Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura dla Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego dla Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT w

Zakończony 30.11.2016

Szanowni Państwo!

W dniu 18 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował zmiany
w Regulaminie konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4.  Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zmiana w Regulaminie i Ogłoszeniu o konkursie dotyczy wydłużenia terminu realizacji projektu (finansowej i rzeczowej)  z dnia 30 czerwca 2018 r. na dzień 31 grudnia 2018 r. Zmiana obowiązuje od dnia 18 października  2016 r.

Załączniki:

                                                                                                                                                                               

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura dla Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego
dla Poddziałania
4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT
w ramach kategorii interwencji:
91 - Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych
94 - Ochrona, rozwój promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa
95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa
(konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 30.11.2016

Szanowni Państwo,

W dniu 4 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję
o dofinansowaniu 5 projektów w ramach konkursu Nr
RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT  (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 – Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 – Ochrona, rozwój promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 – Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 30 000 000,00 (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 000 000,00 PLN).

Wartość wnioskowanego dofinansowania w przedmiotowych projektach wynosi 26 221 623,73 PLN, natomiast ich całkowita wartość wynosi 30 908 969,30 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania.

 

Szanowni Państwo,

W dniu 26 czerwca 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 21 kwietnia 2017 r. do 26 czerwca 2017 r.)  wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 - Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 - Ochrona, rozwój promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 30 000 000,00 (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 000 000,00 PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 31 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 28 wniosków tj. takich, które spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymały min. 41,4 pkt. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 141 201 672,47 PLN, natomiast całkowita wartość wynosi 176 685 118,74 PLN.

Z uwagi na fakt, iż alokacja Konkursu nie wystarcza na wybranie do dofinansowania wszystkich projektów, które uzyskały pozytywny wynik podczas oceny merytorycznej, dofinansowaniem zostanie objętych 5 wniosków, które zostały ocenione najwyżej. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania projektów, które zostaną objęte wsparciem wynosi 26 221 623,73, natomiast całkowita wartość wynosi 30 908 969,30.

 
Szanowni Państwo,

w dniu 23 czerwca 2017 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 - Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych,
94 - Ochrona, rozwój promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 30 000 000,00 (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się
w dniu 30 września 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 36 wnioski
o dofinansowanie
. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 164 445 237,05 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 204 070 829,00 PLN.

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 31 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym wynosi 144 418 791,45 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 180 470 579,68 PLN.

                                                                                     

W dniu 30 listopada 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
91 - Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych,
94 - Ochrona, rozwój promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa,
95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu) wynosi 30 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 3 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 36 wnioski o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 164 445 237,05 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 204 070 829,00 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 30 września 2016 r. i zakończy się w dniu 30 listopada 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2017 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2017 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec/lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć Wniosków w :
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(Punkt Przyjęć Wniosków w głównym holu budynku - parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
ul. Dworcowa 13
66-400 Gorzów Wlkp.
(Sekretariat)


UWAGA!
Nie ma możliwości składania poprawionej/uzupełnionej dokumentacji (na etapie oceny formalnej) w Wydziale Zamiejscowym.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:
 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST),
 • Związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST,
 • Samorządowe instytucje kultury,
 • Uczelnie i szkoły wyższe,
 • Organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje,
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę UNESCO.
Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Działania.
Nie ma możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wlkp. i ZIT Zielona Góra.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dotyczącego I typu projektu będzie można uzyskać dofinansowanie na inwestycje w zakresie ochrony i zachowania zasobów kultury (w tym dziedzictwa kulturowego) na potrzeby rozwoju turystyki, obejmujące:
a) rewitalizację, konserwację, renowację, rewaloryzację, modernizację, adaptację historycznych i zabytkowych obiektów oraz zespołów obiektów wraz z ich otoczeniem,
b) ochronę (w tym zabezpieczeniu na wypadek zagrożeń zewnętrznych, np. przed kradzieżą i zniszczeniem) i renowację dziedzictwa kulturowego,
c) konserwację zabytków ruchomych,
d) wyposażenie obiektów w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny) – tylko jako element projektu),
e) rozbudowę, przebudowę obiektów kultury,
f) inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych dotyczące wykorzystania aplikacji, usług TIK i treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki, polegające m.in. na zakupie oprogramowania i sprzętu – tylko jako element projektu.

