Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

Zakończony 31.05.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.5  Rozwój sektora MŚP

dla Poddziałania

1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Wyniki naboru 30.09.2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 25 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 o kwotę 39 789 125,99 PLN i tym samym wybranie do dofinansowania kolejnych 21 projektów zgodnie z listą rankingową (pozycje od 47 do 67). Tym samym dofinansowanie otrzymają projekty, które w wyniku oceny merytorycznej oraz procedury odwoławczej spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) oraz uzyskały minimum 50 punktów (na 56 pkt. możliwych do zdobycia).

Wartość dofinansowania wszystkich 67 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu wynosi 144 087 752,25 PLN.

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu
nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16.

                                                                                                                                                    

W związku z podjętą w dniu 18 kwietnia 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego
o dofinansowaniu wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są następujące dokumenty:

paczka dokumentów

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 18 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia alokacja na konkurs nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 wynosiła 80 000 000,00 PLN, natomiast rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła          8 000 000,00 PLN.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 o kwotę 24 298 626,26 PLN i tym samym wybranie do dofinansowania kolejnych 20 projektów, których protesty zostały uwzględnione. Łączna wartość dofinansowania 20 projektów, które w wyniku uwzględnienia protestów zostały umieszczone na liście projektów wybranych do dofinansowania wynosi 33 147 725,65 PLN, zatem wartość dofinansowania wszystkich 46 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu wynosi 104 298 626,26 PLN.

Ponadto w wyniku procedury odwoławczej aktualizacji uległa lista wniosków ocenionych pozytywnie w ramach oceny merytorycznej (zmianie uległa jedynie kolejność części projektów na liście).

Poniżej prezentujemy pełne, zaktualizowane listy: projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej oraz projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu
nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16.

                                                                                                                                                                      

 

W dniu 20 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zmianie Regulaminu dla Konkursu Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Potrzeba zmiany Regulaminu wynika z decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego o wprowadzeniu zapisu, iż bez względu na formę dofinansowania (zaliczka/refundacja), w przypadku wartości do 10 mln zł, jedyną wymaganą formą zabezpieczenia jest weksel In blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową oraz z decyzji o zmianie wzoru umowy o dofinansowanie.
W związku z tym zmianie uległy zapisy ww. Regulaminu.
Załączniki – do pobrania:
Regulamin konkursu Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 obrazek
Wzór umowy o dofinansowanie przyjęty 13.12.2016 r. obrazek
Tabela zmian obrazek

---------------------------------------------------------------------

Informujemy, iż w dniu 20 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania 
w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka 
i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach dostępnej alokacji tj. 80 000 000,00 PLN do dofinansowania wybrano 26 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 71 150 900,61 PLN, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały największą liczbę punktów. Pozostała kwota alokacji tj. 849 099,39 PLN nie była wystarczająca aby dofinansować kolejne projekty z listy rankingowej.

Informujemy, że rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosi 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (czyli 8 000 000,00 PLN).

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.
Załączniki:
Lista projektów wybranych do dofinansowania.
Skład KOP.

                                                                                                                                                                                   

W dniu 12 grudnia 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków aplikacyjnych złożonych

w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 80 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 8 000 000,00 PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 237 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało 138 projektów, które spełniły kryteria dopuszczające
i otrzymały co najmniej 60% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów, czyli co najmniej 34 punkty. 15 z projektów wybranych do dofinansowania zostało przez Ekspertów ocenionych pozytywnie, ale z adnotacją w karcie o konieczności korekty kosztów (ocena pozytywna uwarunkowana). Pozostałe 98 projekty uzyskały negatywną ocenę podczas oceny merytorycznej.

W załączeniu lista projektów ocenionych pozytywnie - zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu..

Jednocześnie zaznaczamy, że lista ta nie jest zestawieniem projektów, które otrzymają dofinansowanie. Informacja na temat wyboru wniosków do dofinansowania zostanie opublikowana po podjęciu decyzji przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Załączniki:

Lista wniosków ocenionych pozytywnie (poniżej).

