Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Zakończony 30.05.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania
3.3  Ograniczenie niskiej emisji w miastach

dla Poddziałania

3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach
 –  ZIT Zielona Góra

(Konkurs nie jest podzielony na rundy)

Wyniki naboru 25.09.2018

W dniu 25 września 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu 1 projektu w ramach konkursu nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18 - Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Kwota dofinansowania ww. projektu wynosi 9 870 766,69 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 11 612 666,75 PLN.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 10 386 157,27 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 038 615, 00 PLN).

W zamieszczonej tabeli prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

W dniu 14 września 2018 r. zakończono ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 10 386 157,27 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 038 615,00 PLN).

Ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra pozytywnie przeszedł wniosek pn: „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra – Gmina Sulechów. Etap: Cigacice - Kalsk”, który spełnił wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskał co najmniej 50% +1 pkt  możliwych do zdobycia na etapie oceny zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra.

Łączna kwota dofinansowania ww. projektu wynosi 9 870 766,69 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 11 612 666,75 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

____________________________________________________________________

W dniu 10 lipca 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych - trwającą od 4 czerwca 2018 r. do 10 lipca 2018 r. - projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Weryfikacja warunków formalnych projektów zakończyła się pozytywnie i projekty zostają przekazane do oceny formalno-merytorycznej.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra wynosi 10 386 157,27 PLN (w tym na
procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 038 615,00 PLN)[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 10 383 267,69 PLN natomiast całkowita wartość projektów wynosi 21 911 099,11 PLN.

 

W tabeli poniżej projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji warunków formalnych.

Projekty pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji warunków formalnych.

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

2018-08-10                                                                                                               

W dniu 7 sierpnia 2018 r. zakończono ocenę formalno-merytoryczną projektów (która trwała od dnia 10 lipca 2018 r. do dnia 7 sierpnia 2018 r.) złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),

90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Projekty przekazane do oceny formalno-merytorycznej zostały pozytywnie ocenione, tj. spełniły kryteria formalne, merytoryczne horyzontalne oraz specyficzne. Następnie zostaną przekazane do oceny OOŚ.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra wynosi 10 386 157,27 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 038 615,00 PLN)[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 10 383 267,69 PLN natomiast całkowita wartość projektów wynosi 21 911 099,11 PLN.

 

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny formalno-merytorycznej.

 

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 10 lipca 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych - trwającą od 4 czerwca 2018 r. do 10 lipca 2018 r. - projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Weryfikacja warunków formalnych projektów zakończyła się pozytywnie i projekty zostają przekazane do oceny formalno-merytorycznej.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji
w miastach – ZIT Zielona Góra wynosi 10 386 157,27 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 038 615,00 PLN)[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 10 383 267,69 PLN natomiast całkowita wartość projektów wynosi 21 911 099,11 PLN.

W tabeli poniżej projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji warunków formalnych.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

2018-06-05                                                                                                               

W dniu 30 maja 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra wynosi 10 386 157,27 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 038 615,00 PLN)[1].

W odpowiedzi na przyjęty przez ZWL w dniu 10 kwietnia 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 11 maja 2018 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 2 wnioski o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 383 267,69 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 21 911 099,11 PLN.

Tabela

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 11 maja 2018 r. i zakończy się w dniu30 18 maja 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień/wrzesień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

Spółki prawa handlowego będące własnością JST,

Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje  w oparciu o art. 2 pkt. 27 przedmiotowej dyrektywy w formie umów o poprawę efektywnościenergetycznej (EPC Energy Performance Contracting), o ile zakres projektu jest zgodny narzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020,

Uczestnicy Partnerstw Publiczno Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach typu I będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • inwestycje w ścieżki rowerowe, które mają pełnić funkcje korytarzy transportowych będących alternatywą dla innych środków transportu,
 • inwestycje w zintegrowane centra przesiadkowe,
 • inwestycje we wspólny bilet,
 • inwestycje w obiekty typu Park & Ride, Bike & Ride,
 • budowę/przebudowę dróg lokalnych i/lub regionalnych związanych z mobilnością miejską – wyłącznie jako element kompleksowego projektu, którego celem jest rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (inwestycje w drogi lokalne/regionalne będą możliwe jedynie wtedy, gdy są związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, jako element planu mobilności miejskiej, planu niskoemisyjnego czy strategii ZIT , stanowią mniejszość wydatków w projekcie oraz mają na celu wprowadzenie ruchu uprzywilejowanego lub uprzywilejowanie ruchu istniejącego pojazdów transportu publicznego),
 • modernizację systemów oświetlenia ulic pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, w tym z wykorzystaniem OZE (przedmiotowe projekty mogą być również realizowane w oparciu o art. 2 pkt 27 dyrektywy 2012/27/UE, tj. w formie umów o poprawę efektywności energetycznej),
 • uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną,
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód,
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 10 386 157,27 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 038 615,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą
z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Niezbędne dokumenty

W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Środowisko i kultura, Działania 3.3 Ograniczenie niskie emisji w miastach, Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu zakończenia naboru z 18 maja 2018 r. na 30 maja 2018 r.
 

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18

Wykaz zmian w Ogłoszeniu i Regulaminie

(poniżej nieaktualne)

Ogłoszenie

Regulamin

 

Dokumenty pomocne w przygotowaniu wniosku

Dokumenty pomocne w przygotowaniu wniosku obrazek

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi - FAQ

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 24)

tel. 68 45 65 180, 68 45 65 143

e-mail: s.patyk@rpo.lubuskie.pl, m.graczyk@rpo.lubuskie.pl    

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6 , poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)