Przejdź do komentarzy

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18

Szanowni Państwo,
w dniu 26 lutego 2020 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył), 9 – Energia odnawialna: wiatrowa, 10 – Energia odnawialna: słoneczna, 11 – Energia odnawialna: z biomasy, 12 – Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i morska), oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosi 45 000 000,00 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (4 500 000,00 PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 94 projekty, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Na etapie oceny merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej) 59 projektów spełniło wszystkie kryteria dopuszczające oraz uzyskało co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów, tj. otrzymało co najmniej 31 pkt. na 62 pkt. możliwe do zdobycia. Projekty te zakwalifikowały się do kolejnego etapu oceny, tj. oceny środowiskowej.

Wartość dofinansowania wniosków, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny wynosi 64 812 276,21 PLN, natomiast całkowita wartość wniosków wynosi 135 890 128,49 PLN.

W tabeli prezentujemy wnioski, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny środowiskowej.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.