                                                                                                                                   

Uprzejmie informujemy, że aktualizacji uległa liczba projektów pozytywnych (z 235 do 238 wniosków) oraz negatywnych (z 32 do 29 wniosków)  po ocenie formalnej w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IŻ.00-08-K01/16.

Podczas oceny merytorycznej 2 wnioski zostały cofnięte do ponownej oceny formalnej. W jej wyniku jeden wniosek został oceniony jako negatywny formalnie, natomiast drugi jako pozytywny formalnie i został przekazany do ponownej oceny merytorycznej.

Ponadto, w wyniku pozytywnych rozstrzygnięć protestów od wyników oceny formalnej, 4 wnioski uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

W związku z powyższym w załączeniu przestawiamy zaktualizowane listy projektów po ocenie formalnej.

Załączniki:
Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej – aktualizacja
Lista projektów negatywnych po ocenie formalnej – aktualizacja

                                                                                                                                                                       

26 września br. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych na konkurs nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16. Ocena merytoryczna rozpoczęła się 28 września br. Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu ocena powinna zakończyć się maksymalnie po 60 dniach, tj. 27 listopada br.

W związku z dużą ilością projektów przekazanych do oceny merytorycznej (235 projektów pozytywnych formalnie)  informujemy o konieczności jej przedłużenia. Zakończenie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 powinno nastąpić w grudniu br.

                                                                                                                             

Uprzejmie informujemy, że aktualizacji uległa liczba projektów negatywnych po ocenie formalnej w ramach Konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 (z 33 do 32 wniosków). Omyłka wynika z wcześniejszego przypisania jednego wniosku do listy projektów negatywnych po ocenie formalnej oraz do listy rezygnacji.

W związku z powyższym w załączeniu przestawiamy zaktualizowaną listę projektów negatywnych po ocenie formalnej.

Załącznik:

Lista projektów negatywnych po ocenie formalnej – aktualizacja 30.09.2016 r.

 

- - - - -

Uprzejmie informujemy, iż 26 września 2016 roku zakończyła się ocena formalna 269 wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje,Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywnie oceniono 235 wniosków (w tym 1 wniosek został oceniony pozytywnie po procedurze odwoławczej).

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 1 055 816 997,77 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 435 750 100,20 PLN.

Negatywnie oceniono 33 wnioski.

Dwóch Wnioskodawców zrezygnowało z udziału w konkursie w trakcie oceny formalnej.

Załączniki:

obrazekLista projektów pozytywnych po ocenie formalnej

 

obrazekLista projektów negatywnych po ocenie formalnej

 

obrazekLista rezygnacji po ocenie formalnej

 

Ponadto informujemy, że aktualizacji uległa liczba projektów pozytywnych po weryfikacji wstępnej w ramach Konkursunr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 (z 266 do 269 wniosków). Po zakończeniu weryfikacji wstępnej przywrócono do ponownej weryfikacji 3 wnioski, które wcześniej uzyskały status negatywny. Zatem ostatecznie 269 wnioskówpo weryfikacji wstępnej uzyskało status pozytywny i zostało przekazanych do oceny formalnej.

 

Uprzejmie informujemy, iż 27 lipca 2016 roku zakończyła się weryfikacja wstępna wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji wstępnej i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywnie zweryfikowano 266 wniosków.

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 1 197 976 627,49 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 519 282 339,50 PLN.

Negatywnie zweryfikowano 43 wnioski.

Załączniki:

Lista projektów pozytywnych po weryfikacji wstępnejobrazek

Lista projektów negatywnych po weryfikacji wstępnej (pozostawionych bez rozpatrzenia)obrazek

Ponadto informujemy, że aktualizacji ulega liczba projektów złożonych na Konkurs nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16. W ramach konkursu złożono 314 projektów w wersji elektronicznej i 309 projektów w wersji papierowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 582 301 705,31 PLN (we wcześniejszej informacji omyłkowo podano, że w  wersji papierowej wpłynęło 308 wniosków).

 

Przedłużenie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16

Nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 zakończył się 31 maja 2016 roku.

