Przejdź do komentarzy

W dniu 10 lipca 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Wezwania Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-P01/18 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” w ramach kategorii interwencji 50 – Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Wezwania wynosi 5 055 353,63 PLN[1]. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 27 czerwca 2018 r. i zakończył się w dniu 10 lipca 2018 r. W wyniku naboru do Departamentu Programów Regionalnych wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 7 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania złożonych projektów wynosi 5 010 245,54 PLN, natomiast całkowita wartość złożonych projektów wynosi 6 943 566,77 PLN.

Lista złożonych wniosków 9.3.1


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.