Ponowne wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu wybranego w trybie pozakonkursowym nr RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P02/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja. Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 13.10.2020

Ponowne wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie

dla projektu wybranego w trybie pozakonkursowym
nr RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P02/20

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja.

Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.

Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Ponowne wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na podstawie artykułu 48 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, Zarząd Województwa Lubuskiego  z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Organizująca Nabór (ION), ponownie wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (zwanym dalej Programem), Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, dla Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, dla Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wyniki naboru 21.10.2020

08.12.2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę nr 156/2040/20 zmieniającą Uchwałę nr 153/1979/2020 z dnia 24.11.2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Projekty będą realizowane przez Województwo Lubuskie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” z siedzibą w Zielonej Górze oraz Województwo Lubuskie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

W ramach projektów realizowane będą trzy typy działań wspierające kształcenie zawodowe, tj:

 1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 2. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego (CKZ), centrów kształcenia zawodowego  i ustawicznego  (CKZiU) oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZ i CKZiU
 3. Rozwój doradztwa zawodowego.

Projektami objęci zostaną uczniowie/słuchacze i nauczyciele w/w szkół. Uczniowie/słuchacze zostaną wysłani na staże uczniowskie oraz kursy, natomiast nauczyciele na kursy i studia podyplomowe pogłębiające ich wiedzę. Działania projektowe skupią się także na rozwoju doradztwa zawodowego. 

Projekty przewidują modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, tak aby uczniowie/słuchacze mieli szansę korzystać w szkołach ze sprzętów nowej generacji, kształcić się pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry oraz zdawać egzaminy zawodowe, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, w placówkach, w których się kształcą.

Interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego przyczyni się do utworzenia wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia w poszczególnych branżach, ściśle współpracujących  z pracodawcami oraz elastycznie reagujących na zmiany zachodzące na rynku pracy.

Województwo Lubuskie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” z siedzibą w Zielonej Górze:

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 2.961.694,80 PLN, w tym:

EFS – 2.797.156,20 PLN

BP – 164.538,60 PLN

Wkład Własny – 329.077,20 PLN

Całkowita wartość projektu: 3.290.772,00 PLN

Województwo Lubuskie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim:

Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1.034.900,13 PLN, w tym:

EFS – 977.405.68 PLN

BP – 57.494,45 PLN

Wkład Własny -  114.988,91 PLN

Całkowita wartość projektu: 1.149.889,04 PLN

W ramach ponownego wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie, numer naboru RPLB.08.04.01-IZ.00-08-P02/20, złożono dwa wnioski o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę w ramach weryfikacji wymogów formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej. Całkowita wartość złożonych projektów to: 4.781.975,64 zł, z czego planowana wysokość dofinansowania projektu to: 4.303.777,24 zł, w tym EFS: 4.064.679,29 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Drugi nabór Wniosków o dofinansowanie projektu, rozpocznie się 07 października 2020 r. i trwać będzie do 13 października 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w sekretariacie:

Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Podstawową formą komunikacji pomiędzy Wnioskodawcą a Instytucją Organizującą Nabór jest forma pisemna.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej (LSI 2020) do dnia 13 października 2020 roku.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl. System aplikacyjny dla Poddziałania 8.4.1 RPO Lubuskie 2020 będzie aktywny w dniu ogłoszenia wezwania do złożenia wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi  do złożenia wniosku w ramach ww. naboru są Województwo Lubuskie/Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego „Medyk” z siedzibą w Zielonej Górze oraz Województwo Lubuskie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez:
doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, a także stosowania metod oraz form
 1. organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;
 2. uzyskiwanie lub uzupełnianie wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących ponadgimnazjalne kształcenie zawodowe, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności
  do zatrudnienia;
 3.  tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;
 4. rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
  z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 1. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego (CKZ), centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZ i CKZiU poprzez:
 1. przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
  do utworzenia CKZ, CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży/zawodu;
 2. wsparcie realizacji zadań przez CKZ, CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZ, CKZiU dla określonych branż/zawodów.
 1. Rozwój doradztwa zawodowego, poprzez:
 1. uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania
  z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji
  z tego zakresu oraz poodnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego;
 2. tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery;
 3. zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu wybranego w trybie pozakonkursowym zgodne z aktualnie obowiązującymi kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO-LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS, UCHWAŁA NR 163/KM
RPO-L2020/2020 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.

http://rpo.lubuskie.pl/komitet-monitorujacy

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%,
 • środków UE + współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 90,00%.
Beneficjent jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Wkład własny beneficjenta wynosi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny beneficjenta jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to beneficjent określa formę wniesienia wkładu własnego, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące lub wytyczne horyzontalne stanowią inaczej.

Maksymalna wartość dofinansowania

 

Kwota ogółem

Krajowy wkład publiczny

EFS

BP

Wkład własny

Województwo Lubuskie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” z siedzibą w Zielonej Górze

3.632.000,00 PLN

 

544.800,00 PLN

 

3.087.200,00 PLN

181.600,00 PLN

363.200,00 PLN

Województwo Lubuskie/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

1.150.000,00 PLN

 

172.500,00 PLN

 

977.500,00 PLN

57.500,00 PLN

115.000,00 PLN

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie wezwania do złożenia wniosku/naboru, w tym w sprawie interpretacji zapisów wezwania, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

- Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314

 •   Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:

  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

  - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:

  95 73 90 386, - 380, -378, -377.