Na dzień 8 czerwca 2016 r. złożono 314 projektów elektronicznie i 308 papierowo. Z informacji uzyskanych telefonicznie od wnioskodawców, którzy wysłali wnioski w systemie LSI2020 lecz nie złożyli ich wersji papierowych wynika, że projekty te nie zostaną złożone. Zatem za dzień dostarczenia do IZ RPO – L2020 wszystkich wersji papierowych wniosków w Konkursie należy przyjąć 6 czerwca 2016 r.

Od ww. dnia dostarczenia do IZ RPO – L2020 wszystkich wersji papierowych wniosków należy liczyć 7 dniowych termin na dokonanie pierwszej weryfikacji wstępnej, o którym mowa w Regulaminie Konkursu.

Projekty, które na weryfikacji wstępnej otrzymają status pozytywny, zostają przekazane do oceny formalnej.

W przypadku projektów, które na weryfikacji wstępnej otrzymają status do uzupełnienia, po dokonaniu przez pracownika IZ RPO – L2020 weryfikacji i zatwierdzeniu w LSI 2020 listy sprawdzającej, w terminie kolejnych 7 dni do wnioskodawcy wysyłane jest pismo o konieczności poprawienia omyłek pisarskich /uzupełnienia braków formalnych. Następnie, w analogicznych terminach, odbywa się ponowna weryfikacja wstępna poprawionej/uzupełnionej dokumentacji.

W związku z dużą ilością projektów złożonych na Konkurs informujemy o przedłużeniu terminu na dokonanie przez pracowników IZ RPO – L2020 pierwszej i ponownej weryfikacji wstępnej z 7 do 14 dni kalendarzowych.

sklad_KOP_1.5.1.pdf (pdf 148 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 marca 2016 r. i zakończy się w dniu 31 maja 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2016.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2016.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć wniosków, tj.:

 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 52)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 9).

UWAGA!!!

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp. z końcem maja br. zmienia swoją dotychczasową siedzibę. Nowa siedziba od 31 maja br. zostaje przeniesiona do budynku przy ul. Dworcowej 13.

Wnioski w ramach ogłoszonych konkursów dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 należy składać już w nowej siedzibie Wydziału, przy ul. DWORCOWEJ 13 w sekretariacie.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) i w formie elektronicznej wraz załącznikami.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

 

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktów Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania
w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. 2012 r., poz. 1529).

 

Informacje dotyczące zasad oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:

 

 • mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa[1],
 • partnerstwa/zrzeszenia MŚP.
 

[1] W rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

 

I typ projektu Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP

Wsparcie związane z:

­    wdrożeniem własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została    przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł      zewnętrznych) do działalności gospodarczej wnioskodawcy/partnera poprzez rozpoczęcie     produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników.

 

II typ projektu Wsparcie inwestycyjne MŚP

Wsparcie związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów/usług, w tym m.in. w zakresie:

 • realizacji zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację,
 • nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia
  i rozwoju działalności gospodarczej,
 • inwestycji w wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia, unowocześnienia
  i rozwoju działalności gospodarczej,
 • tworzenia lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu racjonalizację zużycia energii, ciepła
  i wody a także redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza czy budowy i/lub modernizacji zakładów do produkcji urządzeń dla sektora OZE, produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 • wprowadzenia nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenia nowych e-usług w tym sprzedaż internetowa, (zakup sprzętu, oprogramowania, licencji usług IT ),

 

w ramach następujących kategorii interwencji:

 • 1 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP),
 • 63 – Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią głównie dla MŚP,
 • 73 – Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (MŚP),
 • 82 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK.

 

Typów projektów nie można łączyć w ramach projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie.

 

W ramach konkursu udzielana będzie regionalna pomoc inwestycyjna oraz pomoc de minimis
(na wybrane kategorie kosztów).

 

W ramach konkursu kwalifikowane są przedsięwzięcia charakteryzujące się innowacją procesową/ produktową co najmniej na skalę województwa lubuskiego.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 25/KM RPO-L2020/2016 KM RPO–L2020 z dnia  18 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą NR 26/KM RPO-L2020/2016 KM  RPO-L2020 z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) i zostały zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wynik oceny projektu stanowi średnia arytmetyczna ocen dwóch Ekspertów oceniających dany projekt. Ocenę pozytywną uzyskują projekty, które zdobędą co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej.

