektu) oraz infrastruktura w zakresie sanitariatów i szatni,
 • budowie „od podstaw” budynku przeznaczonego wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych i warsztatowych, związanych bezpośrednio z praktyczną nauką zawodu,
 • wyposażenie dydaktyczne i warsztatowe związane z praktyczną nauką zawodu w szkołach i placówkach edukacyjnych, prowadzących kształcenie zawodowe, a także pomoce optymalizujące proces praktycznej nauki zawodu (w tym zakup zestawów komputerowych służących do celów dydaktycznych), sprzęt TIK, oprogramowanie komputerowe.

b) Komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie według jasno określonych potrzeb, polegające na:

 • odbudowie, rozbudowie, nadbudowie i/lub modernizacji infrastruktury placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodków prowadzących kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe, kształcenie praktyczne i innych jednostek realizujących zadania w tym zakresie (w tym w szczególności warsztatów szkolnych i pracowni praktycznej nauki zawodu) – oprócz infrastruktury o charakterze administracyjno – biurowym i socjalno – bytowym oraz zagospodarowania terenu przyległego. Do projektu, wyłącznie jako jego element mogą zostać zaliczone termomodernizacja budynku (maksymalnie do 30% całkowitych kosztów projektu) oraz infrastruktura w zakresie sanitariatów i szatni,
 • budowie „od podstaw” budynku przeznaczonego wyłącznie do prowadzenia kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia praktycznego,
 • wyposażenie dydaktyczne i warsztatowe, a także pomoce optymalizujące proces nauki (w tym zakup zestawów komputerowych służących do celów dydaktycznych, sprzęt TIK, oprogramowanie komputerowe).
 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Wezwania, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • Uchwała Nr 99/KM RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT III typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 • uchwałą Nr 81/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020  z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Wezwania oraz zostały zamieszczone na stronie internetowejwww.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego wezwania wynosi  5 055 353,63 PLN. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kwota dofinansowania, kwota wydatków kwalifikowalnych oraz całkowita kwota wydatków dla powyższych projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest zgodna z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym z wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego (będącym załącznikiem nr 5 do ww. dokumentu).

Niezbędne dokumenty

W dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18 do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Zmiana dotyczy wydłużenia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia ww. Wezwania z październik/listopad 2018 r. na grudzień 2018 r.

 

Załączniki:

Wezwanie aktualne

Wykaz zmian w Wezwaniu

 

W dniu 25 września 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18 do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej –projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Zmiana dotyczy wydłużenia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia ww. Wezwania z września 2018 r. na październik/listopad 2018 r.

Wezwanie wersja archiwalna IIobrazek

Wykaz zmian w Wezwaniuobrazek

Wezwanie wersja archiwalna

I Załączniki do Regulaminu naboru

II. Załączniki i oświadczenia

III Dokumenty środowiskowe

IV. Dokumenty pomocne w przyg. wniosku

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi - FAQ

 

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

ü  Departament Programów Regionalnych:

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul.Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 21, 55)

tel. 68 45 65 161, 190

e-mail: l.olszewska@lrpo.lubuskie.pl.

ü  Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:

·         e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

·         telefoniczny: 68 45 65 119

·         osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)

ü  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

·         e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)

·         telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377

·         osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro)