Przejdź do komentarzy

Utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.: Utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

2022.03.15 - Protokół z wyboru wykonawcy oraz udzielenia zamówieniaobrazek

 

Pliki do pobrania:

Formularz oferty - załącznik nr 1

Zaproszenie do złożenia oferty

Wzór umowy

Szczegółowy opisu przedmiotu

 

Miejsce i termin złożenia oferty :

  1. Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2022, do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7 – (Kancelaria Ogólna).
  2.  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie Wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

 

Miejsce i termin otwarcia oferty:

  1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.03.2022 r. , o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, przy ul. Bolesława Chrobrego 5 - Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, pokój nr B2 parter.

 

Na zamkniętej kopercie należy wyraźnie dopisać  NIE OTWIERAĆ

 

***Odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców w postepowaniu na Utrzymanie internetowego serwisu informacyjnego dotyczącego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

***Pytanie e-mail z 08.03.2022 r.  
Czy Zamawiający precyzuje warunki udziału w postępowaniu np. w zakresie doświadczenia Wykonawcy ?

Zamawiający nie określa w postępowaniu warunków dot. doświadczenia wykonawcy.  Z uwagi na inne określone w umowie stanowiącej załącznik do postepowania warunki dotyczące realizacji zadań wchodzących w zakres umowy tj. prace serwisowe dla błędów krytycznych, zapenienie ciągłości funkcjonowania serwisu w przypadku wystąpienia błędów na stronie oraz specyficzny system CMS LifeRay, w którym zbudowana jest strona www.rpo.lubuskie.pl doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień wydaje się być niezbędne.

 

***Pytanie e-mail z 08.03.2022 r.
Na jakim systemie CMS jest oparta strona https://rpo.lubuskie.pl ?

System CMS na którym oparta jest strona to LifeRay

 

***Pytanie e-mail z 08.03.2022 r.
Czy zadaniem Wykonawcy jest również konfiguracja środowiska hostingowego oraz przeniesienie i uruchomienie strony na serwerze Wykonawcy ?

Tak - konfiguracja środowiska hostingowego oraz przeniesienie i uruchomienie strony na serwerze po stronie Wykonawcy.

 

W przypaku pytań do Szczegółowego opisu przedmiotu pytania prosimy przesyłać na adres k.krasowski@rpo.lubuskie.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców stanowią uzupełnienie dokumentacji postępowania i są wiążące dla Wykonawców, którzy złożą oferty w ramach prowadzonego przez Zamawiającego rozeznania rynku.