Przejdź do komentarzy

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

w dniu 10 lipca 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych - trwającą od 4 czerwca 2018 r. do 10 lipca 2018 r. - projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Weryfikacja warunków formalnych projektów zakończyła się pozytywnie i projekty zostają przekazane do oceny formalno-merytorycznej.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji
w miastach – ZIT Zielona Góra wynosi 10 386 157,27 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 038 615,00 PLN)[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi 10 383 267,69 PLN natomiast całkowita wartość projektów wynosi 21 911 099,11 PLN.

W tabeli poniżej projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie weryfikacji warunków formalnych.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.