 

W przypadku, gdy różnica między ocenami końcowymi dwóch Ekspertów wynosi co najmniej 40% maksymalnej do zdobycia liczby punktów, do oceny zostaje wyznaczony trzeci Ekspert. Ocenia on wniosek zgodnie z przyjętym kryteriami. Wówczas ocenę projektu stanowi średnia arytmetyczna ocen trzech Ekspertów, która jest wiążąca.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

 • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
 • 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu objętych pomocą
de minimis środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, bez względu
na wielkość przedsiębiorcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne wynosi:

80 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi
8 000 000,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

W dniu 20 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zmianie Regulaminu dla Konkursu Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Potrzeba zmiany Regulaminu wynika z decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego o wprowadzeniu zapisu, iż bez względu na formę dofinansowania (zaliczka/refundacja), w przypadku wartości do 10 mln zł, jedyną wymaganą formą zabezpieczenia jest weksel In blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową oraz z decyzji o zmianie wzoru umowy o dofinansowanie.
W związku z tym zmianie uległy zapisy ww. Regulaminu.
Załączniki – do pobrania:
Regulamin konkursu Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 obrazek
Tabela zmian obrazek

--------------------------------------------------------------------------------

W dniu 20 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zmianie Regulaminu dla Konkursu Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Potrzeba zmiany Regulaminu wynika z decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego o wprowadzeniu zapisu, iż bez względu na formę dofinansowania (zaliczka/refundacja), w przypadku wartości do 10 mln zł, jedyną wymaganą formą zabezpieczenia jest weksel In blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową oraz z decyzji o zmianie wzoru umowy o dofinansowanie.

W związku z tym zmianie uległy zapisy ww. Regulaminu.

Załączniki – do pobrania:

Regulamin konkursu Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16

Wzór umowy o dofinansowanie przyjęty 13.12.2016 r.

Tabela zmian

 

 

19 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę dot. wydłużenia terminu naboru wniosków w ramach konkursu.

Regulamin konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-L2020 dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne AKTUALNA WERSJA

Regulamin konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-L2020 dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne obrazek (WERSJA ARCHIWALNA III)

Tabela zmian obrazek

Regulamin konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-L2020 dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne (WERSJA ARCHIWALNA II)

Tabela zmian

Regulamin konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-L2020 dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne (WERSJA ARCHIWALNA I)

Dokumenty zgodne z uchwałą z dnia 18-04-2017

Szanowni Państwo!

W związku z podjętą w dniu 18 kwietnia 2017 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego
o dofinansowaniu wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są następujące dokumenty:

 1. Harmonogram wydatków.
 2. Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.
 3. Wykaz Partnerów zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy) – w dwóch egzemplarzach.
 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania (jeśli dotyczy).
 5. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rachunku bankowego i numeru konta (jeśli finansowanie projektu planowane jest w formie refundacji) lub Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki.
 6. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia (potwierdzona za zgodność
  z oryginałem).
 7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 8. Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (katalog zabezpieczeń wymieniony jest w pkt II.19 Regulaminu Konkursu). Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z 13.12.2016 r. do 10 mln zł kwoty dofinansowania/kwoty zaliczki jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową.
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, ze zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu.
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu (jeśli dotyczy).
 11. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
 12. Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014
 13. Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP.
 14. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.

 

 

Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko:

 1. Analiza oddziaływania na środowisko.
 2. Oświadczenie Beneficjenta o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

 

Dodatkowo w paczce zamieściliśmy:

 1. Oświadczenie dotyczące przeszacowanych wydatków (jeśli dotyczy).
 2. Wzór Weksla in blanco wraz Deklaracją wekslową oraz Oświadczeniem współmałżonka (jeśli dotyczy).
 3. Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).
 4. Wzór umowy o dofinasowanie przyjęty przez ZWL 22.03.2017 r.
 5. Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy do dofinansowanie projektu.

