Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Zakończony 07.04.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

 

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/17

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna

Działania

7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

           

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

31 marca 2017 r. i zakończy się 7 kwietnia 2017 r.

 

 

Wyniki naboru 11.05.2017

Szanowni Państwo !

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem konkursu oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 4 lipca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu Nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu przekazuje listę projektów wybranych do dofinansowania

 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w dniu 11 maja 2017 roku  zakończono wstępną ocenę wniosków złożonych w odpowiedzi na  konkurs nr RPLB.07.01-00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.  

W wyniku oceny wstępnej  dziesięć  wniosków  uzyskało ocenę pozytywną i zostały skierowane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów, natomiast jeden wniosek uzyskał ocenę negatywną co skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, bez możliwości wniesienia protestu.

----------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na konkurs zostało żłożonych 11 wniosków o dofinansowanie projektu na łaczną kwotę 3.232.685,00 PLN w tym wnioskowane dofinansowanie 2.747.780,38 PLN

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

31 marca 2017 r. i zakończy się 7 kwietnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 7.07.2017 r. pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach (wraz
z załącznikami) i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

 

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją (jeżeli dotyczy) należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków
(w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu RPO-L2020 w części współfinansowanej z EFS wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej i dwóch tożsamych wersjach papierowych.

Komplet dokumentów zaleca się składać w skoroszytach z europerforacją (format A4).

Wzór wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu konkursu) obowiązujący w niniejszym konkursie opublikowany jest na stronie www.rpo.lubuskie.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie został określony przez IZ RPO-L2020 w drodze uchwały ZWL.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu prowadzony jest od 31 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 roku. Za dochowanie terminu złożenia wniosku o dofinansowanie do IOK uważa się złożenie wersji elektronicznej oraz wersji papierowej (dwa egzemplarze) wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w miejscach określonych w punkcie 7 niniejszego regulaminu najpóźniej w ostatnim dniu terminu tj. 7 kwietnia 2017 r.

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej uznaje się za dochowany również w przypadku jego nadania w ostatnim dniu terminu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków, tj. 07.04. 2017 roku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów (katalog Beneficjentów dla niniejszego konkursu):

 
 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem następujących Partnerów:

 

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

 

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w typach Beneficjentów Działania 7.1 RPO-L2020. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w typach Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej  7  Równowaga społeczna, Działania 7.1  Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych
RPO-L2020 i prowadzony jest dla następujących typów projektów:

 

TYP I. Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

 1. kontrakt socjalny lub równoważny, lub
 2. program aktywności lokalnej, lub
 3. program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, lub
 4. Program Aktywizacja i Integracja, lub
 5. program specjalny, lub
 6. Projekt socjalny

w ramach następującej kategorii interwencji:

109 - Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryterium 1. Beneficjent zobowiązuje się do osiągnięcia następujących poziomów efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej:

- w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%;

- w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, minimalny poziom efektywności społecznej – wynosi     34%, minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnianie: Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa pokazuje efekty reintegracji uczestników projektu osiągnięte w wyniku realizacji ścieżki udziału w projekcie i jest mierzona wśród uczestników w projekcie względem ich sytuacji (stopnia wykluczenia społecznego) momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Diagnozy uczestników dokonuje pracownik socjalny. Kryteria oznaczają odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie rozpoczęli udział w określonych formach aktywizacji lub nauce albo podjęli zatrudnienie lub samo zatrudnienie. Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym, a efektywność zatrudnieniowa wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Beneficjenci i uczestnicy zobowiązują się do przedstawienia informacji niezbędnych do weryfikacji tych kryteriów, która odbywa się w terminie do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.

Kryterium 2. Średni koszt wsparcia w przeliczeniu  na jednego uczestnika projektu nie może być wyższy niż 10 000 zł Koszt liczony jest jako suma wydatków kwalifikowalnych projektu w odniesieniu do liczby uczestników.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie: Zastosowanie kryterium wynika z ograniczonej alokacji dostępnej w ramach Działania 7.1 oraz konieczności osiągnięcia określonych wartości wskaźników produktu w zakresie aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo.

Kryterium 3. Projektodawca zapewnia pierwszeństwo udziału w projekcie osobom korzystającym
z POPŻ. 

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie. (część IV. Grupy docelowe)

Uzasadnienie: Kryterium zapewnia komplementarność wsparcia w ramach RPO oraz POPŻ zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ubóstwa i wykluczenia społecznego. Zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z POPŻ w ramach działań towarzyszących.

