Ogłoszenie o konkursie Nr Nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra

Zakończony 31.12.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja
Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

(konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra

 

 

Wyniki naboru 31.05.2016

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego prezentuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu.

Lista projektów w konkursie nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15 obrazek

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.05.2016r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, dot. Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja dla Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziatania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZITZielona Góra, na dzień 21 czerwca 2016 r.

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych siedem wniosków o dofinasowanie realizacji projektów na łączną kwotę: 4 314 352,03 zł.

Wykaz wniosków (pdf 41 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30.09.2015 r. i zakończy się 31.12.2015 r.

IOK informuje, że wersja pdf wniosku o dofinansowanie będzie posiadała oznaczenie „WYDRUK PRÓBNY” do czasu kliknięcia przycisku Prześlij wniosek do instytucji znajdującego się w górnym menu systemu. IOK jest w trakcie uaktualniania w tym zakresie „Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 – 8 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.05.2016r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, dot. Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja dla Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziatania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZITZielona Góra, na dzień 21 czerwca 2016 r.

31 maja 2016 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w :

Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7,

65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59).

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach (wraz z załącznikami) i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 30 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

I. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP[1].
II. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
III. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów[2]

a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,
d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

IV. Wydłużenie godzin pracy OWP.
V. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:

a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);
b) szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;
c) studia podyplomowe;
d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi.

Wymagana jest realizacja I i/lub II typu projektu. Typy projektów III-V mogą występować jedynie jako uzupełnienie działań określonych w typach I i/lub II.

w ramach następującej kategorii interwencji:

115 - Ograniczanie  i  zapobieganie  przedwczesnemu  kończeniu  nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz  kształcenia  podstawowego,  gimnazjalnego i  ponadgimnazjalnego,  z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych
i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia
i szkolenia.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę. Składany projekt musi być zgodny ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra.

[1] Dofinansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego ze środków EFS możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków wychowania przedszkolnego do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego.

[2] Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 7/KM RPO-L2020/2015 z dnia 21.08.2015 oraz w oparciu o kryteria oceny strategicznej przyjęte Uchwałą Nr 11/KM RPO-L2020/2015 z dnia 21.08.2015. Powyższe zostało zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl. w załączniku nr 3 do SzOOP RPO-L2020, tj. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS. Dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE – 85 %,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie  elementarnym  realizowane przez ZIT Zielona Góra wynosi

2 899 820,00 (PLN)[1]

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 289 982,00 (PLN)[2].
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

[1]   Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu na podstawie którego wyliczane są środki możliwe do zakontraktowania.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto udziela informacji

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 110, 111, 119

- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 488, 535, 454

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 739 03 86, 377, 378

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 03)

lub w:

siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 6).

Dodatkowych informacji udziela również  Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry poprzez kontakt:

- Urząd Miasta, Biuro ZIT, ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra

Wydział Funduszy Europejskich: 68 47 83 290

 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Miasta: Wydział Funduszy Europejskich - Biuro ZIT

Ratusz, ul. Stary Rynek 1, wejście A (IIp.), 65-067 Zielona Góra.