Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Zakończony 30.09.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 2 Rozwój cyfrowy
dla Działania
2.1  Rozwój społeczeństwa informacyjnego

(konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 10.05.2016

W dniu 9 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego (po uwzględnieniu wyników procedury odwoławczej) wybrał do dofinansowania kolejne 12 projektów.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 40 000 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00 PLN. Pierwotnie dofinansowanie zostało przyznane 15 Wnioskodawcom na podstawie uchwały numer 107/1313/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 maja 2016 r., na łączną kwotę 33 827 029,14 zł. Jednakże, jeden z Wnioskodawców zrezygnował z podpisania umowy (tj. Gmina Łagów, projekt pn. „Budowa i wdrożenie publicznego interaktywnego systemu usług administracji samorządowej w Gminie Łagów”, wnioskowane dofinansowanie: 274 966,50 zł), wobec tego wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, które uzyskały wsparcie w ramach przedmiotowego konkursu wyniosła 33 552 062,64 zł.

W ramach konkursu nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 po uzyskaniu negatywnej oceny merytorycznej, protest złożyło 17 wnioskodawców, z czego 12 protestów zostało rozpatrzonych pozytywnie, 4 zostały rozpatrzone negatywnie a 1 protest nie podlegał rozpatrzeniu (został złożony po terminie).

W związku z tym, Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 1 sierpnia 2016 r. zwiększył alokację o kwotę 8 024 707,68 PLN, co pozwoliło na przyznanie dofinansowania wszystkim Beneficjentom, których projekty zostały uwzględnione (łącznie w wysokości 14 472 645,04 PLN).

Tym samym dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 zostało przyznane 26 projektom na łączną kwotę 48 024 707,68 PLN.

Lista wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania obrazek

 

 

W dniu 17 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził w formie Uchwały – listę rankingową wniosków, które zostały ocenione na etapie oceny merytorycznej. Wszystkie projekty ocenione pozytywnie zostały wybrane do otrzymania dofinansowania. Kwota dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów wyniosła łącznie 33 827 029,14 PLN i nie przekroczyła alokacji środków EFRR zaplanowanych na ww. konkurs.

Ponadto, informujemy, iż IZ RPO–L2020 odstąpiła od przeprowadzenia weryfikacji OOŚ przed podjęciem decyzji o wyborze do dofinansowania dla projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, a których realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja OOŚ zostanie przeprowadzona po decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania projektów (czyli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej i zostały wybrane do dofinansowania.

 

 

W dniu 10 maja 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od 30 marca 2016 r. do 10 maja 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 2 Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego (kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 78 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej
 • 79 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej ).

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 40 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00 PLN).

Ocenę formalną (III etap konkursu) pozytywnie przeszło 38 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało 15 projektów, które spełniły kryteria dopuszczające
i otrzymały co najmniej 33,2 punktów. Jeden z projektów wybranych do dofinansowania został przez Ekspertów oceniony pozytywnie, ale z adnotacją w karcie o konieczności korekty kosztów. Pozostałe 23 projekty uzyskały negatywną ocenę podczas oceny merytorycznej.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 lipca 2015 r. i zakończy się 30 września 2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w :

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 24, 54, 55)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 6).

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu (wraz z załącznikami) i elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl (możliwość wypełniania wniosku w wersji elektronicznej dostępna od 30 lipca 2015 r.)

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 30 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

 • przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa) wyłącznie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • spółki prawa handlowego będące własnością JST,
 • publiczne i niepubliczne szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • instytucje kultury (z wyłączeniem projektów dotyczących digitalizacji),
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe[1],
 • organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia,
 • pozostałe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • jednostki Policji,
 • jednostki Straży Pożarnej,
 • jednostki Lasów Państwowych.
Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów Działania 2.1 RPO-L2020. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.
 

[1] Projekty administracji rządowej będą mogły uzyskać wsparcie w ramach RPO-L2020 wyłącznie w sytuacji, w której projekt nie będzie miał zasięgu krajowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Udostępnienie informacji znajdujących się w zasobach publicznych oraz tworzenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych służących upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji publicznej, w ramach którego możliwe są do realizacji projekty polegające na:

 • budowie, przebudowie lub wyposażeniu inwestycyjnym regionalnych lub lokalnych centrów zarządzania sieciami,
 • budowie i wdrażaniu platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
 • archiwizacji danych, digitalizacji i cyfryzacji zasobów, otwarciu publicznych zasobów w celu ponownego wykorzystania,
 • uruchomieniu platform wymiany informacji pomiędzy podmiotami (administracja publiczna, przedsiębiorstwa, służby porządkowe i ratownicze oraz obywatelami) zapewniających bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • rozwoju elektronicznych platform usług administracji publicznej,
 • tworzeniu i rozbudowie systemów informacji przestrzennej (GIS),
 • inwestycjach w infrastrukturę służącą zwiększeniu stopnia cyfryzacji, komunikacji i bezpieczeństwa przechowywania danych (w tym projekty z zakresu: e-administracji, etc.),
 • rozwoju elektronicznych usług dla ludności - tworzeniu i wdrożeniu interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych,
 • podnoszeniu bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych oraz wdrożeniu podpisu elektronicznego, elektronicznej pieczątki i innych sposobów uwierzytelniania form elektronicznych w instytucjach publicznych,
 • tworzeniu, rozwoju istniejących i wdrażaniu interaktywnych usług umożliwiających sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej,
 • wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów w instytucjach publicznych,
 • tworzeniu nowych, udostępnianiu i udoskonalaniu istniejących cyfrowych baz danych oraz systemów elektronicznej archiwizacji w instytucjach publicznych,
 • tworzeniu interaktywnych systemów informacyjnych, w tym m.in. z zakresu turystyki i kultury, środowiska przyrodniczego (w tym monitoring środowiskowy) – projekty muszą mieć charakter e-usług świadczonych dla obywateli,
 • rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych oraz zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, cyfrowych bibliotek itp.

w ramach następujących kategorii interwencji:

 • 78 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej),
 • 79 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej).

Z wyłączeniem e-zdrowia.

W przypadku digitalizacji – z wyłączeniem kultury i dziedzictwa kulturowego, gdyż zgodnie z art. 53 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. projekty te są objęte pomocą publiczną.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 4/KM RPO-L2020/2015 KM RPO-L2020 w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą Nr 5/KM RPO-L2020/2015 KM RPO-L2020 w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego–Lubuskie 2020, współfinansowanych  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) i zostały zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Działania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który w wyniku punktowej oceny merytorycznej uzyska co najmniej:

 • 40% możliwych do zdobycia punktów w ocenie merytorycznej-horyzontalnej oraz
 • 60% możliwych do zdobycia punktów w ocenie merytorycznej-specyficznej

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania środkami UE całkowitych kosztów kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85% dla projektów nie generujących dochodu.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego wynosi 40 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 4 000 000,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto udziela informacji

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110, 111, 119

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 488, 535, 454

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 739 03 86, 377, 378

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 03)

lub w:

siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 6).