Wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym nr: RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/20

Zakończony 07.04.2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7,

65 -057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym– Lubuskie 2020

WZYWA

DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

 W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

WEZWANIE Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/20

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

OŚ PRIORYTETOWA 9 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

DZIAŁANIE 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych

PODDZIAŁANIE 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Wyniki naboru 27.10.2020

27 października 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 98/1352/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/20, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, Działania 9.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych - projekty realizowane poza formułą ZIT.”

W ramach niniejszej Uchwały zmianie ulegnie kwota dofinansowania projektu oraz kwota wydatków całkowitych.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

 

2020-04-01 ------------------------

W dniu 1 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu złożonego w Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/20 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,  Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 45 000 000,00 PLN (środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

 

W tabeli prezentujemy projekt, który został wybrany do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/20

 

2020-04-01 ------------------------

W dniu 31 marca 2020 r. zakończono weryfikację warunków formalnych, ocenę formalną oraz merytoryczną projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/20 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,  Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie pozytywnie ocenionego projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi  45 000 000,00 PLN [1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych oraz przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny.
 

[1]  Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

2020-04-01 ------------------------

W dniu 31 marca 2020 r. zakończył się nabór wniosku w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/20 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,  Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych - projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosku, nabór projektu zaplanowano do dnia 7 kwietnia 2020 r., jednak z uwagi na kompletność dokumentacji aplikacyjnej, Wnioskodawca złożył wskazany w Wezwaniu projekt przed upływem wyznaczonego terminu zakończenia naboru, tj. 31 marca br.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach Wezwania dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 45 000 000,00 PL. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wniosek złożony w ramach Wezwania nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/20

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosku
od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 7 kwietnia 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej jest dzień złożenia wniosku za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl (nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosku).

 

Datą wpływu formularza wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej jest dzień dostarczenia formularza wniosku do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

 

Formularz wniosku należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30.

 

W przypadku braku dostarczenia przez Wnioskodawcę jednej z wersji wniosku o dofinansowanie (papierowej lub elektronicznej), istnieje możliwość uzupełnienia wniosku, zgodnie z art. 43 art. 1 Ustawy wdrożeniowej. Należy jednak pamiętać, iż jedna z wersji wniosku (papierowa lub elektroniczna) musi być dostarczona w terminie wskazanym w niniejszym Wezwaniu.

Sposób składania wniosków

 • formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć w wersji elektronicznej
  (za pośrednictwem systemu LSI2020) i papierowej (w 1 egzemplarzu);
 • pozostałe załączniki/oświadczenia (wskazane w  punkcie 11 Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej) należy umieścić, a następnie przesłać tylko za pośrednictwem systemu LSI2020. Załączane dokumenty należy opisać/nazwać w sposób umożliwiający identyfikację zawartości pliku;
 • załączniki wypełnione i podpisane przez Wnioskodawcę oraz sporządzone przez właściwe urzędy lub instytucje (np.: zaświadczenia, odpisy) należy umieścić w systemie LSI2020 w formie skanu;
 • formularz wniosku w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020: listem poleconym, przesyłką kurierską oraz osobiście, nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosku
  (w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej). Wersję papierową formularza wniosku należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie opisanej według poniższego wzoru:

 

 

Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

(należy wpisać adres podany w Wezwaniu)

 

Suma kontrolna z LSI2020

„wpisać sumę kontrolną z LSI2020

 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn:

„…wpisać tytuł projektu….”

Wezwanienr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/20”

 

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,

Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych,

Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

 

 

Kategoria interwencji: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia

 

 „NABÓR WNIOSKU – NIE OTWIERAĆ”

 

 

Prawidłowo złożony i podpisany egzemplarz formularza wniosku o dofinansowanie należy trwale spiąć
w sposób uniemożliwiający jego dekompletację.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku w ramach wezwania uprawnione jest Województwo Lubuskie wskazanew załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – L2020 w ramach Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach wezwania możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na inwestycje związane z ograniczaniem skutków epidemii choroby COVID-19, polegające na[1]:

 • adaptacji infrastruktury do potrzeb przedsięwzięcia,
 • zakupie aparatury medycznej i diagnostycznej,
 • zakupie materiałów medycznych,
 • zakupie urządzeń i środków do dezynfekcji,
 • zakupie środków ochrony indywidualnej;
 • innych działaniach związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
 

[1] Przedsięwzięcie musi uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach niniejszego wezwania wynosi 45 000 000,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wynosi: 99% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi min. 1% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie wezwania (w tym w sprawie interpretacji zapisów Wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektu, kwalifikowalności wydatków): pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych:

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul.Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54)

tel. 68 45 65 118

e-mail: j.szczepaniak@lrpo.lubuskie.pl.

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

e-mail: (dla południa województwa) i (dla północy województwa)

telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377