Kryterium 4. Projektodawca zapewnia pierwszeństwo udziału w projekcie osobom lub rodzinom zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie: Często problemy dotykające te grupy nakładają się na siebie, co powoduje niską jakość życia i utrudnia powrót do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego też te osoby i rodziny ze względu na złożoność przyczyn wykluczenia wymagają wsparcia w pierwszej kolejności.

Kryterium 5. Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie przy pomocy przynajmniej jednej z form wsparcia:

- Program Aktywizacja i Integracja,

- kontrakt socjalny lub równoważny,

- program aktywności lokalnej,

- projekt socjalny,

- program specjalny,

-program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie: Realizacja takich form wsparcia w projekcie, niezbędna  jest jako narzędzie zastosowane w celu pozytywnego wywarcia wpływu na to, by zmienić postawę życiową  jednostki czy też całej rodziny. Wsparcie to powinno  przyczynić się  do objęcia pomocą  osób indywidulanych, otoczenia tych osób i lokalnych społeczności. Działania te powinny  mieć wpływ  na aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnościami. 

Kryterium 6. Beneficjent realizuje aktywizację zawodową przez podpisanie umowy/porozumienia z podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie aktywizacji zawodowej.

W przypadku, gdy na etapie składania wniosku, Beneficjent nie posiada podpisanej umowy/porozumienia, zobowiązuje się do złożenia ww. dokumentu do dnia rozpoczęcia wsparcia w ramach projektu.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie: Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Takie kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości usług w ramach realizacji instrumentów aktywizacji zawodowej. Zapis w Wytycznych, podrozdział 4.6 pkt. 7 i 8.

OPS nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:

a)         PUP i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;

b)         CIS i KIS;

c)         spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;

d)         organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym są realizowane:

a)         przez partnerów OPS w ramach projektów partnerskich

b)         przez PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na zasadach określonych w tej ustawie;

c)         przez podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

d)         przez podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy projektu.

Kryterium 7. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu musi być objęty ścieżką reintegracji.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie: Kryterium zapewnia, że proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Stosowanie ścieżki reintegracji pozwoli na dostosowanie działań indywidualnie do uczestnika projektu.

Kryterium 8. W przypadku projektów przewidujących szkolenia, szkolenie kończy się dokumentem potwierdzającym kwalifikacje.

Uzasadnienie: IZ stosuje mechanizmy weryfikujące, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Zgodnie z definicją wskaźnika osób, które osiągnęły kwalifikacje po opuszczeniu programu oraz wyjaśnieniami KE, poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć formalny wynik oceny i walidacji.

Uczestnicy, którzy po ukończeniu kursu otrzymali jedynie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie będą mogły być ujmowane w powyższym wskaźniku.

Ponadto, egzamin musi zostać przeprowadzony przez uprawnioną do tego instytucję.

Kryterium 9. Co najmniej 30% osób objętych wsparciem uzyska kwalifikacje po zakończeniu udziału w projekcie.

Uzasadnienie: Kryterium przekłada się na osiągnięcie wskaźnika programowego dla RPO Lubuskie 2020 w priorytecie inwestycyjnym 9i. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu
w części 3.2 na podstawie wartości docelowej wskaźnika Liczba osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.

Kryterium 10. Co najmniej 14% osób objętych wsparciem podejmie pracę w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.

Uzasadnienie: Kryterium przekłada się na osiągnięcie wskaźnika programowego dla RPO Lubuskie 2020 w priorytecie inwestycyjnym 9i. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu w części 3.2 na podstawie wartości docelowej wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

 

KRYTERIA PREMIUJĄCE

Kryterium 1. Projektodawca zapewnia pierwszeństwo udziału w projekcie osobom, rodzinom lub środowiskom zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Liczba punktów możliwych do uzyskania – 10.

Uzasadnianie: Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera w we wniosku o dofinansowanie, oraz przedstawia dokument potwierdzający prowadzenie gminnych działań rewitalizacyjnych.

W przypadku, gdy na etapie składania wniosku, Beneficjent nie posiada ww. dokumentu, może dostarczyć go w terminie późniejszym, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia realizacji projektu.

Kryterium 2. Projektodawca zapewnia, że po zakończeniu projektu, będzie kontynuował zatrudnienie  pracownika/ów socjalnych w ramach projektu przez okres co najmniej równy, długości trwania projektu.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 8

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie: Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie trwałości projektu i kontynuacji zaplanowanych w nim zadań.

