Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych projektu, oceny formalnej oraz merytorycznej projektu złożonego w ramach Wezwania Nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/20

Szanowni Państwo,
w dniu 31 marca 2020 r. zakończono weryfikację warunków formalnych, ocenę formalną oraz merytoryczną projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPLB.09.01.01-IZ.00-08-P01/20 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna,  Działania 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie pozytywnie ocenionego projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi  45 000 000,00 PLN [1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych oraz przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny.
 

[1]  Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.