                                                                                                                                                           

Dokumentacja konkursu

W związku z pojawiającymi się niedogodnościami przy wydruku wypełnionych formularzy Biznes Planów oraz błędu w formule (w arkuszu "część 2", wiersz 23) w dniu 06.04.2016 r. w dokumentacji konkursu zamieszczone zostały ich poprawione wersje.

    1. W celu wygodniejszego drukowania arkusze zostały rozgrupowane (dotyczy tylko wersji w formacie *.xlsx ). Jeżeli nie chcą Państwo rozpoczynać pracy z arkuszem od nowa należy samodzielnie we wcześniejszych wersjach Biznes Planu zawęzić obszar drukowania w arkuszu Informacje tak, aby nie obejmował on zbędnych stron. Ponadto aby uniknąć dalszego kopiowania liczb z arkuszy 1 i 2 do arkusza Informacje należy rozgrupować wszystkie arkusze tj.  po otwarciu dokumentu, należy kursor myszy ustawić na nazwie arkusza Informacje, kliknąć prawym przyciskiem myszy i zaznaczyć opcję Rozgrupuj arkusze.

   2.  Zmieniono formułę w arkuszu "część 2", wiersz 23 tak, aby koszty pieniężne (wiersz 21) zliczane były prawidłowo (ze znakiem minus), a nie jak dotychczas ze znakiem plus.

 

Dokumentacja konkursu dla Poddziałania 1.5.1obrazek (zmieniony wzór dokumentu nr 5 -wersja z 24 maja 2016 r.) WERSJA AKTUALNA

W związku z wejściem w życie w dniu 11 marca 2016 r. nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w paczce Dokumentacja konkursu dla Poddziałania 1.5.1 - II. Załączniki i oświadczenia zamieszczony został obowiązujący nowy wzór dokumentu nr 5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z Instrukcją jego wypełniania (dokument nr 5a).

 

Wnioskodawcy, którzy złożyli już wniosek o dofinansowanie i do dokumentacji aplikacyjnej dołączyli Formularz informacji… wypełniony na poprzednim wzorze, na etapie weryfikacji wstępnej lub oceny formalnej będą proszeni o dostarczenie dokumentu wypełnionego na nowym, obowiązującym wzorze.

Dokumentacja konkursu dla Poddziałania 1.5.1 -(WERSJA ARCHIWALNA)

Szanowni Państwo!

W związku z podjętą w dniu 20 grudnia 2016 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego
o dofinansowaniu wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są następujące dokumenty:

 1. Harmonogram wydatków.
 2. Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.
 3. Wykaz Partnerów zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy) – w dwóch egzemplarzach.
 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania (jeśli dotyczy).
 5. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rachunku bankowego i numeru konta (jeśli finansowanie projektu planowane jest w formie refundacji) lub Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki.
 6. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek
  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia (potwierdzona za zgodność
  z oryginałem).
 7. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 8. Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (katalog zabezpieczeń wymieniony jest w pkt II.19 Regulaminu Konkursu). Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z 13.12.2016 r. do 10 mln zł kwoty dofinansowania/kwoty zaliczki jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową.
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, ze zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu.
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, ze zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu (jeśli dotyczy).
 11. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
 12. Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014
 13. Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP.
 14. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.

Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko:

 1. Analiza oddziaływania na środowisko.
 2. Oświadczenie Beneficjenta o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Dodatkowo w paczce zamieściliśmy:               

 1. Oświadczenie dotyczące przeszacowanych wydatków (jeśli dotyczy).
 2. Wzór Weksla in blanco wraz Deklaracją wekslową oraz Oświadczeniem współmałżonka (jeśli dotyczy).
 3. Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).
 4. Wzór umowy o dofinasowanie przyjęty przez ZWL 13.12.2016 r.
 5. Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy do dofinansowanie projektu.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

Mapa Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

 

Kto udziela informacji o naborze wniosków

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego  w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53), tel. 68 45 65 132, 138, 139, 149, 153,
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.14), tel. 68 45 65 111, e-mail: info@rpo.lubuskie.pl.