Kryterium 3. Projekt realizowany jest we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (OWES, pracodawcy, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni oraz inni interesariusze zidentyfikowani w lokalnych diagnozach społecznych/strategiach).

Liczba punktów możliwych do uzyskania – 5.

Informację na temat tego wymogu Beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie: Celem zastosowania kryterium jest pobudzenie i zintensyfikowanie współpracy pomiędzy instytucjami samorządu a organizacjami pozarządowymi. Zastosowanie tego kryterium powinno przyczynić się do powstawania innowacyjnych i skutecznych rozwiązań problemów i wyzwań lokalnych społeczności.

Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Kryterium 4. Projekt zapewni realizację celów Strategii Rozwoju Polski Zachodniej

Liczba punktów możliwych do uzyskania – 1

Informację potwierdzającą realizację tego wymogu Beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie: W ramach kryterium weryfikowany będzie ponadregionalny charakter projektu poprzez spełnienie następujących warunków:

1. projekt realizowany w partnerstwie (rozumiane zgodnie z art. 33 stawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-20120) z podmiotem z przynajmniej jednego innego województwa objętych zapisami Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020,

2. projekt jest komplementarny z projektami realizowanymi lub zrealizowanymi z innego województwa objętego zapisami Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.

Celem kryterium jest ocena czy zakres projektu jest zgodny z przyjętą przez Radę ministrów strategią ponadregionalną oraz jest to przedsięwzięcie o rzeczywistym potencjale ponadregionalnym, tj. cechujące się wartością dodaną wynikającą z koncentracji na zadaniach wykraczających poza obszar województwa, istotnych dla rozwoju na szerszym obszarze.

Kryterium 5. Projekt zapewni realizację celów Strategii UE dla  Regionu Morza Bałtyckiego

Liczba punktów możliwych do uzyskania – 1

Informację potwierdzającą realizację tego wymogu Beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie: Celem kryterium jest ocena powiązania projektu z obszarami priorytetowymi Planu Działań SUE RMB, dotycząca, w szczególności wnoszenia przez projekt wkładu we wskaźniki danego obszaru, realizacji projektu w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego oraz posiadania przez projekt statusu projektu flagowego SUE RMB. Sprawdzane jest, w jakim stopniu projekt jest zgodny lub komplementarny z celami Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Kryterium 6. Beneficjent zapewnia, że w ramach projektu wsparciem są obejmowane osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Liczba punktów możliwych do uzyskania – 5

Informację potwierdzającą realizację tego wymogu Beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie

Uzasadnienie: Środki z EFS powinny wprowadzić mechanizmy, które zapewnią zoperacjonalizowanie i skuteczność zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, a także powiążą je z zapisami ustawy o pomocy społecznej.

Kryterium 7. Co najmniej 19% osób objętych wsparciem w projekcie stanowią osoby z niepełnosprawnościami.

Liczba punktów możliwych do uzyskania – 5

Informację potwierdzającą realizację tego wymogu Beneficjent zawiera we wniosku o dofinansowanie

Uzasadnienie: Kryterium przekłada się na osiągnięcie wskaźnika programowego dla RPO Lubuskie 2020 w priorytecie inwestycyjnym 9i. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu w części 3.2 na podstawie wartości docelowej wskaźnika Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.

Kryterium 8. Projekt realizowany na zasadzie partnerstwa z udziałem jednego lub wielu, następujących Partnerów:

-  ośrodki pomocy społecznej

-  jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, 

   stowarzyszenia i porozumienia,

-  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość

   prawną,

-  organizacje pozarządowe,

-  przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

-  osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na

   podstawie odrębnych przepisów,

-  instytucje rynku pracy,

-  podmioty ekonomii społecznej,

- podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Liczba punktów możliwych do uzyskania – 5

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie.

Uzasadnienie: Realizacja w partnerstwie umożliwi pobudzenie i zintensyfikowanie współpracy z sektorem społecznym, prywatnym i publicznym.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85%,
 • Wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 15%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na dofinansowanie projektów
w ramach konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K01/17 dla Działania 7.1 – Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej w ramach RPO – L2020 wynosi:

41 200 000,00 PLN,

w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs co stanowi:
4 120 000,00 PLN

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje
na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

-    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

     sekretariat:  telefon 68 45 65 314;

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji:  telefon 68 45 65 521,

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.10)