W ramach konkursu dotyczącego II typu projektu będzie można uzyskać dofinansowanie na inwestycje w zakresie przebudowy instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej, obejmujące:
a) przebudowę, rozbudowę obiektów instytucji kultury, w tym:
- wyposażenie w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny) - tylko jako element projektu.
- Inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych dotyczące wykorzystania aplikacji, usług TIK i treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki, polegające m.in. na zakupie oprogramowania i sprzętu – tylko jako element projektu.
b) adaptację tj. modernizację istniejącego obiektu w celu dostosowania do pełnienia funkcji (w tym nowej funkcji) kulturalnej i turystycznej, w tym:
- wyposażenie w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zadania (np. wystawienniczy, techniczny, multimedialny) - tylko jako element projektu).
- Inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych dotyczące wykorzystania aplikacji, usług TIK i treści cyfrowych w obszarze kultury i turystyki, polegające m.in. na zakupie oprogramowania i sprzętu – tylko jako element projektu).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 39/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 40/KM RPO-L2020/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Jednakże, w ramach projektów rewitalizacyjnych kwota dofinansowania może objąć także środki budżetu państwa – nie więcej niż 10% wartości projektu, przy czym dofinansowanie z EFRR oraz budżetu państwa łącznie wynosi 85%.

Maksymalna wartość dofinansowania

W ramach Działania obowiązywać będą następujące limity wartości całkowitej projektu:

Do 2 mln euro:
W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę UNESCO realizujących projekty w poniżej wskazanym zakresie:
i. projekty dotyczące obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP,
ii. projekty mieszczące się w zakresie obszarów tematycznych:
 projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych);
 projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich;
 projekty dotyczące rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich;
 projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki;

Do 5 mln euro:
 W przypadku projektów innych niż wymienione w pkt. i, ii, ale zgodne z zakresem wsparcia przewidzianym dla Działania 4.4 (dotyczy wszystkich typów Beneficjentów określonych w Działaniu 4.4),
 W przypadku projektów o zakresie wsparcia przewidzianym dla Działania 4.4, których Beneficjentami są podmioty inne niż: jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę UNESCO,
 W przypadku projektów wynikających z Kontraktu Terytorialnego (bez względu na rodzaj Beneficjenta i zakres projektu).
Wparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej. W ramach realizowanych projektów możliwa będzie m.in. przebudowa lub rozbudowa istniejących instytucji kultury lub dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej.
Ponadto, wsparcie nie zostanie udzielone na wydarzenia kulturalne, takie jak galerie, wystawy czy festiwale, w związku z brakiem potencjału w tworzeniu trwałych stanowisk pracy i korzyści ekonomicznych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 4 – Środowisko i kultura, Działania 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Podziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Zielona Góra wynosi

30 000 000,00 PLN

w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu (3 000 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wykaz zmian w Regulaminie

Szanowni Państwo,

W dniu  26 maja 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 - Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 - Ochrona, rozwój promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa z miesiąca maj 2017 r. na czerwiec/lipiec 2017 r.

W związku z tym, zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu. (aktualne powyżej komunikatu)

  wersja sprzed  26-05-2017 (poniżej)                                                                                                      

Regulamin konkursu

Wykaz zmian w Regulaminie

Regulamin konkursu (wersja stara sprzed 18-10-2016)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu  26 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT (I i II typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 91 - Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych, 94 - Ochrona, rozwój promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa oraz 95 - Rozwój i promowanie usług publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa z miesiąca kwiecień 2017 r. na maj 2017 r.

W związku z tym, zmianie uległy zapisy Regulaminu ww. konkursu.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16

Wykaz zmian w Regulaminie

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych
  i Środowiskowych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 24 i 55), tel. 68 45 65 127, 145, 146.

adresy e-mail:l.olszewska@lrpo.lubuskie.pl, j.wachowski@lrpo.lubuskie.pl; i.wydro@lubuskie.pl 

 • telefoniczny:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 4565 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 7390 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,
ul. Władysława Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
(pokój nr 115, I piętro).