Ogłoszenie konkursu nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra

Zakończony 31.03.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania
9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych

dla Poddziałania

9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra w ramach kategorii interwencji 53 - Infrastruktura ochrony zdrowia

 (konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 31.05.2016

Wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15.

W dniu 31 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził w formie Uchwały – listę rankingową wniosków, które zostały ocenione na etapie oceny merytorycznej. Kwota dofinansowania dla pozytywnie ocenionego projektu wyniosła 2 916 723,48 PLN i nie przekroczyła alokacji środków EFRR zaplanowanych na ww. konkurs.

Ponadto, informujemy, iż IZ RPO–L2020 odstąpiła od przeprowadzenia weryfikacji OOŚ przed podjęciem decyzji o wyborze do dofinansowania dla projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, a których realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja OOŚ zostanie przeprowadzona po decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania projektów (czyli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

W dniu 24 maja 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od 9 maja 2016 r. do 24 maja 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra; kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych - ZIT Zielona Góra; wynosi 3 400 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 340 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs wpłynął  1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 916 723,48 PLN, natomiast całkowita wartość projektu to 3 431 439,39 PLN.

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji pod kątem zgodności ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, a następnie został skierowany do oceny merytorycznej, gdzie także otrzymał wynik pozytywny.

W dniu 2 maja 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego
w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra; kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  -  ZIT Zielona Góra; wynosi 3 400 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 340 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 916 723,48 PLN, natomiast całkowita wartość projektu to 3 431 439,39 PLN.

Złożony wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację formalną i zostanie przekazany do (Instytucji Pośredniczącej ZIT) w celu weryfikacji pod kątem zgodności ze Strategią ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry.

Ponadto, informujemy, iż IZ RPO–L2020 odstąpiła od przeprowadzenia weryfikacji OOŚ przed podjęciem decyzji o wyborze do dofinansowania dla projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, a których realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja OOŚ zostanie przeprowadzona po decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania projektów (czyli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).

Lista wnioskówobrazek

W dniu 15 kwietnia 2016 r. zakończono weryfikację wstępną wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra; kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  -  ZIT Zielona Góra; wynosi 3 400 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 340 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 916 723,48 PLN, natomiast całkowita wartość projektu to 3 431 439,39 PLN.

Złożony wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną i będzie podlegał ocenie formalnej.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 obrazek

W dniu 31 marca 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu
Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra; kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 53 – Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych  - ZIT Zielona Góra; wynosi 3 400 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 340 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 916 723,48 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 3 431 439,39 PLN.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 obrazek

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 grudnia 2015 r. i zakończy się w dniu 31 marca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać do IZ RPO
-L2020 za pośrednictwem systemu LSI2020 do dnia 31 marca 2016 r.

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 23, 24, 54, 55)

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od dnia 31 grudnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r. uprawnieni są następujący Beneficjenci z MOF Zielona Góra:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje,
 • podmioty lecznicze świadczące usługi opieki zdrowotnej w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ - z wyłączeniem szpitali oraz podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje IV typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej.

 

W ramach typu IV będzie można pozyskać dofinansowanie m.in. na:

 • zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego (wyposażenie obiektów związanych
  z infrastrukturą ochrony zdrowia w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny),
 • prace remontowo-budowlane (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu),
 • rozbudowę i/lub przebudowę obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu),
 • inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (e-usług), polegające na zakupie oprogramowania i sprzętu komputerowego – tylko jako element ww. typu projektu polegającego na zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia,
 • zakup wyposażenia niezbędnego do osiągniecia celu głównego i prawidłowej realizacji zadania – tylko jako element projektu.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą nr 16/KM RPO -L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO -L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), uchwałą nr 17/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) oraz uchwałą nr 11/KM RPO-L2020/2015 KM RPO –L2020 z dnia  21 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry i zostały zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl. Kryteria stanowią załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania środkami UE całkowitych kosztów kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85% dla projektów nie generujących dochodu.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 dla Działania 9.1 – Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych, Poddziałania 9.1.2 – Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 3 400 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 340 000,00 PLN.

 
Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra

Komunikat IZ RPO-Lubuskie 2020 z dnia 29.12.2015r.


W dniu 29.12.2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował uchwałę, na mocy której przyjęte zostały zmiany w Regulaminie konkursu nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15.

Regulamin konkursu nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra.
Z dnia 2 lutego 2016 r.

Regulamin konkursu nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra

Tabela zmian do regulaminu konkursu nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15

Wykaz zmian w ogłoszeniu i regulaminie konkursu nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15
Z dnia 2 lutego 2016 r.

I Załączniki do Regulaminu konkursu

I Załączniki do Regulaminu konkursu

II. Wzór wniosku i instrukcja

II. Wzór wniosku i instrukcja

III. Załączniki i oświadczenia

III. Załączniki i oświadczenia

IV. Dokumenty pomocne w przyg. wniosku

IV. Dokumenty pomocne w przyg. wniosku

V. Wzory umowy

V. Wzory umowy

Spis załączników

Spis załączników

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

Kto udziela informacji

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji: 68 4565 110, 111

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 4565 499, 480, 488, 535, 454.
 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)